Inntektsutjevning

Brev til kommunene datert 24. januar 2001 vedrørende løpende inntektsutjevning

Kommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4268

24.01.2001

Inntektsutjevning

Vi viser til rundskriv H-1/01 fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor det inntektsutjevnende tilskuddet er omtalt.

Anordningsprinsippet

Det inntektsutjevnende tilskuddet skal som tidligere nevnt føres etter anordningsprinsippet. Ved utbetalingen av rammetilskudd i januar og februar må derfor det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utjevningen gjelder for (oktober, november og desember), mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar og februar).

I rundskriv H-1/01 skrev vi at det inntektsutjevnende tilskuddet vil være beløp nr. 2 på de bilagene som kommunene mottar. Dette medfører riktighet for det store flertall av kommuner, enkelte kommuner har imidlertid fått det inntektsutjevnende tilskuddet som det siste beløpet på bilaget. For at kommunene skal være sikre på hvilke tilskudd som skal henføres til 2000 og hvilke som skal føres til 2001 bør kommunene gå inn på internett på Kommunal- og regionaldepartements sider med løpende inntektsutjevning.

For hver termin der det beregnes inntektsutjevning vil tall for samlet skatteinngang så langt i året og det inntektsutjevnende tilskuddet for den enkelte kommune legges ut på følgende internett-side: http://odin.dep.no/krd/norsk/prosjekt/liu.

De kommunene som i januar og/eller februar har et negativt rammetilskudd mottar ingen bilag fra KRD disse månedene. For de kommunene dette gjelder vil det derfor være vanskelig å vite hvilke beløp skal henføres til 2000 og hvilke som skal føres til 2001. Vedlagt dette brevet følger derfor en oversikt over de ulike tilskuddene til de kommunene som har negativt rammetilskudd i januar og/eller februar ( vedlegg 1). Det netto inntektsutjevnende tilskuddet skal henføres til 2000.

Negative rammetilskudd

Skatteinngangen varierer fra en måned til en annen. En kommune kan ha lav skatteinngang på begynnelsen året, og vil da få utbetalt rammetilskudd basert på denne. Hvis kommunen har en sterk utvikling i skatteinntektene videre utover i året, kan kommunen sett under ett komme i den situasjon at den har fått utbetalt for mye i rammetilskudd tidlig på året enn det kommunen skulle ha hatt når året avregnes under ett (i februar det påfølgende år).

Hvis det er noen kommuner som kommer i den situasjon at de, på grunn av en økning i skatteinngangen utover året, har fått utbetalt for mye i rammetilskudd i 2000 vil vi motregne rammetilskuddet i 2001 mot det beløpet som kommunene har fått utbetalt for mye i 2000.

Trekk i innbyggertilskuddet i februar

Bykle kommune har så høy skatteinngang at de skal trekkes mer i netto inntektsutjevnende tilskudd enn det de mottar i øvrige rammetilskudd sett under ett. Fordi vi på forhånd visste at Bykle var en kommune som ville komme ut med negativt rammetilskudd har ikke kommunen fått utbetalt rammetilskudd i 2000.

Bykle kommune har i 2000 et innbyggertilskudd på 10 493 000. Etter at desember skatten er utjevnet har Bykle et negativt inntektsutjevnende tilskudd på 16 043 307. Når året avregnes under ett kan ingen kommuner få et negativt rammetilskudd. Vi må derfor dekke inn differansen mellom Bykles innbyggertilskudd og Bykles trekk i inntektsutjevningen ved å foreta et trekk i innbyggertilskuddet til samtlige kommuner. Trekket fordeles på kommunene med et likt beløp pr. innbygger (1,24 kr pr. innbygger).

Korrigering av skatteinntekter

Vi viser til brev av 26.10.00 fra Kommunal- og regionaldepartementet angående ovennevnte sak.

KRD har tidligere orientert om to situasjoner som oppstod som følge av innføringen av løpende inntektsutjevning 01.01.00. For det første medførte overgangen til løpende inntektsutjevning av kommuner kunne få økt sitt rammetilskudd i 2000 ved å flytte innbetalingen av skattetrekk for egne ansatte fra januar 2000 til desember 1999. For det andre fikk kommuner, på grunn av at Skattedirektoratet stengte skatteregnskapet 28.12.00, noen skatteinntekter som skulle vært bokført i 1999 i stedet bokført i 2000. Kommunene dette gjelder for fikk dermed et mindre inntektsutjevnende tilskudd i 2000 enn det de skulle fått.

