Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune?

KS og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer kommunene til å søke om å delta i et pilotprosjekt. 30 til 40 kommuner får delta i prosjektet hvor innbyggere og kommunestyrerepresentantene forteller hva de synes om lokaldemokratiet i egen kommune.

Til kommunene

KS og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer med dette alle landets kommuner til å søke om å delta i et pilotprosjekt. 30 til 40 søkerkommuner vil bli valgt til å delta i prosjektet hvor innbyggere og kommunestyrerepresentantene i kommunen blir stilt spørsmål om hva de synes om lokaldemokratiet i egen kommune.

Bakgrunnen for henvendelsen er at KS og KRD i fellesskap ønsker å legge til rette for å utvikle og styrke lokaldemokratiet. KRD la for et år siden fram Stortingsmelding nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati med mål og tiltak for styrking av lokaldemokratiet. Meldingen har fått tilslutning fra Stortinget. Hovedstyret i KS har vedtatt en Lokaldemokratiplattform (pdf) med mål for hva som er et godt lokaldemokrati.

Kommunene som deltar i pilotprosjektet får gjennomført to undersøkelser.

1) Blant innbyggerne om hvordan de vurderer demokratiet i kommunen. Undersøkelsen vil bestå av 10-12 spørsmål fra en lokaldemokratiindikatorundersøkelse KS har fått utarbeidet. Spørsmålene vil bli stilt pr. telefon til et representativt utvalg av kommunens innbyggere.

2) Kommunestyrerepresentantene vil besvare 30 spørsmål. Disse er det ønskelig blir besvart i et kommunestyremøte (papirskjema). En representant fra KS vil kunne være til stede og orientere om prosjektet og samle inn svarene.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli lagt i en database av de utvalgte kommunene slik at kommunene skal kunne sammenligne resultatene fra sin kommune med resultatene fra andre kommuner.

Etter gjennomførte undersøkelser vil kommunen få en rapport som forteller hvordan innbyggerne og kommunestyrerepresentantene vurderer demokratiet i kommunen. Dette bør være et godt grunnlag for demokratiutvikling. Vi viser her til det faglige grunnlaget for undersøkelsen som er utviklet i forbindelse med KS` lokaldemokratiindikatorprosjekt. Resultatene fra FoU prosjektet er rapportert i rapporten Hvor godt er lokaldemokratiet? 

Både rapport til kommunen og informasjon i database vil være anonymisert. Det skal ikke være mulig å identifisere svar til enkeltpersoner.

For pilotkommunene vil innbygger- og representantundersøkelsene og rapport være gratis.

Planen er at dersom pilotprosjektet er vellykket og det ellers er grunnlag for det, vil alle landets kommuner få tilbud om å få gjennomført en slik undersøkelse og bli del av lokaldemokratidatabasen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Morten Strand i KS på telefon 24 13 29 65. Kommunene som vil melde sin interesse for å være pilotkommune kan gjøre dette på e-post til morten.strand@ks.no

Frist for å melde sin interesse settes til 1. september 2009.

KS og KRD vil raskt etter fristen, ta ut de kommunene som får være med i prosjektet.


Med hilsen

 


KS                                                                  Kommunal- og regionaldepartementet
 
Halvdan Skard                                                  Magnhild Meltveit Kleppa
Styreleder                                                        Statsråd