Innspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge frem en nasjonal livskvalitetsstrategi, og ønsker dine innspill i arbeidet.

Status: Åpen

Svarfrist: 15.04.2024

Vår ref.: 23/3935

Den nye strategien skal bidra til å gi et bedre, helhetlig mål på hvordan livskvalitet kan brukes som et mål på og for samfunnsutviklingen i Norge. Den skal definere og beskrive mål som kan gjenspeile befolkningens opplevelse av hva som er viktig for et godt liv. Den skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller i livskvalitet og skal peke ut retningen for hvordan vi kan gå fra målinger av livskvalitet til politikkutforming. Helse og livskvalitet henger sammen, og livskvalitet som en kollektiv samfunnsverdi og samfunnsmål legger derfor også vekt på betydningen av et godt folkehelsearbeid.  På sikt vil strategien være av betydning for eksempelvis det psykiske folkehelsearbeidet.

Det er laget et utkast til en nasjonal livskvalitetsstrategi. Nå ønsker vi innspill fra ulike samfunnsaktører i arbeidet med å ferdigstille strategien.

Arbeidet med strategien er forankret i Meld. St.15 (2022-2023) Folkehelsemeldingen

Meld. St. 15 (2022–2023) - regjeringen.no

Frist for å gi innspill er 15. april 2024.

Innspill til meldingen sendes digitalt.

Innspillene vil publiseres på regjeringen.no fortløpende.

Jeg ser fram til å lese innspillene.

Med hilsen

Ingvild Kjerkol

 

 • Landets fylkeskommuner
 • Landets kommuner
 • Landets statsforvaltere
 • Folkehelseinstituttet
 • Helsedirektoratet
 • Bufdir
 • AVdir
 • Integrerings og mangfoldsdirektoratet
 • Husbanken
 • Direktoratet for høyrere utdanning og kompetanse
 • Utdanningsdirektoratet
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Miljødirektoratet
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statens vegvesen
 • NHO
 • LO
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Arbeidsgiverforeningen
 • Arbeidstilsynet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Folkehelsealliansen i Trøndelag
 • Folkehelseforeningen
 • Forbrukerrådet
 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Barneombudet
 • KS
 • NCD-alliansen
 • Nasjonalforeningen for folkehelse
 • HelseOmsorg21-rådet
 • Hørselshemmedes landsforbund
 • Trygg trafikk
 • Mental helse
 • Den norske turistforening
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Norges idrettsforbund
 • Ungdom og Fritid
 • Norske boligbyggelags Landsforbund
 • Frivillighet Norge
 • Legeforeningen
 • Psykologforeningen
 • Sykepleieforbundet
 • Tannlegeforeningen
 • RHFene
 • Rådet for et aldersvennlig Norge
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Likestillingssenteret
 • Kirkens SOS i Norge
 • Spillavhengighet Norge
 • Høyskoler og universiteter
 • HUNT forskningssenter
 • NORCE forskningssenter
 • Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
 • Institutt for samfunnsforskning, Oslo
 • PROMENTA
 • NFR
 • BI
 • Frischsenteret, Oslo, frisch@frisch.uio.no
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet
 • Forbruksforskningsinstutttet SIFO, OsloMet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet
 • Telemarksforskning, Bø
 • Nordlandsforskning, Bodø
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Oslo
 • NTNU Samfunnsforskning, Trondheim
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet
 • Institutt for sosialfag, OsloMet
 • Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU
 • Handelshøyskolen, NMBU
 • Handelshøgskolen, UIS
 • Norges Handelshøyskole
 • Institutt for økonomi, UIB
 • SNF
 • Nord Universitet (Senter for økologisk økonomi)
 • Oslo Economics
 • Vista Analyse
 • Menon Economics
 • Rethinking Economics Norge
 • Samfunnsøkonomenes forening
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Sunne kommuner
 • WWF – Verdens naturfond
 • Naturvernforbundet
 • Agenda (tenketank)
 • Civita (tenketank)
 • Skaperkraft (tenketank)
 • A-larm bruker- og pårørendeorganisasjoner
 • Caritas Norge
 • Det hvite bånd
 • Folkelig
 • Foreningen for fragilt X-syndrom
 • FRI
 • IHSG Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • IOGT
 • Kia Norge
 • Kreftforeningen
 • Kulturalliansen
 • Livsglede for eldre
 • Norges parkinsonforbund
 • Norsk friluftsliv
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Norwegian-Chinese women and children association
 • Oss kvinner
 • Pensjonistforbundet
 • PitStop Norge
 • Røde kors
 • Samarbeidsfora for Norsk-Tigrayanere
 • Stiftelsen mangfold i arbeidslivet
 • Stiftelsen RKF (rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid)
 • Sunnaasstiftelsen
 • Tverrkulturell helseinfo
 • Unge funksjonshemmede
 • Voksne for barn
 • Ønsketransporten