Ikrafttredelse av loven

Finnmarksloven - en orientering

Både regjeringen, Sametinget og Finnmark fylkesting har som målsetning at Finnmarksloven skal tre i kraft så snart som mulig. Det er imidlertid en del forberedende arbeid som må gjøres før dette kan skje.

Ikrafttredelse av loven

Reglene i loven gjelder ikke før de settes i kraft. Dette må gjøres gjennom et vedtak av Kongen i statsråd. De enkelte delene av loven kan settes i kraft til forskjellig tid. Både regjeringen, Sametinget og Finnmark fylkesting har som målsetning at Finnmarksloven skal tre i kraft så snart som mulig. Det er imidlertid en del forberedende arbeid som må gjøres før dette kan skje.

Før Statskogs grunn kan overføres til Finnmarkseiendommen, og reglene om Finnmarkseiendommen kan settes i kraft, må Finnmarkseiendommen være etablert og i stand til å overta forvaltningen av de store grunnarealene. Det må derfor etableres et styre eller lignende som kan gjøre alle praktiske forberedelser for at Finnmarkseiendommen kan fungere fullt ut idet grunnarealene overføres.

Det må vedtas overgangsregler som bestemmer hvilken myndighet dette styret skal ha. Blant annet må styret kunne inngå avtaler som er bindende for Finnmarkseiendommen, for eksempel om leie eller kjøp av lokaler, om ansettelse av nødvendig arbeidskraft osv. Det tas sikte på å få på plass styret og overgangsreglene innen 1. januar 2006.

Styret må gis en viss tid til nødvendige forberedelser før Statskogs grunn overføres til Finnmarkseiendommen. Det tas sikte på å få dette til slik at reglene som angår Finnmarkseiendommen kan settes i kraft i løpet av andre kvartal 2006 (kapittel 1 til 3).

Det er mer arbeid som må gjøres før reglene om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen kan settes i kraft og kommisjonen kan starte sitt kartleggingsarbeid. Det må inngås avtaler om leie av lokaler osv., og det må opprettes et sekretariat. Det må lages nærmere retningslinjer for kommisjonens arbeid, og Stortinget har krevd at disse skal ut på høring. Man må også finne kvalifiserte medlemmer til kommisjonen og utmarksdomstolen. Lederen av kommisjonen skal oppfylle kravene for å bli høyesterettsdommer. I domstolen skal minst tre av medlemmene oppfylle dette kravet. Medlemmene må også ha gode kunnskaper om forholdene i Finnmark.

Det er viktig at man ikke forhaster seg når det gjelder dette, men bruker den tiden som er nødvendig for å finne de som er best kvalifisert til å sitte i kommisjonen og domstolen. Det tas sikte på at reglene om kommisjonen og domstolen (kapittel 5) kan tre i kraft 1. januar 2007.

Publisert: 14.09.05