I-27/2000

Om endring i "blåreseptforskriften" og retningslinjer for immunisering mot hepatitt a og b som refunderes av folketrygden

Rundskriv I-27/2000

Rundskriv om endring i blåreseptforskriften og retningslinjer for immunisering mot hepatitt a og b som refunderes av folketrygden

Til
Landets leger
Landets apotek
Landets sykehus
Landets fylkesleger

1. Bakgrunn

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) trådte i kraft i januar 1995. I medhold av smittevernloven er det bl a gitt forskrifter om allmennfarlige smittsomme sykdommer og om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.

Sosial- og helsedepartementet har med virkning fra 1. juli 2000 foretatt endringer i forskrift av 18. april 1997 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr (blåreseptforskriften) § 4. Fra samme dato har Sosial- og helsedepartementet fastsatt nye retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden.

Forskriftsendringen og retningslinjene følger vedlagt. Dette rundskriv erstatter rundskriv I-18/96 på dette punkt.

2. Endring i forskriften vedrørende legemidler til behandling av HIV-infeksjon

I henhold til de tidligere bestemmelsene i blåreseptforskriften kunne HIV-positive pasienter få dekket utgifter til antivirale legemidler etter både § 4 og § 9 pkt 38. I henhold til § 9 pkt 38, skal behandlingen være instituert ved infeksjonsmedisinsk sykehusavdeling eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan i henhold til denne bestemmelsen rekvirere legemidlene til seg selv på blå resept. Når behandling først er instituert ved spesialist eller spesialavdeling, kan videre forskrivning skje av en hvilken som helst lege. Det er ikke krav til at instituerende lege er spesialist i infeksjonsmedisin dersom legemiddelet institueres på infeksjonsmedisinsk sykehusavdeling eller poliklinikk. Dersom legen etter de tidligere bestemmelsene valgte å forskrive antivirale legemidler etter § 4, forelå det ikke tilsvarende krav, og vedkommende kunne heller ikke rekvirere legemidlet til seg selv.

Muligheten for dekning av utgifter etter de to forskjellige hjemlene har skapt forvirring og problemer for leger og apotek. Sosial- og helsedepartementet har av denne grunn endret blåreseptforskriften § 4 på dette punkt slik at bestemmelsene setter like krav til forskrivning. Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli 2000.

3. Endring i forskriften vedrørende hepatitt A-vaksine til stoffmisbrukere

I henhold til tidligere bestemmelse i blåreseptforskriften § 4 nr 3 skulle det ytes stønad til hepatitt A-vaksine bl a Til særlig smitteutsatte personer ved større utbrudd i Norge. Etter disse bestemmelsene måtte det foreligge et større utbrudd i Norge for at stoffmisbrukere skulle få dekket utgiftene til hepatitt A-vaksine. De siste to til tre årene har det vært utbrudd av hepatitt A blant intravenøse stoffmisbrukere i en rekke av landets kommuner. Utbruddet har de siste to årene vært landsomfattende og ifølge Statens institutt for folkehelse har stoffmisbrukere over hele landet vært smitteutsatt. Alle stoffmisbrukere har derfor blitt tilbudt gratis hepatitt A-vaksine. Utbruddet nådde sin topp ved årsskiftet 1998/1999. Utbruddet ansees nå som over, og dette skyldes at antall mottakelige misbrukere nå er betydelig mindre, både ved at mange misbruker har gjennomgått infeksjon og er blitt immune og fordi mange er blitt vaksinert i forbindelse med forebyggende tiltak i kommunene. Informasjon og tilgang på rene sprøyter kan også ha hatt innvirkning på den gunstige utviklingen.

For å unngå liknende utbrudd i framtiden er det er viktig at stoffmisbrukere får tilbud om gratis hepatitt A-vaksine uavhengig av utbrudd. Sosial- og helsedepartementet har derfor endret forskriften § 4 på dette punkt slik at hepatitt A-vaksine nå skal brukes etter retningslinjer gitt av Sosial- og helsedepartementet. I henhold til disse retningslinjene (se punkt 4) skal hepatitt A-vaksine tilbys alle stoffmisbrukere uavhengig av utbrudd. Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli 2000.

4. Felles retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B


Det er med virkning fra 1. juli 2000 fastsatt felles retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B. Disse skal erstatte retningslinjene for hepatitt B som er inntatt i rundskriv I-18/96. Begrunnelsen for å ha felles retningslinjer på området er bl.a. at det nå er lansert en kombinert vaksine for hepatitt A og B.

Det er i hovedsak foretatt følgende endringer:

  • Retningslinjene omfatter immunisering mot både hepatitt A og B.
  • Retningslinjene omfatter immunisering med den kombinerte hepatitt A+B - vaksinen.
    Stoffmisbrukere får gratis hepatitt A-vaksine uavhengig av om det foreligger et større utbrudd.
  • Retningslinjene omfatter ikke lenger vaksinasjon for beskyttelse under utøvelse av yrket. Begrunnelsen for å ikke omtale slik vaksine i retningslinjene er at folketrygden ikke refunderer utgifter til vaksineringen. Arbeidsgiver er imidlertid på visse vilkår pliktig til å dekke utgifter til vaksinering i henhold til arbeidsmiljøloven med forskrifter.
  • I de nye retningslinjene er det ikke lenger krav om at det er kommunelegen som skal rekvirere vaksine, men retten tilfaller leger generelt. Tidligere var det kommunelegen som måtte rekvirere preeksposisjonell hepatitt B-immunisering for flere av målgruppene. Det har vært pekt på at denne ordningen er unødig tungvint, og at for eksempel helsestasjonsleger og fengselsleger har et reelt behov for å ha rekvireringsrett.
  • Det er gjort noen mindre justeringer i faglige anbefalinger.
  • Det er gjort noen mindre justeringer i krav til de grupper som skal tilbys vaksine (Tabell 4, C og D) .

5. Bestilling av dette rundskrivet

Flere eksemplarer av dette rundskrivet, I-27/2000, kan bestilles fra Statens trykksaksekspedisjon, Postboks 8169 Dep. 0034 Oslo, Telefaks 22 24 27 86.

Med hilsen

Jon-Olav Aspås e.f., ekspedisjonssjef
Hege Johansen, utredningsleder