Innspill til revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2017

Vår ref.: 17/1829
 1. Innledning 

Regjeringen la i 2014 frem Meld. St. 7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Planen definerte tre overordnede mål og seks langsiktige prioriteringer for perioden.

Målene var:

-          styrket konkurransekraft og innovasjonsevne

-          løse store samfunnsutfordringer

-          utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet 

De langsiktige prioriteringene var: 

 1. Hav
 2. Klima, miljø og miljøvennlig energi
 3. Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester
 4. Muliggjørende teknologier
 5. Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
 6. Verdensledende fagmiljøer 

Planen inneholdt forpliktende opptrappingsplaner for finansiering av hhv. rekrutteringsstillinger, forskningsinfrastruktur og ordninger som stimulerer til god deltakelse i EUs rammeprogram for forskning. Målene for opptrappingsplanene er for en stor del oppnådd. Det samme gjelder målet om at offentlige bevilgninger til forskning skal utgjøre minst 1 % av BNP. Opptrappingsmålene gjaldt perioden 2015-18. 

Ved fremleggelsen foreslo regjeringen at langtidsplanen skal rulleres hvert 4. år, noe Stortinget sluttet seg til. Den reviderte planen vil bli fremlagt sammen med statsbudsjettet høsten 2018 og vil oppsummere status for mål, prioriteringer og opptrappingsplaner.

Ved den opprinnelige behandlingen av planen gjorde Stortinget følgende vedtak, jf. Innst. 137 S (2014–2015): «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med rulleringen av langtidsplanen i 2018 utarbeide en investeringsplan, køordning for investeringer, og større bygge- og vedlikeholdsprosjekter av bygg i universitets- og høyskolesektoren.» Dette vil bli håndtert i et eget prosjekt.

 

 1. Forutsetninger 

Mål og prioriteringer

Formålet med en langtidsplan er å sikre stabile prioriteringer og forutsigelige bevilgninger over tid. Ved denne første revideringen skal derfor de overordnede målene og langsiktige prioriteringene i planen i utgangspunktet ligge fast. Det samme gjelder målet om at den samlede forskningsinnsatsen skal nå 3 % av BNP innen 2030. Derimot er det mulig å foreslå endringer i målene og bringe inn nye temaer og perspektiver innenfor hver av de langsiktige prioriteringene. 

Siden den første langtidsplanen ble lagt frem, er omstillingsutfordringen i både privat og offentlig sektor blitt enda tydeligere. Forskning og innovasjon er avgjørende for at vi skal greie å gjennomføre omstillingen på en god måte, og langtidsplanen må bidra til dette. Videre har vi nådd målet om at 1 pst. av offentlige bevilgninger til forskning og utvikling over statsbudsjettet skal utgjøre én prosent av BNP. Det gjenstår imidlertid mye for å nå målet om at totalt tre prosent av BNP skal gå til forskning og utvikling innen 2030. Den reviderte langtidsplanen må bidra til å flytte oss nærmere 3 pst.-målet. 

Kunnskapsdepartementet har varslet at høyere utdanning skal integreres bedre i planen enn tilfellet var i den første versjonen. Videre legger Meld. St. 25 (2016-17) Humaniora i Norge føringer om at de humanistiske fagenes rolle som selvstendige kunnskapsleverandører i møtet med vår tids store samfunnsutfordringer skal reflekteres tydeligere i planen. 

Planperiode

Ved revideringen av planen kan det tenkes to modeller: a) en fast tiårsperiode med en omfattende revisjon av målbilde og prioriteringer hvert tiende år; b) glidende tiårsvinduer som i større grad vil åpne for justeringer underveis. Kunnskapsdepartementet har valgt det sistnevnte alternativet. Planperioden for den reviderte langtidsplanen blir dermed 2019-2028. 

Form

Det legges opp til et kortfattet, overordnet dokument med klare mål, prioriteringer og budsjettforpliktelser etter modell av den nåværende planen. Innledningsvis vil neste versjon vie noe mer plass til å beskrive de store samfunnsutfordringene som forskning, høyere utdanning og innovasjon må bidra til å møte.

 

 1. Temaer 

Vi ber om at innspillene konsentreres om følgende spørsmål: 

 • Hva fungerer godt i den nåværende langtidsplanen, og hva fungerer mindre godt?
 • Er det temaer og perspektiver som bør reflekteres sterkere i planen?
 • Hva er de største hindringene for å nå målene i planen, og hvordan kan vi overvinne dem?
 • På hvilke områder kan det være behov for nye opptrappingsplaner og/eller virkemidler? Begrunn og prioriter.
 • Hva kan eventuelt prioriteres ned ved fortsatt konsentrert satsing på noen få områder?

 

 1. Innspillskonferanse og tidsfrist

Parallelt med denne åpne innspillsrunden vil det bli gjennomført konsultasjonsprosesser med andre departementer, blant annet gjennom tematiske arbeidsgrupper, og med Norges forskningsråd.

Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet vil besøke både høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og samarbeidspartnere i arbeids- og næringsliv for å innhente synspunkter og forslag.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har OECD foretatt en gjennomgang av norsk forsknings- og innovasjonspolitikk med vekt på langtidsplanen. OECD-gjennomgangen legges fram på en konferanse i Oslo 13. juni.

Dagen før, den 12. juni, vil det bli arrangert en innspillskonferanse for å lufte ideer og gi impulser til diskusjonen fram mot de endelige skriftlige innspillene. I tillegg har konferansen en selvstendig innspillsfunksjon. Invitasjon til de to arrangementene med påmeldingsinformasjon er sendt separat. 

Fristen for skriftlige innspill til revisjonen av langtidsplanen settes til 15. september 2017. Vi ber om at innspillene sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på https://regjeringen.no/ltp

Alternativt kan innspillene sendes til Kunnskapsdepartementets postmottak postmottak@kd.dep.no. Innspillene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på www.regjeringen.no.

 

Med hilsen                                                              

 Torbjørn Røe Isaksen 

 

Innspillene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på www.regjeringen.no.

Abelia
Agder Vitenskapsakademi
Agderforskning
Akademiet for yngre forskere
Akademikerforbundet
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Ansgar Teologiske Høgskole
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes Fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Aust-Agder fylkeskommune
Avinor
Bane NOR SF
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bergen kommune
Bergen Teknologioverføring
Bibliotekarforbundet
BIBSYS
Bioteknologirådet
Borregaard
Buskerud fylkeskommune
Campus Kristiania Markedshøyskolen
CERES
Chr. Michelsens Institutt
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Det norske Diakonforbund
Det Norske Videnskaps-Akademi
Det teologiske Menighetsfakultet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for utviklingssamarbeid
Direktoratet for økonomistyring
DNV GL
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Econa
FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Fellesorganisasjonen
Finnmark fylkeskommune
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Folkehelseinstituttet
Forskerforbundet
Forskningsinstituttenes Fellesarena
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Fridtjof Nansens Institutt
GCE Blue Maritime
GCE NODE
GCE Subsea
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Hedmark fylkeskommune
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
inFuture
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Instituttet for sammenlignende kulturforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
International Research Institute of Stavanger AS
INVEN2
Investinor AS
Jotun AS
Kjeller Innovasjon
Klima- og forurensningsdirektoratet
Komitè for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
Kompetanse Norge
Kongsberg Gruppen ASA
Kreftregisteret
Krigsskolen
Kriminalomsorgsdirektoratet
KS
Kunnskapssenter for utdanning
Kunsthøgskolen i Oslo
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Lovisenberg diakonale høgskole
Luftkrigsskolen
Lærernes Yrkesforbund
Meteorologisk institutt
Meteorologisk institutt
Microsoft Norge AS
Miljødirektoratet
Musikernes fellesorganisasjon
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforskning
Nammo Raufoss AS
Nansen senteret for miljø og fjernmåling
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Naturviterne
NCE Aquaculture
NCE Aquatech Cluster
NCE Culinology
NCE Eyde
NCE Maritime CleanTech
NCE Media
NCE MNT
NCE Oslo Cancer Cluster
NCE Oslo Medtech
NCE Raufoss
NCE Seafood Innovation Cluster
NCE Smart Energy Markets
NCE Systems Engineering
NCE Tourism - Fjord Norway
Nettverk for private høyskoler
NLA Høgskolen
Nobelinstituttet
NOFIMA Norsk Fiskeri- og Matforskning
Nord universitet
Nordisk institutt for kunnskap om kjønn
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Nordland fylkeskommune
Nordlandsforskning
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Bank
Norges Dansehøyskole
Norges Farmaceutiske Forening
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norges grønne fagskole - Vea
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges tekniske vitenskapsakademi
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norgesuniversitetet
NORSAR
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for genøkologi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Lektorlag
Norsk Polarinstitutt
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk regnesentral
Norsk Romsenter
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk senter for forskningsdata AS
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk utenrikspolitisk institutt
Norsk utenrikspolitisk institutt
Northern Research Institute
NTNU Technology Transfer AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Papir- og fiberinstituttet
Parat
Politidirektoratet
Presteforeningen
PRIO - Institutt for fredsforskning
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Riksarkivet
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Senter for grunnforskning
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Senter for klimaforskning
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Simula Research Laboratory AS
SINTEF Teknologi og samfunn
Sintef TTO
Sjøfartsdirektoratet
Sjøkrigsskolen
Skattedirektoratet
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Sogn og Fjordane fylkeskommune
STAFO
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens lånekasse for utdanning
Statens strålevern
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Statoil
Steinerhøyskolen
Stiftelsen Tel-Tek
Stiftelsen TISIP
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Teknologirådet
Teknova AS
Telemark fylkeskommune
Telemarksforskning
Telenor
Transportøkonomisk institutt
Troms fylkeskommune
Trøndelag forskning og utvikling
Ulstein Group ASA
Uni Research
UNINETT AS
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Validé
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Vestlandsforskning
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Yara Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune
Østfoldforskning AS