I-15/2000 Samisk språk og kultur

Utdyping av rundskriv I-1/2000

Kommuner etter adresseliste
Fylkesmenn og fylkesleger i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Vår ref 00/00661 HA 2 VN/ao
Dato 22.03.2000
Rundskriv I-15/2000

Samisk språk og kultur – utdyping av rundskriv I-1/2000

Sosial- og helsedepartementet viser til rundskriv I-1-2000 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2000. Departementet legger i tillegg til de mål som der er omtalt vekt på at tjenestetilbudene må utformes slik at det tas hensyn til brukernes språk og kultur. Dette gjelder generelt for tjenesteyting til språklige og kulturelle minoriteter. Vi henvender oss første omgang til kommuner med betydelig samisk befolkning. Bakgrunnen for dette skrivet er bl.a. et behov for å konkretisere omtalen av samiske forhold i St meld nr 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorgen. Departementet viser også til høringsutkastet "Mangfold og likeverd –regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge".

Sameloven § 3-5 gir samer rett til å bli betjent på samisk i de seks kommunene som etter § 3-1 er definert som forvaltningsområde for samisk språk. Dette er et minimumskrav som gjelder overfor helse- og sosialtjenestene i de nevnte kommuner. Lovens intensjon er at samer i så stor utstrekning som mulig får samiskspråklig tilbud også utenfor dette området. Sameloven er kulturpolitisk begrunnet.

Tjenestetilbud på samisk språk er ønskelig også ut fra behovet for korrekt og nødvendig utredning, diagnostisering, behandling, pleie, omsorg og pasient- og klientinformasjon. Dette følger av pasientrettighetsloven § 3-1 om krav til medvirkning og informasjon, sosialtjenesteloven § 8-4 om plikt til å rådføre seg med klienten, helsepersonelloven § 4 om krav til faglig forsvarlig virksomhet, og kommunenes tilretteleggelsesplikt, jamfør ny § 1-3a i kommunehelsetjenesteloven. (De nye helselovene planlegges å tre i kraft fra 01.01.01.)

Økt brukerorientering og kunnskap om pasienter og klienters kulturbakgrunn er dessuten viktig av rene trivselshensyn. Departementet vil i det følgende gi noen eksempler på hvordan slike hensyn kan ivaretas:

  • Midler satt av til kompetansehevende tiltak i forbindelse med handlingsplanene for eldreomsorgen og psykisk helse kan brukes til opplæring av personell innenfor relevante tjenesteområder i samisk språk og kulturforståelse. Vi viser i den forbindelse til de samiske språk- og kultursentrene i Tana, Porsanger, Kåfjord, Skånland, Tysfjord, Hattfjelldal og Snåsa.
  • Kompetanse i samisk språk kan etterspørres og belønnes.
  • Siden tilhørighet til familie, slekt, nærmiljø og natur er verdier som er spesielt viktige for samer, bør en utforme tjenestene slik at brukerne kan bo lengst mulig hjemme. Det er også viktig at hjemmetjenesten gis av personer brukeren kjenner, og at de blir individuelt tilpasset den enkelte. Omsorgslønn kan i enkelte tilfeller være et godt virkemiddel.
  • For å beholde særlig eldre samers trivsel, språkferdigheter og orienteringsevne er det av stor betydning at de i institusjoner får opplevelser som kan knyttes til sin egen bakgrunn. Det kan tas hensyn til samisk kultur i utformingen av aktivitetstilbud, for eksempel håndverk (duodji), ved valg av dekorasjoner og gjennom innslag av tradisjonell samisk mat. Dette kan gjøres på bakgrunn av brukermedvirkning eller kontakt med pårørende og samiske organisasjoner.
  • Brukermedvirkning bør også ligge til grunn ved planlegging og drift av botilbud. For samiske brukere kan det være viktig at botilbud bygges rundt og oppmuntrer til felles aktiviteter snarere enn isolasjon i enerom. Det er ikke gitt at slike ønsker står i motsetning til øvrige brukeres behov.

Departementet vil tilrå kontakt med fylkesmannen/fylkeslegen, lokale samiske organisasjoner og språk- og kultursentere. Dersom kommunene innen eldreomsorgen ønsker å iverksette tiltak for samiske brukere som klart medfører merkostnader, kan finansiering via fylkesmannens skjønnstilskudd være aktuelt.

Med hilsen

Anne Kari Lande Hasle e.f.
departementsråd

Andreas Disen
ekspedisjonssjef

Kontaktperson i departementet er rådgiver Vegard Nore, tlf. 22 24 83 94, elektronisk post

vegard.nore@shd.dep.telemax.no

Vedlegg:
Adressatliste

Kopi:

Sametinget, boks 144, 9730 KARASJOK
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Statens helsetilsyn

vedlegg

Kommuner:

Finnmark:

Kautokeino
Karasjok
Porsanger
Tana
Nesseby
Alta
Kvalsund
Gamvik
Lebesby
Måsøy

Troms:

Kvænangen
Kåfjord
Storfjord
Tromsø
Lenvik
Lavangen
Skånland

Nordland:

Evenes
Narvik
Tysfjord
Hattfjelldal

Nord-Trøndelag:

Snåsa

Fylkesmannen i Finnmark
Fylkeslegen i Finnmark
Fylkesmannen i Troms
Fylkeslegen i Troms
Fylkesmannen i Nordland
Fylkeslegen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag