Konsesjonsvilkår for TV 2 AS i perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2009

Konsesjonsvilkår for TV 2 AS i perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2009

Med hjemmel i § 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kulturdepartementet 15. oktober 2001 fastsatt følgende vilkår for TV 2 AS’ konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn formidlet via analoge bakkesendere i perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2009.


Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

§ 1-1 Innledende bestemmelser

Konsesjonens formål er å fastsette plikter som bidrar til at TV 2 utøver sin rett til å sende riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn på en måte som i størst mulig grad bidrar til at norske TV-seere får et enkelt tilgjengelig, bredt og kvalitativt høyverdig TV-tilbud som ivaretar hensynet til alle grupper i det norske samfunnet.

TV 2 skal finansieres ved reklameinntekter, eventuelt ved en kombinasjon av reklame- og abonnementsinntekter. Det vil ikke bli gitt offentlig tilskudd til drift av TV 2.

§ 1-2 Konsesjonsperiode

Konsesjonen gjelder fra og med 1. januar 2003 til og med 31. desember 2009. TV 2 kan ikke frasi seg vilkårene eller tre ut av konsesjonen med unntak for tilfellene beskrevet i §§ 2-5 og 2-8.

Kulturdepartementet skal ta stilling til spørsmålet om fornyet konsesjon senest når det gjenstår ni måneder av konsesjonsperioden.

Konsesjonen kan ikke overdras uten at det innhentes samtykke fra departementet. Kanalen kan ikke skifte navn i konsesjonsperioden uten at det innhentes samtykke fra departementet.

§ 1-3 Lokalisering

TV 2s hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ligge i Bergen. Det er en forutsetning for konsesjonen at TV 2s sendinger hører inn under norsk jurisdiksjon.

§ 1-4 Dekningskrav

TV 2 skal i konsesjonsperioden opprettholde samme dekningsgrad ved formidling via analoge bakkesendere som i foregående konsesjonsperiode.

Eieren av det analoge bakkenettet for kringkasting er tildelt frekvenser som gjør slik formidling som nevnt i 1. ledd mulig. TV 2 skal ha rett til å bruke disse frekvensene så lenge konsesjonsperioden løper. I den grad departementet med hjemmel i denne bestemmelsens 3. ledd gir TV 2 samtykke til å avslutte analog utsendelse helt eller delvis, anses de frekvensressursene som da frigjøres ikke lenger som reservert for TV 2.

Departementet kan fravike kravet til dekningsgrad for de analoge sendingene lokalt, regionalt eller nasjonalt dersom utbyggingen av et digitalt bakkenett for fjernsynssendinger eller annen teknologi innebærer at en vesentlig del av befolkningen i de relevante områdene mottar TV 2s sendinger digitalt.

Departementet vil fortløpende drøfte en eventuell overgang til digital distribusjon med TV 2.

§ 1-5 Melding om virksomheten

TV 2 AS skal hvert år innen utgangen av april legge frem for Kulturdepartementet:

 1. melding om virksomheten i det foregående driftsår
 2. oppdatering av planene for det inneværende driftsår
 3. hovedtrekkene i selskapets planer for det kommende år
 4. skisse til tiltak i de neste tre til fem år, eller eventuelt frem til utløpet av konsesjonsperioden.

Hvis slike meldinger og planer inneholder informasjon som vil være omfattet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt, skal TV 2 ved innsending opplyse hvilke deler av det innsendte materialet som inneholder slik informasjon. Kulturdepartementet vil unnta disse delene fra offentlighet i det omfang som følger av offentlighetsloven § 5a.

TV 2 AS plikter å gi departementet de opplysninger som departementet anser som nødvendige for å kunne føre tilsyn med etterlevelsen av konsesjonsvilkårene.

Kapittel 2 - Konsesjonsvederlag

§ 2-1 Engangsvederlag

Ved tildeling av konsesjonen skal det betales et engangsvederlag, stort 150 mill. kroner. Beløpet forfaller til betaling en måned etter den dato konsesjonen formelt tildeles.

§ 2-2 Inntektsuavhengig vederlag

Det skal svares et årlig inntektsuavhengig vederlag, stort 25 mill. kroner til Norsk filmfond. Beløpet skal betales 1. juli hvert år i konsesjonsperioden, første gang 1. juli 2003, siste gang 1. juli 2009. Vederlaget skal justeres for endringer i konsumprisindeksen. Beregningen skal ta utgangspunkt i indeksnivået i den måneden konsesjonen formelt tildeles og indeksnivået som offentliggjøres i juni måned i betalingsåret.

§ 2-3 Inntektsavhengig vederlag

Det skal svares et årlig inntektsavhengig vederlag. Den inntektsavhengige delen av det årlige vederlaget skal beregnes slik:

7,5 prosent av reklameinntekter mellom 1 000 og 1 500 mill. kroner.
10 prosent av reklameinntekter mellom 1 500 og 2 000 mill. kroner.
20 prosent av reklameinntekter over 2 000 mill. kroner.

