Krigsskadestønadsloven.

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1954-11-26 nr 03: Lov om stønad ved krigsskade på person.

Lov om stønad ved krigsskade på person.

Se loven på lovdata.no