Innspill til forenkling for næringslivet

Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025. Formålet med forenklingsarbeidet er å bedre samfunnets bruk av ressurser og styrke konkurransekraften til norsk næringsliv.

Status: Åpen

Svarfrist: 15.12.2024

Vår ref.: 24/2586

Forenklingsarbeidet dreier seg hovedsakelig om å:

  • Gjennomgå planlagt og eksisterende regelverk som påfører næringslivet kostnader, med sikte på å fornye, forenkle, klargjøre eller fjerne lover og regler.
  • Effektivisere prosedyrene for å oppfylle regelverket, blant annet gjennom digitaliserte rapporteringsløsninger og gjennomføring av prinsippet «kun én gang», dvs. at privat sektor ikke skal behøve å rapportere samme opplysning flere ganger til det offentlige.

Næringslivet har kunnskap om virkningene av de krav som regelverket stiller og hvor hensiktsmessige rapporteringsløsningene er. Vi ønsker innspill til hvordan vi kan forenkle ytterligere slik at vi kan spare næringslivet for tid og penger.

Vi ber om konkrete innspill med begrunnelser for hva som er problemet og beskrivelse av hvordan det kan løses. Hvis det er tale om regelverksendringer, må henvisning til bestemmelse i lov eller forskrift oppgis. Hvis det dreier seg om rapporteringsløsninger, må aktuelt skjema oppgis.