Innslagspunktene skal justeres for endringer i konsumprisindeksen. Beregningen skal ta utgangspunkt i indeksnivået i den måneden konsesjonen formelt tildeles og indeksnivået som offentliggjøres i juni måned i opptjeningsåret. De justerte innslagspunktene skal legges til grunn for hele kalenderårets vederlag.

Det årlige inntektsuavhengige vederlaget, jf. § 2-2, skal komme til fradrag i den inntektsavhengige delen av vederlaget. Det samlede årlige vederlaget skal likevel være minimum 25 mill. kroner, og skal indeksjusteres i samsvar med prinsippene i § 2-2. Det inntektsavhengige vederlaget skal senest være innbetalt en måned etter utløpet av fristen for å sende inn ordinært årsregnskap (jf. regnskapsloven § 3-1).

§ 2-4 Vederlagsgrunnlaget

Med reklameinntekter menes i § 2-3 inntekter fra det som til en hver tid defineres som reklame i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften. Inntekter fra sponsing, tekst-tv, abonnenter, salg av programmer, SMS-tjenester, interaktive tjenester etc. skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget.

Reklameinntektene omfatter alle inntekter fra salg av reklametid i allmennkringkastingskanalen TV 2, distribuert analogt eller digitalt via satellitt, analogt eller digitalt via kabelnett, samt via analoge bakkesendere. Inntekter fra salg av reklametid i et digitalt bakkenett for fjernsyn eller øvrige nye digitale plattformer inngår ikke i vederlagsgrunnlaget.

Det skal føres et eget årsregnskap for reklameinntekter som definert ovenfor. Inngår reklametid som ledd i en bytteavtale mot varer, tjenester etc. skal disse motytelsene regnskapsføres til reell markedspris. Hvis det inngås kombinerte avtaler, for eksempel bestående av både reklame og sponsing, skal eventuelle rabatter fordeles pro rata mellom elementene i avtalen.

Reklameregnskapet skal sendes Kulturdepartementet senest samtidig med innsendingsfristen for ordinært regnskap (jf. regnskapsloven § 3-1).

Kulturdepartementet kan kreve at TV 2 muntlig eller skriftlig, innen en fastsatt frist, fremlegger de opplysninger departementet finner nødvendig for å kontrollere at beregningsgrunnlaget er korrekt fastsatt.

§ 2-5 Reforhandling

Dersom det i konsesjonsperioden åpnes for hel eller delvis reklamefinansiering av Norsk rikskringkastings allmennkanaler i fjernsyn (NRK 1 og/eller NRK 2), og dette får betydning for TV 2s økonomi, har TV 2 rett til å kreve reforhandling av konsesjonsvilkårene og størrelsen på konsesjonsvederlagene i §§ 2-2 og 2-3. Med mindre partene blir enige innen seks måneder etter at krav om reforhandlinger er fremmet, kan TV 2 frasi seg konsesjonen med seks måneders varsel.

Dersom andelen av seerne som faktisk mottar TV 2s allmennkringkastingskanal direkte fra analoge bakkesendere reduseres til mindre enn 15 prosent i løpet av konsesjonsperioden, kan TV 2 kreve forhandlinger om endring av konsesjonsvilkårene og reduksjon av vederlagene, jf. §§ 2-2 og 2-3. Reduksjonen av vederlagene og endringene av konsesjonsvilkårene skal stå i rimelig forhold til den reduserte betydningen av analog distribusjon.

Dersom det i konsesjonsperioden skulle bli gitt konsesjon til etablering av riksdekkende, reklamefinansierte fjernsynstilbud i konkurranse med TV 2s allmennkringkastingskanal, der det i formidlingen tas i bruk analoge fjernsynsfrekvenser i bakkenettet, kan TV 2 kreve forhandlinger om endring av konsesjonsvilkårene og reduksjon av vederlagene, jf. §§ 2-2 og 2-3. Bruk av eksisterende lokale bakkenett for kringkasting skal ikke komme i betraktning. Reduksjonen av vederlagene og endringene av konsesjonsvilkårene skal stå i rimelig forhold til endringene i TV 2s konkurransesituasjon.

§ 2-6 Tvist om betalingen

Oppstår det tvist direkte knyttet til plikten til å svare avgift, skal avgiften likevel betales til fastsatt tid, med forbehold.

TV 2 har ikke adgang til å bringe andre påståtte krav mot Staten eller offentlige organer til motregning i konsesjonsvederlaget. Dette gjelder også krav som springer ut av samme rettsgrunnlag.

§ 2-7 Forsinket betaling

Ved for sen betaling skal det svares renter etter lov av 17. desember 1976, nr. 100 om forsinket betaling.

