Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 5

Tabell 5: Nynorskprosent i ulike typar skriv frå departementa 1997 - 2000

Tabell 5: Nynorskprosent i ulike typar skriv frå departementa 1997 - 2000 (Gjeld summen av pressemeldingar, rundskriv, stillingsannonsar, kunngjeringar og eventuelt anna informasjonstilfang unnateke lover og forskrifter, og unnateke stortingsdokumenter, men omfattar berre skriv på inntil 10 sider)

1997

1998

1999

2000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

16

26

18

16

Barne- og familiedepartementet

17

37

18

41

Finansdepartementet

48

44

36

26

Fiskeridepartementet

9

31

20

21

Forsvarsdepartementet

3

2

10

9

Justisdepartementet

8

10

8

32

Kyrkje,- utdannings- og forskingsdepartementet

47

35

25

21

Kommunal- og regionaldepartementet

32

28

36

32

Kulturdepartementet

26

37

32

28

Landbruksdepartementet

31

36

18

31

Miljøverndepartementet

14

42

38

28

Nærings- og handelsdepartementet

16

15

16

13

Olje- og energidepartementet

39

13

15

38

Samferdsledepartementet

17

15

21

20

Sosial- og helsedepartementet

15

27

30

24

Utanriksdepartementet

26

14

16

67

Statsministerens kontor

14

11

12

6

I gjennomsnitt

23

25

22

25