Høring - kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en enkeltpersonsutredning fra Asbjørn Strandbakken om lovregulering av bruk av kommunikasjonskontroll i nødssituasjoner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 19/427

Høringsbrev - kommunikasjonskontroll i nødssituasjoner  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en enkeltpersonsutredning fra Asbjørn Strandbakken om lovregulering av bruk av kommunikasjonskontroll i nødssituasjoner.

I forbindelse med Stortingets behandling av lovforslaget om implementering av EUs datalagringsdirektiv (DLD) i 2012, ba Stortinget i Innst. 275 L (2010-2011) regjeringen om å se nærmere på utformingen av en lovbestemmelse som regulerer politiets uthenting av elektronisk kommunikasjon i nødssituasjoner.

I henhold til mandatet gitt fra Justis- og beredskapsdepartementet skulle utredningen resultere i et forslag til en rettslig regulering av politiets operative metodebruk i nødssituasjoner, herunder i forebyggende og avvergende øyemed, særlig knyttet til uthenting av forskjellige data fra elektronisk kommunikasjon (elektroniske spor) og kommunikasjonskontroll. Mandatet er i sin helhet gjengitt på side 6-7 i utredningen.

Strandbakkens utredning forelå 22. juni 2018. En oversikt over utredningens innhold og utforming er gitt på side 8-9. I utredningen konkluderes det med at deler av behovet for kommunikasjonskontroll bør nedfelles i lov gjennom en ny § 7 b i politiloven. Høringsnotatet begrenser seg til å lovregulere bruk av kommunikasjonskontroll i de rene redningsaksjoner. Strandbakken uttaler at de nødstilfellene som faller utenfor forslaget til politiloven ny § 7 b vil være ekstreme situasjoner som det er vanskelig å utforme en dekkende regulering for. Det fremgår at bestemmelsen ikke skal tolkes som en uttømmende regulering av nødrettssituasjoner. Med andre ord skal nødrett etter straffeloven § 17 fortsatt være en mulig hjemmel for kommunikasjonskontroll i nødstilfeller som faller utenfor den nye bestemmelsen.

Departementet ber høringsinstansene særlig vurdere om den foreslåtte reguleringen er tilstrekkelig. Straffeprosesslovens bestemmelser om kommunikasjonskontroll kan kun benyttes når det kan rettes mistanke mot en enkeltperson. I situasjoner hvor verdier som liv og helse er truet, men gjerningspersonen er ukjent, vil politiet derfor også etter forslaget i dette høringsnotatet være henvist til å benytte nødrett som grunnlag for kommunikasjonskontroll. Det bes derfor om at høringsinstansene vurderer om det finnes tilfeller innenfor deres felt som faller utenfor forslaget til politiloven ny § 7 b og som burde vært lovregulert utover det som følger av nødrettsbestemmelsen i straffeprosessloven § 17, herunder hvordan høringsinstansene anser at slike tilfeller bør reguleres.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. oktober 2019.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringssvar bør fortrinnsvis sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Birgitte Ege

avdelingsdirektør

 

Anne Moland Nyhus

førstekonsulent

 

Departementene

 

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

DIFI

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forsvarsstaben

Helsedirektoratet

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kripos

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Økokrim

 

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens organisasjon

Norges politilederlag

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Politiets Fellesforbund

Rettspolitisk forening

Røde kors

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier