Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - tros- og livssynssamfunn

Resultat av høringen: I januar 2006 overleverte Gjønnes-utvalget sin utredning til kultur- og kirkeminister Trond Giske. Utredningen ble sendt på bred høring, og det kom inn 2500 høringsuttalelser. 10. april 2008 presenterte statsråd Giske et bredt politisk forlik om det framtidige forholdet mellom stat og kirke. Dagen etter la regjeringen fram Stortingsmelding nr. 17 (2007-2008) om staten og Den norske kirke. I samsvar med det politiske forliket inneholdt meldingen en rekke forslag som vil gi løsere bånd mellom stat og kirke. Et viktig element i forliket er at det skal gjennomføres en demokratireform i Den norske kirke. Demokratireformen skal ta utgangspunkt i innstillingen som ble avgitt 13. mai 2008 av en arbeidsgruppe ledet av prost Trond Bakkevig. Utredningen inneholder forslag om økt bruk av direkte valg i Den norske kirke, etablering av reelle valgalternativer og kirkevalg samtidig med offentlig valg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2006