Inntektsutjevning

Brev til fylkeskommunene datert 24. januar 2001 vedrørende løpende inntektsutjevning

Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4268

.01.2001

Inntektsutjevning

Vi viser til rundskriv H-1/01 fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor det inntektsutjevnende tilskuddet er omtalt.

Anordningsprinsippet

Det inntektsutjevnende tilskuddet skal som tidligere nevnt føres etter anordningsprinsippet. Ved utbetalingen av rammetilskudd i januar og februar må derfor det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utjevningen gjelder for (oktober, november og desember), mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar og februar).

I rundskriv H-1/01 skrev vi at det inntektsutjevnende tilskuddet vil være beløp nr. 2 på de bilagene som fylkeskommunene mottar. Dette medfører riktighet for det store flertall av fylkeskommuner, enkelte fylkeskommuner har imidlertid fått det inntektsutjevnende tilskuddet som det siste beløpet på bilaget. For at fylkeskommunene skal være sikre på hvilke tilskudd som skal henføres til 2000 og hvilke som skal føres til 2001 bør fylkeskommunene gå inn på internett på Kommunal- og regionaldepartements sider med løpende inntektsutjevning. For hver termin der det beregnes inntektsutjevning vil tall for samlet skatteinngang så langt i året og det inntektsutjevnende tilskuddet for den enkelte fylkeskommune legges ut på følgende internett-side: http://odin.dep.no/krd/norsk/prosjekt/liu.

Negative rammetilskudd

Skatteinngangen varierer fra en måned til en annen. En fylkeskommune kan ha lav skatteinngang på begynnelsen året, og vil da få utbetalt rammetilskudd basert på denne. Hvis fylkeskommunen har en sterk utvikling i skatteinntektene videre utover i året, kan fylkeskommunen sett under ett komme i den situasjon at den har fått utbetalt for mye i rammetilskudd tidlig på året enn det fylkeskommunen skulle ha hatt når året avregnes under ett (i februar det påfølgende år).

Hvis det er noen fylkeskommuner som kommer i den situasjon at de, på grunn av en økning i skatteinngangen utover året, har fått utbetalt for mye i rammetilskudd i 2000 vil vi motregne rammetilskuddet i 2001 mot det beløpet som fylkeskommunene har fått utbetalt for mye i 2000.

Korrigering av skatteinntekter

Vi viser til brev av 25.10.00 fra Kommunal- og regionaldepartementet angående ovennevnte sak.

På bakgrunn av korreksjonstall som KRD fikk fra Skattedirektoratet korrigerte vi i november skattetallene som ble lagt til grunn for beregningen av det inntektsutjevnende tilskuddet. Både departementet og Skattedirektoratet har etter at korreksjonene ble kjent fått henvendelser fra flere kommuner. Seks kommuner har meldt i fra om at de har fått for høy skatteinngang i år 2000 på grunn av feilposteringer i 1999. I de korreksjonene som vi tidligere har fått fra Skattedirektoratet var det ikke tatt hensyn til virkningen av marginavsetningen. Skattedirektoratet har nå rettet opp dette. I de skattetallene som vi legger til grunn når vi beregner det inntektsutjevnende tilskuddet som utbetales i februar 2001 vil vi korrigere for begge disse forholdene.

Skattedirektoratet har i tillegg til de ovennevnte korreksjonene sendt departementet en oversikt over kommuner/fylkeskommuner som hadde unormalt store innbetalinger av 6.termin forskuddstrekk som det ikke er blitt tatt høyde for tidligere. Disse innbetalingene skjedde mens skatteregnskapet var stengt. Departementet vil på lik linje som vi i november korrigerte kommuner/fylkeskommuner som hadde unormalt store innbetalinger før skatteregnskapet stengte korrigere skattetallene til de kommuner/fylkeskommuner som hadde unormalt store innbetalinger i perioden da skatteregnskapet var stengt.

I tillegg til de ovennevnte korreksjonene avviker de skattetallene vi har lagt til grunn for inntektsutjevningen fra Statistisk sentralbyrås skattetall på fire områder:

Vi har tatt hensyn til at det skal flyttes 48,6 mill. kr av kommuneskatten for Oslo over til fylkesdelen av Oslo. Vi har dessuten korrigert skattetallene Oppland, Hordaland og Sør-Trøndelag kommune, da det har oppstått feil i skattetallene til disse fylkeskommunene.

Skattetallene for 2000 vil bli korrigert for de beløpene som er vist i vedlegg 1 . Kolonne 1 viser fylkeskommunenes skattetall for 2000 før korreksjoner. Kolonne 2 viser summen av de korreksjonene som er omtalt i vårt brev av 25.10.00. Kolonne 3 viser endringer for fylkeskommunene etter at det har blitt gjort et fratrekk for avsatt margin på innbetalinger i perioden da skatteregnskapet var stengt. Kolonne 4 viser endringer for fylkeskommunene etter at det har blitt tatt høyde for marginen på de unormalt store innbetalingene som fylkeskommunene hadde i 1999 som gjaldt 6.termin forskuddstrekk. Kolonne 5 viser unormalt store innbetalinger av 6.termin forskuddstrekk som det ikke har blitt tatt høyde for tidligere. Disse innbetalingene skjedde mens skatteregnskapet var stengt. Kolonne 6 viser endringer for de fylkeskommunene som har fått for høy skatteinngang i 2000 på grunn av feilposteringer i 1999, samt endringer i skattetallene for Oslo, Oppland, Hordaland og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kolonne 7 er summen av kolonne 1-6 og viser fylkeskommunenes korrigerte skattetall. Kolonne 8 viser det inntektsutjevnende tilskuddet som blir utbetalt i februar måned. Departementet har lagt de korrigerte skattetallene til grunn når vi har beregnet det inntektsutjevnende tilskuddet.

Dersom fylkeskommunene har spørsmål om hvordan korreksjonstallene er utledet kan de ta kontakt med Camilla Øhre i Skattedirektoratet på tlf: 22 07 70 83. Dersom fylkeskommunene har spørsmål om hvordan korreksjonstakkene vil bli brukt ved beregning av det inntektsutjevnende tilskuddet kan spørsmål rettes til Kommunal- og regionaldepartementet ved Nina Nilsen på tlf: 22 24 72 09 eller Tone Fidje på tlf: 22 24 72 66.

Inntektsutjevningen i 2001

Inntektsutjevningen i 2001 vil være basert på at fylkeskommuner med skatt under 120 prosent av landsgjennomsnittet får kompensert 90 prosent av forskjellen mellom egen skatt og dette referansenivået.

Med hilsen

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

Nina Nilsen
førstekonsulent

Kopi:
KS v/Børre Stolp
Skattedirektoratet v/Camilla Øhre