Innspill til veikart for kreativ næring

Nærings- og fiskeridepartementet har startet opp arbeidet med et nytt veikart for kreativ næring, og inviterer til innspill i arbeidet med veikartet.

Status: Lukket

Svarfrist: 12.04.2024

Vår ref.: 24/664

Kreativ næring er i vekst internasjonalt. Med et rikt kulturliv og sterke teknologiske miljøer, har Norge gode forutsetninger for økt verdiskaping og eksport fra disse næringene.

Veikartet skal vise regjeringens innsats for å øke den samlede verdiskapingen i kreativ næring, bidra til bærekraftige arbeidsplasser og økt lønnsomhet og eksport i næringen. Veikartet skal gjennomgå status for næringen i dag, vise regjeringens ambisjoner og mål fremover og hvordan rammebetingelser og utvalgte innsatsområder kan bidra til å nå målene. Vi ønsker å involvere bransjen og relevante organisasjoner i arbeidet med veikartet.

I forbindelse med veikartet bes det om skriftlige innspill til:

  • De viktigste utfordringene for bedrifter innen kreativ næring som bør adresseres i veikartet.
  • Forslag til tiltak som kan løse utfordringene.
  • Andre temaer som anses som relevante.