Høyring — lov om tomtefeste og forskrift om tomtefeste m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2006

Vår ref.: 2005/07467 EP ATo/bj

Eit vedlagt høyringsnotat tar opp spørsmålet om endringar i lov om tomtefeste og i forskrift om tomtefeste m.m.

Spørsmåla gjeld

  • tidspunktet for innløysingsretten for bustadhus
  • unntaket frå innløysingsretten for fritidshus i statsallmenningar mv., under dette også eit spørsmål om endring av fjellova, og eit spørsmål som gjeld Finnmarkseigedomens grunn i Finnmark
  • unntaket frå innløysingsretten for fritidshus som høyrer til landbrukseigedomar
  • tvisteløysingsordninga ved regulering av festeavgift og ved innløysing

Heilt sist i høyringsnotatet er det ei nærare innhaldsoversikt.

Justisdepartementet ber om at høyringsinstansane sender sine fråsegner innan 1. mars 2006.


Med helsing

Atle Torvund
lovrådgivar

 

Berit Johansen
kontorleder

RAMMER
Høringsinstansar
Alle departementa
Alle domstolane
Alle fylkesmennene
Bergen kommune
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Stats Husbank
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseigedomen
Forbrukarombodet
Forbrukarrådet
Grunneierforeningen
Huseiernes landsforbund
Innovasjon Norge
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fjellstyresamband
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Almenningsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L (NBBL)
Norske Reindriftsamers Landsforbund
NORSKOG Norsk Skogbruksforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningsvesenets fond
Oslo kommune
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Reindriftsforvaltninga
Sametinget
Samisk juristforening
Skattedirektoratet
Skogbrukets Landsforening
Statistisk sentralbyrå
Statskog SF
Stortingets ombodsmann for forvaltninga
Tomtefesterforbundet i Norge