Invitasjon til å gi innspill til rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak»

Klima- og miljødepartementet inviterer med dette til å gi skriftlige innspill til rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak». Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet og andre berørte direktorater som del av arbeidet med en meny av tiltak for skog.

Status: Lukket

Svarfrist: 15.02.2024

Vår ref.: 23/6116

Av Hurdalsplattformen følger det at regjeringen vil «etablere en meny av ulike tiltak som bidrar til å opprettholde et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand». Videre har Stortinget sluttet seg til de nasjonale målene for natur i Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold (naturmangfoldmeldingen), hvor et av målene er at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.

Som del av arbeidet med en meny av tiltak for skog har Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet utarbeidet et felles kunnskapsgrunnlag om den økologiske tilstanden i norsk skog. De har også beskrevet relevante tiltak med tilhørende virkemidler som kan bidra til å opprettholde og forbedre tilstanden i skog, i samråd med andre berørte direktorater. Direktoratene inviterte i forbindelse med arbeidet i desember 2022 til å gi forslag til relevante tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog.

Rapporten ble presentert og overrakt departementene på et arrangement i Klima- og miljødepartementet 29. september 2023, der aktuelle aktører/organisasjoner også fikk muligheten til å komme med sine syn på relevante tiltak.

Direktoratenes rapport kan du lese her.

Vi inviterer med dette til å gi innspill til direktoratenes rapport. Det bes særlig om innspill til direktoratenes vurdering av tiltak med tilhørende virkemidler. Departementene vil ta innspillene med seg i det videre arbeidet med en meny av tiltak for skog.

Innspill sendes inn ved å bruke skjemaet nedenfor.

Ved tekniske problemer kan man sende innspill på e-post til postmottak@kld.dep.no. Merk e-posten «Innspill Meny av tiltak sak 23/6116».

Frist for innspill er 15. februar 2024.

Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak (Miljødirektoratet/Landbruksdirektoratet - Rapport M-2597, 2023)