I-4/2002

Fastlegeordningen og asylsøkere - presisering av prosedyre for valg av fastlege m.m.

Fastlegeordningen og asylsøkere – presisering av prosedyre for valg av fastlege m.m.

Rundskriv I-4/2002

Til:
Landets kommuner og landets asylmottak

Dato: 22.02.2002
Vår ref.: 01/00778 HTA AnM

Helsedepartementet viser til brev av 06.02.01 til kommuner og asylmottak vedrørende prosedyrer for valg av fastlege for asylsøkere. Departementet har mottatt mange henvendelser vedrørende asylsøkere og fastlegeordningen. Vi vil derfor komme med noen presiseringer samt supplerende informasjon.

Utenom førstegangs helseundersøkelse, eventuell oppfølging av denne og ved behov for øyeblikkelig hjelp vil det være den kommunale allmennlegetjenesten som yter legehjelp til asylsøkere (jf. fastlegeforskriften § 3). Det vil være aktuelt for en asylsøker å velge fastlege etter at søkeren er ankommet et ordinært mottak.

D-nummer – presisering og endring av prosedyrer

Som omtalt i brev av 06.02.01 er D-nummer en forutsetning for at asylsøkere skal kunne velge fastlege og bli registrert på en fastleges liste. Dette nummeret skal føres i feltet for fødselsnummer i skjemaet. Det er i hovedsak de samme prosedyrer som gjelder for registrering av asylsøkere i fastlegeordningen nå som i perioden før ordningen ble innført. Det vil i korthet si at mottaket, på vegne av og i samråd med asylsøkeren, henvender seg til trygdeetatens fastlegekontor i fylket ved fastlegemedarbeideren for D-nummer (eventuelt) og tildeling av fastlege. Fastlegemedarbeideren rekvirerer D-nummer hos Sentralkontoret for folkeregistrering. Sentralkontoret sender melding om tildelt D-nummer til fastlegemedarbeideren, som igjen tildeler fastlege og meddeler asylsøkeren navn på fastlege samt opplysning om D-nummer. Fastlegemedarbeideren har også som oppgave å vedlikeholde fastlegeregisteret (adresseliste for trygdeetatens fastlegekontorer men navn på aktuelle kontaktpersoner vedlegges. Merk: Fastlegekontorene i fylkene er ikke det samme som fylkestrygdekontorene).

Departementet gjør oppmerksom på at søknad om D-nummer ikke skal sendes direkte til Sentralkontoret for folkeregistrering. Slike søknader vil bli returnert.

D-nummer fra før?
Erfaring viser at mange asylsøkere allerede har fått tildelt D-nummer uten å være klar over det. Dersom asylsøkeren har opprettet bankkonto eller er registrert som arbeidssøker, vil henholdsvis banken eller arbeidskontoret kunne opplyse om D-nummeret. Sentralkontoret for folkeregistrering opplyser at de i følge sine rutiner må sjekke om søkeren har et D-nummer før de eventuelt tildeler dette. Det medfører betydelig merarbeid for Sentralkontoret å gå gjennom unødvendige søknader. Asylmottakene må derfor få avklart om søkeren har D-nummer fra før.

Forenklet søknad
I vårt brev av 06.02.01 ble det opplyst om at det måtte fylles ut en egen rekvisisjon for søknad om D-nummer. Sentralkontoret for folkeregistrering har nå opplyst at det ikke er nødvendig å fylle ut egen rekvisisjon for hver asylsøker dersom det søkes D-nummer for ca. ti eller flere asylsøkere samtidig. Mottaket kan i slike tilfeller lage et skjema der nødvendige opplysninger om den enkelte asylsøker settes opp på en systematisk måte med henvisning til eventuell vedlagt dokumentasjon. Opplysninger som må være med er: alle navn, kjønn, fødselsdato og statsborgerskap (dersom det er kjent). Som dokumentasjon kan brukes kopi av grønn bok. Sentralkontoret er kjent med at enkelte mangler ID-bevis.

Valg av fastlege for mindreårige asylsøkere

Barn under 16 år tildeles fastlege i tråd med foreldrenes ønske. Når barnet er mellom 12 og 16 år, kan det etter samråd med foreldrene eller dem som har foreldreansvaret fremsette ønske om en bestemt fastlege (jf. fastlegeforskriften § 4). Mindreårige asylsøkere som kommer alene til landet, vil få oppnevnt verge som blant annet kan bistå dem med valg av fastlege. I tilfeller der verge ennå ikke er oppnevnt, er det hensiktsmessig at ansatte ved mottaket bistår med dette.

Det må rekvireres eget D-nummer for barn. Barnet tildeles samme fastlege som mor dersom ikke foreldrene, eller annen bemyndiget person, velger annen fastlege for barnet.

Mens asylsøkeren venter på tildeling av fastlege

Asylsøkere kan ha behov for legehjelp før de har blitt tildelt fastlege. Departementet har fått spørsmål om asylsøkeren i perioden frem til de eventuelt får fastlege må betale dobbel egenandel. I forarbeidene til lov- og forskriftsverk om fastlegeordningen ønsket man nettopp å gi asylsøkere de samme rettigheter som den øvrige befolkning, jf. fastlegeforskriften § 3. Fastlegene kan kreve et tilleggshonorar (takst 2bd) når pasienten har valgt å stå utenfor fastlegeordningen.

