Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring — lov om tomtefeste og forskrift om tomtefeste m.m.

Frist 01.03.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2006

  • Høyringsfrist: 01.03.2006

Vår ref.:

Høyringsinstansar


Dykkar ref

Vår ref

Dato

2005/07467 EP ATo/bj

26.01.2006


Høyring – lov om tomtefeste og forskrift om tomtefeste m.m.

Eit vedlagt høyringsnotat tar opp spørsmålet om endringar i lov om tomtefeste og i forskrift om tomtefeste m.m.

Spørsmåla gjeld

  • tidspunktet for innløysingsretten for bustadhus
  • unntaket frå innløysingsretten for fritidshus i statsallmenningar mv., under dette også eit spørsmål om endring av fjellova, og eit spørsmål som gjeld Finnmarkseigedomens grunn i Finnmark
  • unntaket frå innløysingsretten for fritidshus som høyrer til landbrukseigedomar
  • tvisteløysingsordninga ved regulering av festeavgift og ved innløysing

Heilt sist i høyringsnotatet er det ei nærare innhaldsoversikt.

Justisdepartementet ber om at høyringsinstansane sender sine fråsegner innan 1. mars 2006.


Med helsing

Atle Torvund
lovrådgivar

Berit Johansen
kontorleder

Til toppen