Høyring - Forslag til endringar i forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer, forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring Forslag til endringar i forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer, forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister mv.

Status: På høyring

Høyringsfrist: 19.04.2024

Vår ref.: 24/74

Høyring - Forslag til endringar i forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer, forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring forslag til endringar i ovannemnde forskrifter med høyringsfrist 19. april 2024.

I høyringsnotatet blir m.a. følgjande endringar foreslått:

  • å presisere det juridiske grunnlaget for dagens meldingsflyt for HPV i MSIS,
  • inkludere to nye meldingspliktige sjukdommar i MSIS-registeret,
  • å presisere eit unntak frå teieplikta i SYSVAK, slik at Folkehelseinstituttet kan gjere tilgjengeleg vaksinasjonsstatus til helsehjelpsformål,
  • inkludere graviditet som indikasjon for vaksinasjon i SYSVAK-registeret.

Høyringar er opne, og alle kan sende innspel. Høyringsinstansane blir bedne om å vurdere om høyringsnotatet bør sendast til underliggjande etatar eller verksemder, tilknytte verksemder, medlemmar e.l. Merk at høyringssvar er offentlege etter offentleglova og blir publisert saman med andre høyringssvar. Vi ber om at høyringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høyringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

 

Elisabeth Salvesen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Kari Steig

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene

 

Arbeid- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bioteknologirådet

Datatilsynet

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for medisinske produkter

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helsepersonellnemnda

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Kreftregisteret

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Norges forskningsråd

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norsk helsenett SF

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Pasient- og brukerombudene

Personvernnemnda

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statsforvalterne

Sysselmesteren på Svalbard

 

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

 

ACOS AS

Advokatforeningen

Aleris

Alliance Healthcare Norge AS

A-medi AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Betanien sykehus

Betanien hospital

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Colosseumklinikken Medisinsk senter

Delta

Den norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Diakonhjemmet sykehus

DIPS ASA

Dr. Dropin

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Frambu

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fürst medisinske laboratorium AS

Haraldsplass diakonale sykehus

Haugesunds Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

IKT Norge Infodoc

Kirkens bymisjon

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kreftforeningen

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelindustrien

LHL Lovisenberg diakonale sykehus

Martina Hansens Hospital

Medi3

Medicus

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

Nasjonalt senter for e-helseforskning

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

NKS Jæren distriktspsykiatriske senter

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk Kiropraktorforening

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Osteopatforbund

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Ortoptister forening

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Parat Helse

Prima Omsorg

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Regnskap Norge

Revisorforeningen

Røde Kors

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

SINTEF Helse

Skattebetalerforeningen

Solli Distriktspsykiatriske senter

Spekter

Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Sykehuset Oslo Øst

Tannleger i privat sektor

Tyrili

Unio

Unilabs

Virke

Visma

Volvat Medisinske Senter AS

Voss Distriktspsykiatriske senter (NKS Bjørkeli)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)