Asylsøkere har ikke aktivt valgt å stå utenfor fastlegeordningen. I forbindelse med legevalget i februar 2001 kunne de ikke registreres automatisk i ordningen fordi de ikke var tildelt fødselsnummer og registrert bosatt i en kommune. Asylsøkere som har bedt om å få fastlege, skal derfor kun avkreves ordinær egenandel (takst 2ad) inntil registreringen er i orden. Legen kan sende krav til trygden om takst 2hd – tillegg for pasient som er tilmeldt annen fastlege – som kompensasjon for manglende basistilskudd.

I St.meld. nr. 17 (2000-2001) Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg, legges det vekt på at beboere i mottak som har behov for det, må få dekket nødvendige utgifter knyttet til helse. På bakgrunn av meldingen vil Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Helsedepartementet vurdere måter å legge til rette for dette på. Ett alternativ kan være dekning av egenandeler. Det er for øvrig ingen ting i veien for at kommunen i dag kan inngå avtale med leger om dekning av egenandel.

Hvem er asylsøkerens fastlege – rutiner for informasjon

Som nevnt skal trygdeetaten sende brev om tildelt D-nummer og fastlege til asylsøkeren. Oppgitt adresse vil som oftest være mottaket. Departementet har likevel mottatt en del henvendelser fra mottak som opplyser at verken asylsøkeren eller mottaket har fått melding om tildelt fastlege.

Det kan være situasjoner der det vil være til hjelp for asylsøkeren at de ansatte ved mottaket kjenner navnet på vedkommendes fastlege. Mottakene har ingen rett til å få tilsendt samlet oversikt over beboernes fastlege. Vi vil derfor oppfordre mottakene til å etablere gode rutiner for intern informasjonsutveksling.

Det kan opplyses at Rikstrygdeverket vil orientere/presisere prosedyrene overfor sine underliggende etater.


Bytte av fastlege

Person som står på fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil to ganger per år så fremt det er ledig plass på en liste, jf. fastlegeforskriften § 5. Mange asylsøkere flytter ofte, også mellom mottak, og departementet har fått spørsmål om flytting virker inn på retten til å bytte fastlege.

Jf. merknadene til fastlegeforskriften § 5, jf. forskriften § 3, regnes ikke legebytte i forbindelse med flytting med i denne sammenhengen. Det er anledning til å registrere årsak til ønske om bytte på trygdeetatens skjema for legebytte mm. Inntil ny registrering er foretatt kan asylsøkeren, som tilmeldt fastlegeordningen, oppsøke en hvilken som helst annen fastlege mot vanlig egenandel, og fastlegen vil kunne kreve takst 2hd fra trygden. Ved registrering av legebytte vil fastlegen automatisk få utbetalt basistilskudd for asylsøkeren fra den måneden registreringen blir gjort gjeldende.


Flyttemelding

For at fastlegekontorene skal kunne holde fastlegenes lister ajour etterhvert som asylsøkere flytter og/eller forlater landet, har Utlendingsdirektoratet bedt mottakene om å sende kopi av flyttemelding til fastlegekontoret. Flyttemelding sendes også kommune og folkeregister.

Aktuelle brosjyrer

"Nå er fastlegeordningen innført"
Departementet har i samarbeid med Rikstrygdeverket laget brosjyren: "Nå er fastlegeordningen innført". Denne er tilgjengelig på internett på www.fastlegeordningen.dep.no på engelsk, urdu, farsi, arabisk, serbokroatisk, somalisk, spansk, tamil, tyrkisk og vietnamesisk.

"Informasjon om helsetjenester – til deg som er asylsøker i Norge"
Brosjyren er utarbeidet av departementet og foreligger på norsk, engelsk, serbokroatisk, arabisk, russisk, somali, persisk, mongolsk og afghansk/pashto.

Førstegangs helseundersøkelse

Førstegangs helseundersøkelse av asylsøkere er en særtjeneste og skal som hovedregel utføres mens søkeren bor i transittmottak.

Nærmere omtale av førstegangs helseundersøkelse framgår av retningslinjer for helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere. Disse omhandler helsetjenesten i transittmottak, i ordinære mottak og etter bosetting i kommunene – ansvarsforhold, finansiering, organisering og drift – samt oversikt over blant annet sentralt lov- og regelverk. Departementet arbeider med revisjon av retningslinjene som forventes å foreligge i løpet av første halvdel av 2002.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Liv Bagstevold i Sosial- og helsedirektoratet, tlf. 22 24 83 39 eller e-post liv.bagstevold@shd.dep.no

Med hilsen

Kjell Røynesdal e.f.
fungerende ekspedisjonssjef

Anne Myhr
rådgiver

Kopi:
Rikstrygdeverket
Kommunal- og regionaldepartementet
Utlendingsdirektoratet
Psykososialt senter for flyktninger
Psykososiale team
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
Kommunenes Sentralforbund
Den norske lægeforening

Vedlegg:
Adresseliste til fastlegekontorene i fylkene

VEDLEGG