Høringsnotat - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til mulige endringer i kommuneloven, samkommunemodellen, på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010

I dette høringsnotatet beskrives en ny mulig modell for interkommunalt samarbeid i form av en samkommune. Samkommunemodellen er tiltenkt interkommunale samarbeid mellom flere kommuner, om et bredt spekter av oppgaver/tjenester innenfor kommunenes lovpålagte oppgaver.  

Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å si noe om saken, må de gjerne sende sin uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.