Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker. 

Departementet viser videre til praksisforeleggelse av 1. juli 2014, 19. desember 2014 og 27. januar 2015 fra Utlendingsdirektoratet (UDI) vedrørende henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan. 

UDIs praksisforeleggelse og departementets vurdering

Frem til praksisforeleggelsen av 1. juli 2014 anså UDI at det i de fleste tilfeller ikke var urimelig å henvise barnefamilier med mannlig forsørger til internflukt i Afghanistan, selv om familien ikke hadde et kjent nettverk i internfluktområdet.

I praksisforeleggelsen uttaler UDI at de mener det er grunn til å endre den nevnte praksisen. UDI viser til at den humanitære situasjonen for internflyktninger i Afghanistan har blitt forverret, og det rapporteres om at kvinner og barn er særlig utsatt. Videre endret UNHCR sine anbefalinger i august 2013 og fraråder etter dette at barnefamilier henvises til internflukt i Afghanistan med mindre familien har et nettverk som er villig og i stand til å gi genuin støtte. UDI har også sett hen til at flere sammenlignbare land synes å være tilbakeholdne med å henvise barnefamilier til internflukt i Afghanistan.

Departementet samtykker i UDIs forslag og gir på denne bakgrunn instruksen som følger nedenfor.  

Instruks

Departementet instruerer UDI om å foreta en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak hvor internflukt i Afghanistan kan være relevant. 

Som et utgangspunkt vil det bare være rimelig å henvise barnefamilier til internflukt i Afghanistan dersom familien har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser til å etablere seg i internfluktområdet og dekke familiens grunnleggende behov. 

Der det er opplysninger om at familien har tilstrekkelig tilknytning og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, kan det være rimelig å henvise familien til internflukt. UDI skal imidlertid alltid foreta en konkret vurdering av barnas retursituasjon, der barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. 

Så snart situasjonen i Afghanistan har bedret seg, slik at det igjen er grunnlag for å henvise barnefamilier til internflukt dit, skal UDI gå tilbake til tidligere praksis og orientere departementet om dette, eventuelt forelegge forslag om ny praksis for departementet.  

Med hilsen
Terje Sjeggestad e.f.
ekspedisjonssjef        

Nina E. D. Mørk
avdelingsdirektør 

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet