Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2006

Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2852-1 ISH

26.08.2005

Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2006

Vedlagt følger en fylkesvis oversikt over kriteriedata til beregningen av rammetilskudd for fylkeskommunene i 2006, jf. vedlegg 1 til 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskudd til fylkeskommunene, og vedlegg 2 viser den fylkesvise fordelingen av disse grunnlagsdata. Vedlegg 3 gir en oversikt over data benyttet ved beregning av trekk for elever i statlige og private videregående skoler.

Fra og med 2003 skal innbyggertilskuddet være basert på befolkningstall per 1. januar i budsjettåret. Det betyr at det høsten 2005 presenteres et foreløpig innbyggertilskudd med utgiftsutjevning i vedlegg til Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag for 2006 (Grønt hefte). Endelig rammetilskudd blir gjort kjent i juni 2006. Innbyggerkriteriene per 1. januar 2005, som benyttes ved beregning av det foreløpige innbyggertilskuddet, følger derfor ikke vedlagt. Det henvises i den sammenheng til tabell E-fk i revidert grønt hefte for 2005 (H-2171 B).

Beregning av rammetilskudd til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdien på de ulike kriteriene. De fleste kriteriedata bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). For at alle fylkeskommuner skal bli behandlet likt, er det nødvendig å benytte tall fra samme kilde og samme tidspunkt for alle fylkeskommuner. Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra denne statistikken.

Trekksatsene for elever i statlige og private skoler er ikke endelig vedtatt for 2006, og i vedlegget vises derfor kun antall elever i de ulike kategoriene.

Eventuelle merknader vedrørende:

  • Primærsøkere til grunnkurs yrkesfag eller
  • korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (vedlegg 2 ark 2)

bes sendt til Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) senest 12. september. Kontaktperson i UFD er rådgiver Anne Eline Færestrand (tlf.: 22 24 75 93/faks: 22 24 75 96/ e-post: anf@ufd.dep.no).

Eventuelle merknader til de øvrige data sendes til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 12. september. Kontaktperson i KRD er Førstekonsulent Ingeborg Sætre Hanssen (tlf.: 22 24 71 55/faks: 22 24 27 35/ e-post: ingeborg.hanssen@krd.dep.no).

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelsen fra fylkeskommunen mangler. Feil som fylkeskommunene selv er ansvarlige for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen

Grete Lilleschulstad
underdirektør

Ingeborg Sætre Hanssen
førstekonsulent

Vedlegg

Vedlegg 1:Kriteriedata for fylkeskommunene 2005-09-02

Vedlegg 2:Kriteriedata 2006 – fylke (Excel-format)

Kriteriedata 2006 – fylke (PDF-format)

Vedlegg 3:Kriteriedata 2006 – fylke (Excel-format)

Kriteriedata 2006 – fylke (PDF-format)

Kopi til:

Fylkesmennene

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Samferdselsdepartementet

Sosial- og helsedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Utdannings- og forskningsdepartementet

Vedlegg 1: Kriteriedata for fylkeskommunene 2005

Vedlegg 2 viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av ramme­tilskudd til fylkeskommunene i 2006. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i forbindelse med den endelige beregningen av rammetilskuddet for 2006. I vedlegg 2 finnes følgende data:

Kolonne 1:
Normert rutenett til sjøs i 1990. Tall fra Samferdselsdepartementet.

Kolonne 2:
Innbyggere bosatt i spredtbygde strøk per 1. januar 2005. Tall fra SSB.

Kolonne 3:
Areal i km 2> per 1998. Inklusive ferskvann og øyer i saltvann. Tall fra SSB.

Kolonne 4:
Storbyfaktor. Inngår i kostnadsnøkkelen for samferdselsformål.

Kolonne 5:
Antall innbyggere bosatt på øyer uten fast vegforbindelse per 1. januar 2003. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 6:
Faktisk fylkesveglengde per 1. januar 2005 i km. Tall fra samferdselsdepartementet.

Kolonne 7:
Fylkesvegfaktor for vedlikehold. Basert på modell der prinsippet om lik transportstandard er lagt til grunn. Tall fra Samferdselsdepartementet. Fylkesvegfaktoren multipliseres med fylkesveglengde før den benyttes som kriterium.

Kolonne 8:
Fylkesvegfaktor for reinvestering. Basert på regnskapstall. Tall fra Samferdselsdepartementet. Fylkesvegfaktoren for reinvestering multipliseres med fylkesveglengde før den benyttes som kriterium.

Kolonne 9:
Primærsøkere til grunnkurs yrkesfag (12 studieretninger), 16 år og yngre, ved fellesinntaket foran skoleårene 2003-04, 2004-05 og 2005-06. Kilde: VIGO - fylkenes inntakssystem. Tall fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD).

Vedlegg 3

gir en oversikt over antall elever som er lagt til grunn ved beregning av utgifter for elever i statlige og private skoler, skoleåret 2004-2005. Elevtallet bygger i hovedsak på et gjennomsnittlig elevtall ved disse skolene, per 1. oktober 2004 og 1. april 2005. Tallene er fra UFD.