IKT-strategi for justissektoren 2011-2015

I IKT-strategi for justissektoren gis Justisdepartementets overordnede føringer for utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for samtlige virksomheter i justissektoren. Strategien er forankret i Regjeringens IKT-politikk, og beskriver hovedmål, delmål og prioriterte tiltak for perioden 2011-2015.

IKT er et sentralt virkemiddel for å oppnå mål for sektor og den enkelte virksomhet. Strategien skal bidra til å nå Regjeringens hovedmål for justissektoren om bl.a. redusert kriminalitet, økt trygghet og samfunnssikkerhet, en mer effektiv justissektor og god rettssikkerhet for individer og grupper

Den enkelte virksomhet har ansvaret for å følge opp strategien gjennom konkrete tiltak.

Den primære målgruppen for strategien er derfor etatsledere og andre virksomhetsledere i sektor.

Justisdepartementet vil følge opp strategien i styringsdialogen med virksomhetene.

Les IKT-strategi for justissektoren 2011-2015 her (pdf).