Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 7

Tabell 7: Nynorskprosent i større publikasjonar frå departementa 1997 - 2000

Tabell 7: Nynorskprosent i større publikasjonar frå departementa 1997 - 2000 (Gjeld summen av pressemeldingar, rundskriv, stillingsannonsar, kunngjeringar og eventuelt anna informasjonstilfang over ti sider, unnateke lover og forskrifter, og unnateke stortingsdokument)

1997

1998

1999

2000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

35

12

8

53

Barne- og familiedepartementet

0

11

19

24

Finansdepartementet

28

6

15

6

Fiskeridepartementet

-

-

12

29

Forsvarsdepartementet

0

-

0

0

Justisdepartementet

11

2

1

4

Kyrkje,- utdannings- og forskingsdepartementet

20

11

8

18

Kommunal- og regionaldepartementet

19

8

11

22

Kulturdepartementet

39

13

5

2

Landbruksdepartementet

0

1

0

11

Miljøverndepartementet

2

42

30

8

Nærings- og handelsdepartementet

0

5

0

0

Olje- og energidepartementet

0

0

0

0

Samferdsledepartementet

0

0

0

0

Sosial- og helsedepartementet

12

6

7

20

Utanriksdepartementet

0

4

8

0

Statsministarens kontor

-

65

80

12

I gjennomsnitt

14

12

10

13