Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring — endringar i lov om deponering i gjeldshøve mv. Stad for deponering

Frist 08.04.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 08.04.2005

  • Høyringsfrist: 08.04.2005

Vår ref.:

Høyringsinstanser

Dykkar ref

Vår ref

Dato

2004/00233 EP KKF/bj

06.01.2005

Høyring – endringar i lov om deponering i gjeldshøve mv. Stad for deponering.

Vedlagt følgjer eit høyringsnotat med framlegg om endringar i lov 17. februar 1939 nr. 2 om deponering i gjeldshøve og i enkelte andre lover.

Noregs Bank har andsynes Justisdepartementet gjort framlegg om at Noregs Bank ikkje lenger bør vere rett stad for deponering etter deponeringslova. Notatet her gjeld i hovudsak kva for organ eller type foretak som kan vere rett stad for deponering. Departementet drøftar særleg om Noregs Bank framleis bør vere rett stad for deponering, om eit anna offentleg organ bør ta over eller om bankane bør vere rett stad for deponering.

Vi ber høyringsinstansane om å gjere høyringsnotatet kjent for underliggande instansar og andre instansar som ikkje står på høyringslista nedanfor, men som kan ha sakleg interesse av å uttale seg om framlegget.

Høyringsfråsegnene skal sendast til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Om mulig ber vi om at høyringsfråsegnene også vert sende elektronisk til jd-arkiv-lovavd@jd.dep.no.

Høyringsfristen er 8. april 2005.

Med helsing

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Katrine Kjærheim Fredwall
rådgiver

Til toppen