Kongelig resolusjon om forskrift om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora (CITES-forskriften)

Flere forhold gjør at det nå er behov for å vedta en ny CITES-forskrift. Blant annet gir naturmangfoldloven et bedre og mer moderne hjemmelsgrunnlag for forskriften enn lov om innførsle- og utførsleregulering, en rekke vedtak fra partsmøter under CITES-konvensjonen er ikke innarbeidet i forskriften, den juridiske statusen til suspensjonslister og regler om merking bør klargjøres og det må gjøres justeringer i forskriften av pedagogiske årsaker.