Konseptvalgutredning (KVU) av Nasjonal slepebåtberedskap

Utarbeidet på oppdrag av KystverketKonseptvalgutredning (KVU) er utarbeidet på bakgrunn av brev fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) til Kystverket. Utredningen skal synliggjøre ulike løsninger for en fremtidig statlig slepeberedskap fra svenskegrensen til grensen mot Russland og danne beslutningsgrunnlag for valg av ulike alternativ.

Les rapporten (pdf)