Høyring om revisjon og forlenging av mellombels lov om innreiserestriksjonar for utlendingar

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit forslag om mogleg revisjon og forlenging av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (innreiserestriksjonslova). Det vert mellom anna skissert lovendringar som tydeleggjer rammene for regjeringa sin myndigheit til å innføre innreiserestriksjonar. Forslaget om revisjon og forlenging inneber ikkje i seg sjølv at det igjen vil bli innført innreiserestriksjonar.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.02.2022