§ 2-8 Forbehold

Ihht. Grl . § 75 a) må nivået på det årlige inntektsavhengige vederlaget, jf § 2-3, vedtas av Stortinget i forbindelse med de årlige budsjettvedtak. Dersom Stortinget i slike vedtak endrer det inntektsavhengige vederlaget eller beregningsgrunnlagene for dette i TV 2s disfavør, har TV 2 rett til å kreve reforhandling av konsesjonsvilkårene. TV 2 kan også i en slik situasjon frasi seg konsesjonen med seks måneders varsel.

Kapittel 3 – Krav til sendingene

§ 3-1 Redaksjonelle prinsipper

TV 2 skal utøve sin programvirksomhet etter prinsippene for ytringsfrihet og redaksjonell selvstendighet. TV 2 skal opptre fullt ut uavhengig av eierne, eller andre interessegrupper av politisk, økonomisk eller annen karakter.

§ 3-2 Overordnede krav til sendingene

Konsesjonens programvilkår gjelder for TV 2s allmennkringkastingskanal distribuert analogt eller digitalt via satellitt, analogt eller digitalt via kabelnett, samt via analoge bakkesendere.

TV 2s sendinger skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting. Dette innebærer at;

 1. programmenyen skal ha tematisk og sjangermessig bredde, både hva gjelder sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte programkategori, jf også § 3-3.
 2. det skal være programmer for både brede og smale seergrupper.
 3. sendingene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur.
 4. minst halvparten av TV 2s sendinger skal være norskpråklige.

TV 2 har som intensjon å styrke andelen norskspråklig produksjon i konsesjonsperioden.

TV 2 skal hvert år utarbeide allmennkringkasterregnskap i overensstemmelse med de til en hver tid gjeldende standarder fra EBU. Dette skal sendes Statens medieforvaltning innen 15. mars.

§ 3-3 Spesifikke krav til sendingene

 1. TV 2 skal ha daglige, egenproduserte nyhetssendinger.
 2. TV 2 skal jevnlig sende aktualitets- og dokumentarprogrammer.
 3. TV 2 skal ha daglige norskspråklige sendinger for barn under 12 år med mindre det foreligger spesifikke redaksjonelt begrunnede unntak.
 4. TV 2 skal jevnlig ha norskspråklige sendinger for unge.
 5. TV 2 skal sende norskspråklig drama.
 6. TV 2 skal ha egne programmer som gjenspeiler mangfoldet i norsk og internasjonalt kulturliv.
 7. TV 2 skal ha egne programmer eller programinnslag for den samiske befolkning. Disse skal som hovedregel være på samisk.
 8. TV 2 skal ha egne programmer eller programinnslag for etniske minoriteter.
 9. TV 2 skal sende livssynsprogrammer.

§ 3-4 Målformer

TV 2 skal benytte begge de offisielle norske målformene.

§ 3-5 Teksting for hørselshemmede

TV 2 skal tekste sendingene i tidsrommet 1800 til 2200 hver dag for hørselshemmede. Dette gjelder programmer der teksting er teknisk og praktisk mulig i forhold til produksjonstid. Lar det seg ikke gjøre å tekste hele sendingen skal enkeltinnslag om mulig tekstes.

TV 2 skal ta i bruk teknologi for automatisert simultanteksting av sine direktesendte nyhets- og aktualitetsprogrammer så snart slik teknologi er tilgjengelig og kvalitetsmessig tilfredsstillende. Inntil slik teknologi tas i bruk skal TV 2 tekste reprisene på direktesendte aktualitetsprogrammer.

§ 3-6 Beredskapstiltak

TV 2 plikter å treffe særskilte beredskapstiltak for å sikre at informasjon fra Regjeringen når befolkningen under beredskap og krig. Nærmere tiltak kan reguleres i egen avtale med Kulturdepartementet.

TV 2 skal samarbeide med Norsk Rikskringkasting når det gjelder beredskapsplanlegging og plikter å rette seg etter de retningslinjer som myndighetene fastsetter på dette området.


Kapittel 4 – Endringer og sanksjoner

§ 4-1 Endringer i konsesjonsvilkårene

Om det anses nødvendig av hensyn til internasjonale forpliktelser eller endret nasjonal lovgivning, kan Kulturdepartementet foreta endringer eller tillegg i disse konsesjonsvilkår så lenge dette ikke må anses å utgjøre et uforholdsmessig inngrep overfor TV2.

§ 4-2 Sanksjoner

Ved overtredelse av forpliktelser nedfelt i konsesjonen vil TV 2 kunne bli ilagt sanksjoner etter det til enhver tid gjeldende sanksjonssystem for brudd på konsesjonsvilkår eller annet regelverk knyttet til kringkastingsvirksomheten.

Brudd som er av en slik karakter at de kan bli påberopt som grunnlag for inndragning av konsesjonen skal meddeles skriftlig til styret i TV 2 uten ugrunnet opphold etter at forholdet er konstatert. Dersom Kulturdepartementet overveier å inndra konsesjonen i konsesjonsperioden, skal dette meddeles styret for TV 2. Det skal settes en rimelig frist til å rette opp de forhold som er grunnlag for vurdering om inndragning.