Konseptvalgutredning (KVU) logistikknutepunkt i Bergensregionen, hovedrapport

Jernbaneverket anbefaler at delt konsept legges til grunn for videre planlegging av logistikknutepunkt i Bergensregionen.

Arbeidet med Konseptvalgutredning (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen er igangsatt på bestilling fra Samferdselsdepartementet.

Konseptvalgutredningen sendes ut på høring og skal på vanlig måte bli kvalitetssikret av eksterne konsulenter (KS1).

Les rapporten (pdf)