Konkurransegrunnlag for konsulentoppdrag - konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge

Konkurransegrunnlag - konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge

Generelt

I 1991 åpnet Stortinget for at det kunne etableres en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge. Konsesjonen ble i 1993 tildelt selskapet Radio Hele Norge AS (P4). Konsesjonen skal nå tildeles for en ny 10-årsperiode fra 1. januar 2004.

Konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge ble lyst ut 31. mai 2002. Kunngjøringen av konsesjonen angir rammen for tildeling av konsesjonen. Konsesjonen vil bli gitt i medhold av § 2-1 i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting (kringkastingsloven). Det vil kun bli tildelt én konsesjon ved denne utlysingen. Søknadsfristen er 4. september 2002.

I egenskap av konsesjonsmyndighet ønsker Kultur- og kirkedepartementet å få utarbeidet individuelle analyser av søkernes forutsetninger for å drive en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge i konsesjonsperioden.

Ramme for oppdraget

Oppdraget vil gå ut på å vurdere den forretningsmessige realisme for hver enkelt søknad, med utgangspunkt i søkernes beskrivelse av sine redaksjonelle planer og antatte markedsforhold. Analysen bør bl.a. omfatte en vurdering av:

  • Søkernes økonomiske, organisatoriske og kompetansemessige forutsetninger for å realisere de skisserte redaksjonelle planer.
  • Antatte kostnader knyttet til gjennomføring av planene.
  • Det sannsynlige inntektspotensial for radio som baserer seg på søkerens redaksjonelle profil. Denne vurderingen må bl.a. omfatte en vurdering av den fremtidige utvikling av totalmarkedet for radioreklame samt effekten av at det i 2003 vil bli kunngjort ytterligere én (tilnærmet) riksdekkende, reklamefinansiert radiokonsesjon.

Oppdraget omfatter ikke en vurdering av i hvilken grad søkerne oppfyller de kulturpolitisk begrunnede programkrav i konsesjonsutlysningen.

Oppdragsgiver ber om tilbud for oppdraget. Pristilbudet bør være innrettet slik at det tar hensyn til antallet søkere.

Oppdragsgiver skal angi i hvilken form analysen vil bli levert/presentert oppdragsgiver.

Tilbyder forplikter seg til å rapportere skriftlig om fremdrift i kontraktsperioden.

Kriterier som legges til grunn for tildeling av kontrakten:

Anskaffelsesprosedyren gjennomføres som konkurranse med forhandling. Mellom 3 og 5 tilbydere vil bli invitert til å forhandle på grunnlag av tilbud. Det økonomisk sett mest fordelaktige tilbudet vil bli tildelt kontrakt. Følgende kriterier vil i denne sammenheng bli vurdert (ikke prioritert rekkefølge):

  • Pris
  • Tilbudets kvalitet, særlig i forhold til de forutsetninger som er lagt i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen av konsesjonen
  • Tilbyderens dokumenterte relevante kompetanse

Tilbydere bes redegjøre for hvordan potensielle interessekonflikter ivaretas.

Frist tilbud:

Tilbud må være Kultur- og kirkedepartementet i hende innen 13.09.2002.