Kartlegging av nordisk styring og organisering av digitaliseringsansvaret

Det er langt flere likheter enn ulikheter i måten digitaliseringsansvaret er styrt og organisert i de ulike nordiske landene. De viktigste forskjellene ligger i hvordan styringen og samordningen skjer på tvers av statlig og kommunal sektor i hvert enkelt land, og de ulike modellene har ulike styrker og svakheter.

Kartleggingen er gjennomført av det danske konsulentfirmaet Struensee & Co på oppdrag fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet.