KOSTRA - endringer i regnskapsrapporteringen for 2009 og 2010

Kommunal- og regionaldepartementet vil med dette orientere om regnskapsrapporteringen i KOSTRA for 2009 og 2010.

Vi gjør oppmerksom på at det er innført to nye arter (art 509 og 909) som gjelder allerede for rapporteringsåret 2009, se nedenfor.

Kontoplanveilederen for 2010 er publisert på departementets nettsider, se www.kostra.dep.no.

Ved regnskapsrapporteringen for 2009 og 2010 oppfordrer vi kommuner og fylkeskommuner til å ha fokus på følgende:

  • rapportering av ressursbruk innenfor eiendomsforvaltning
  • rapportering fra kommunale foretak mv.

Det ble fra rapporteringsåret 2008 gjort en rekke endringer i kontoplanen knyttet til målet om bedre nøkkeltall for kommunenes og fylkeskommunenes eiendomsforvaltning i KOSTRA. Nærmere informasjon om dette er gitt i kontoplanveilederen kapittel 5.

Departementet vil også rette fokuset mot målsettingen om å publisere konserntall KOSTRA. Det er en målsetting at KOSTRA gir informasjon om ressursbruk og tjenesteyting i kommunal sektor, uavhengig av hvordan tjenestene er organisert. En viktig del av tjenesteproduksjonen skjer i (fylkes)kommunale foretak (KF) og i inter(fylkes)kommunale selskaper (IKS). Det er en forutsetning for å kunne publisere konserntall at flere KF og IKS rapporterer regnskapet til KOSTRA.

Vi oppfordrer til at (fylkes)kommunene, som eiere og deltakere i KF og IKS, bidrar til å sette fokus på betydningen av at KF og IKS rapporterer til KOSTRA. Herunder at det benyttes korrekte arter og funksjoner for transaksjoner mellom (fylkes) kommunen, KF og IKS. Nærmere informasjon om dette er gitt i kontoplanveilederen kapittel 6.

Vi oppfordrer videre til at (fylkes)kommunene selv bidrar med egen kompetanse ved rapporteringen fra KF og IKS til KOSTRA. Vi håper dette kan bidra til at flere KF og IKS rapporterer til KOSTRA, og at grunnlaget for å publisere konserntall våren 2010 forbedres.

Eiendomsforvaltningsområdet er ett eksempel på at det er ønskelig å publisere konserntall. For å få fram faktiske utgifter til eiendomsforvaltning og utgifter til vedlikehold mv., er det avgjørende at eiendomsforvaltning som er skilt ut som (fylkes)kommunale foretak også rapporterer til KOSTRA.

Vi vil også i år minne om veilederen om kvalitetssikring av data i kommuner og fylkeskommuner som er publisert på KRDs nettsider, se www.kostra.dep.no. Veilederen heter "Hvordan sikre kommunen korrekte nøkkeltall - veileder (17.11.2003)".

Endringer i kontoplanen for 2009 og 2010

Det er opprettet to nye arter:

  • art 509 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
  • art 909 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler).

Begrunnelsen for dette er å skille ut finansielle tap og gevinster fra renteutgifter og renteinntekter (art 500 og art 900). Denne endringen gjelder fra og med rapporteringen for regnskapsåret 2009.

Når det gjelder rapporteringen som gjelder regnskapsåret 2010 er det ikke opprettet nye funksjoner, men enkelte funksjoner har fått mindre endringer i navnet. For fylkeskommunene opphører funksjon 538 og 539.


Det er i tillegg gjort en rekke presiseringer i kontoplanveilederen som gjelder de enkelte funksjonenes og artenes innhold. Det vises til rapporteringsveilederen for 2010 publisert på www.kostra.dep.no, hvor presiseringene er tydelig presentert i rød skrift.

Vi minner om at likviditetsreserven opphører fra 2010.

 

Med hilsen


Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                 Bent Devik
                                                                                 seniorrådgiver

 

Kopimottakere

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Fylkesmennene
Norges Kommunerevisorforbund
Statistisk sentralbyrå