På bakgrunn av korreksjonstall som KRD fikk fra Skattedirektoratet korrigerte vi i november skattetallene som ble lagt til grunn for beregningen av det inntektsutjevnende tilskuddet for de to ovennevnte situasjonene.

Både departementet og Skattedirektoratet har etter at korreksjonene ble kjent fått henvendelser fra flere kommuner. Seks kommuner har meldt i fra om at de har fått for høy skatteinngang i år 2000 på grunn av feilposteringer i 1999. I de korreksjonene som vi tidligere har fått fra Skattedirektoratet var det ikke tatt hensyn til virkningen av marginavsetningen. Skattedirektoratet har nå rettet opp dette. I de skattetallene som vi legger til grunn når vi beregner inntektsutjevningen som utbetales i februar 2001 vil vi korrigere for begge disse forholdene.

Skattedirektoratet har i tillegg til de ovennevnte korreksjonene sendt departementet en oversikt over kommuner som hadde unormalt store innbetalinger av 6.termin forskuddstrekk som det ikke er blitt tatt høyde for tidligere. Disse innbetalingene skjedde mens skatteregnskapet var stengt. Departementet vil på lik linje som vi i november korrigerte kommuner som hadde unormalt store innbetalinger før skatteregnskapet stengte korrigere skattetallene til de kommunene som hadde unormalt store innbetalinger i perioden da skatteregnskapet var stengt.

I tillegg til de ovennevnte korreksjonene avviker de skattetallene vi har lagt til grunn for inntektsutjevningen fra Statistisk sentralbyrås skattetall på fire områder:

Vi har tatt hensyn til at det skal flyttes 48,6 mill. kr av kommuneskatten for Oslo over til fylkesdelen av Oslo. Vi har dessuten korrigert skattetallene til Fitjar, Vang og Trondheim kommune, da det har oppstått feil i skattetallene til disse kommunene.

Skattetallene for 2000 vil bli korrigert for de beløpene som er vist i vedlegg 2. Kolonne 1 viser kommunenes skattetall for 2000 før korreksjoner. Kolonne 2 viser summen av de korreksjonene som er omtalt i vårt brev av 26.10.00. Kolonne 3 viser endringer for kommunene etter at det har blitt gjort et fratrekk for avsatt margin på innbetalinger i perioden da skatteregnskapet var stengt. Kolonne 4 viser endringer for kommunene etter at det har blitt tatt høyde for marginen på de unormalt store innbetalingene som kommunene hadde i 1999 som gjaldt 6.termin forskuddstrekk. Kolonne 5 viser unormalt store innbetalinger av 6.termin forskuddstrekk som det ikke har blitt tatt høyde for tidligere. Disse innbetalingene skjedde mens skatteregnskapet var stengt. Kolonne 6 viser endringer for de kommunene som har fått for høy skatteinngang i 2000 på grunn av feilposteringer i 1999, samt endringer i skattetallene for Oslo, Fitjar, Vang og Trondheim kommune. Kolonne 7 er summen av kolonne 1-6 og viser kommunenes korrigerte skattetall. Kolonne 8 viser det netto inntektsutjevnende tilskuddet som blir utbetalt i februar måned. Departementet har lagt de korrigerte skattetallene til grunn når vi har beregnet det inntektsutjevnende tilskuddet.

Dersom kommunene har spørsmål om hvordan korreksjonstallene er utledet kan de ta kontakt med Camilla Øhre i Skattedirektoratet på tlf: 22 07 70 83. Dersom kommunene har spørsmål om hvordan korreksjonstallene vil bli brukt ved beregning av det inntektsutjevnende tilskuddet kan spørsmål rettes til Kommunal- og regionaldepartementet ved Nina Nilsen på tlf: 22 24 72 09 eller Tone Fidje på tlf: 22 24 72 66.

Inntektsutjevningen i 2001

Inntektsutjevningen i 2001 vil være basert på at kommuner med skatt under 110 prosent av landsgjennomsnittet får kompensert 90 prosent av forskjellen mellom egen skatt og dette referansenivået. I tillegg trekkes kommuner med skatteinntekt over 140 prosent av landsgjennomsnittet 50 prosent av skatteinntekten over dette trekknivået.

Med hilsen

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

Nina Nilsen
førstekonsulent

Kopi:
Fylkesmennene v/økonomirådgiverne
KS v/Børre Stolp
Skattedirektoratet v/Camilla Øhre