Kartgrunnlag for inndeling av norsk natur

Utredning av hvilke nasjonale, heldekkende kartgrunnlag vi har som kan brukes til å dele inn norsk natur i ulike kategorier.

Last ned NINA-rapport 1767

Klima- og miljødepartementet har bestilt en rapport, levert av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med Menon Economics, for å kartlegge hvilke nasjonale kartdata vi har som kan brukes til å dele inn norsk natur i en eller flere kategorier.

Kartdataene skal kunne brukes i virkemidler for ivaretakelse av natur.

NINA har foretatt en grundig gjennomgang av tilgjengelig datamateriale og presenterer i rapporten hvilke kartgrunnlag som kan egne seg for en slik kategorisering.

Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal / Jakobsson, S., Bakkestuen, V., Barton, D.N., Lindhjem, H. & Magnussen, K. 2020. (NINA Rapport 1767)
Trondheim, januar 2020
ISSN: 1504-3312
ISBN: 978-82-426-4522-7
© Norsk institutt for naturforskning