Kriteriedata til inntektssystemet for kommuner 2006

Kommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2852-2 MSC

29.08.2005

Kriteriedata til inntektssystemet for kommuner 2006

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2006, jf. vedlegg 1, 2 og 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 og 3 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene (vedlegg 2) og data som vil bli benyttet ved beregning av korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (vedlegg 3).

Fra og med 2003 er innbyggertilskuddet basert på befolkningstall per 1. januar i budsjettåret. Det betyr at det høsten 2005 blir presentert et foreløpig innbyggertilskudd med utgiftsutjevning i vedlegg til Kommunal- og regionaldepartementets budsjett for 2006. Innbyggerkriteriene per 1. januar 2005, som benyttes ved beregning av det foreløpige rammetilskuddet, følger derfor ikke vedlagt. Det henvises i den sammenheng til tabell E i publikasjon H-2171 fra 29. juni 2005 (revidert beregningsteknisk dokumentasjon).

Beregningen av rammetilskudd til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post eller eventuelt per faks.

Som kriteriedata for psykisk utviklingshemmede benyttes det innrapporterte tall fra kommunene til Sosial- og helsedirektoratet (SHD) eventuelt korrigerte tall etter merknader fra kommunerevisjonen, jf. SHD rundskriv IS-8/2005. Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall. Merknader til kolonne 11 og 12 i vedlegg 2 skal sendes til SHD ved kontaktperson rådgiver Øyvind Omholt Alver senest 12. september (tlf.: 24 16 34 38/e-post: ooa@shdir.no).

Kriteriedata for landbruk (kolonne 15-18 i vedlegg 2) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet. Eventuelle merknader bes sendt til Landbruks- og matdepartementet ved kontaktperson rådgiver Berit Lundamo senest 12. september (tlf.: 22 24 01 66/e-post: berit.lundamo@lmd.dep.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (vedlegg 3) bes sendt til Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) ved kontaktperson rådgiver Anne Eline Færestrand senest 12. september (tlf.: 22 24 75 93/faks: 22 24 75 96/e-post: anf@ufd.dep.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata sendes til Kommunal- og regional­departementet (KRD) senest 12. september. Kontaktperson i KRD er rådgiver Martin Schwarz (tlf. 22 24 72 07/e-post: martin.schwarz@krd.dep.no) eller rådgiver Stein Inge Hove (tlf. 22 24 72 66/e-post: stein-inge.hove@krd.dep.no). Det kan også sendes faks til nummer 22 24 27 35.

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen

Grete Lilleschulstad
underdirektør

Martin Schwarz
rådgiver

Vedlegg:

Vedlegg 1:Beskrivelse av vedlegg 1 og 2

Vedlegg 2: Kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2006
Tabellen i Excel-format
Tabellen i PDF-format

Vedlegg 3: Tallene som brukes til å beregne korreksjonsordningen i utgiftsutjevningen for elever i statlige og private skoler
Tabellen i Excel-format
Tabellen i PDF-format

Kopi til:

Arbeids- og sosialdepartementet

Fylkesmennene

Helse- og omsorgsdepartementet

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Landbruks- og matdepartementet

Sosial- og helsedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Utdannings- og forskningsdepartementet

Vedlegg 1: Beskrivelse av vedlegg 2 og vedlegg 3

Vedlegg 2
viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2006. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i forbindelse med den endelige beregningen av rammetilskuddet for 2006.

Kolonne 1:
Innbyggertall per 1. januar 2005. Tall fra SSB.

Kolonne 2:
Urbanitetskriteriet. Innbyggertall opphøyd i 1,2.

Kolonne 3:
Antall skilte og separerte 16-59 år per 1. januar 2005. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 4:
Arbeidsledige 16-59 år. Årsgjennomsnitt i 2004 for registrerte arbeidsledige. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 5:
Beregnet reisetid til kommunesenteret for alle innbyggerne i kommunen. Tall per 1. januar 2005. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 6:
Reiseavstand innen sone (i km) per 1. januar 2005. Reiseavstand beregnes for alle innbyggerne i sonen til sonesenteret, summert for alle kommunens innbyggere. En sone er en geografisk sammenhengende område bestående av grunnkretser. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 7:
Reiseavstand til nabokrets (i km) per 1. januar 2005. Beregnet avstand for grunnkretsens innbyggere fra senter i egen grunnkrets til senter i nærmeste nabogrunnkrets innenfor samme sone, summert for alle kommunens innbyggere. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 8:
Dødelighet. Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet for hele befolkningen, gjennomsnitt for årene 2000-2004. Dødelighet per 100 000 innbyggere. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 9:
Ikke-gifte 67 år og eldre per 1. januar 2005. Definisjon av ikke-gift: aldri tidligere gift, skilt, separert (inklusive skilt, separert, gjenlevende partner), enker og enkemenn. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 10:
Førstegenerasjons innvandrere uten flyktningstatus fra ikke-industrialiserte land bosatt i Norge per 1. januar 2005, og førstegenerasjons innvandrere med flyktningstatus (både fra ikke-industrialiserte land og industrialiserte land) bosatt i Norge før 1. januar 2000.

Definisjon av person fra ikke-industrialisert land: personen selv, evt. mors, evt. fars fødeland er Asia, Afrika, Mellom- g Sør-Amerika eller Tyrkia.

Statistikk utarbeidet av SSB for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 11:
Personer med psykisk utviklingshemming 0-15 år per 1. januar 2005.

Innrapporterte tall fra kommunene til Sosial- og helsedirektoratet.

Kolonne 12:
Personer med psykisk utviklingshemming 16 år og eldre per 1. januar 2005.

Innrapporterte tall fra kommunene til Sosial- og helsedirektoratet. Tallene inkludere ikke psykisk utviklingshemmede personer som bor i vertskommuneinstitusjoner.

Kolonne 13:
Personer med psykisk utviklingshemming 16 år og eldre som bor på vertskommuneinstitusjon per 1. januar 2005. Tall fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Kolonne 14:
Total antall personer med psykisk utviklingshemming 16 år og over per 1. januar 2005. Summen av kolonne 12 og 13. Antall personer med psykisk utviklingshemming i denne kolonne blir lagt til grunn for beregning av inntektssystemet i 2006.

Kolonne 15:
Kommunenes totalareal per 1. januar 2005. Statistikk fra Statens kartverk utført for Landbruks- og matdepartementet.

Kolonne 16:
Antall driftsenheter per 2003. Statistikk fra SSB.

Kolonne 17:
Areal dyrket mark per 2003. Statistikk fra SSB.

Kolonne 18:

Antall landbrukseiendommer 2004. Statistikk fra SSB, landbruksregisteret.

Kolonne 19:
Inndeling i geografisk virkeområde for distriktspolitiske virkemiddel. Gradering A-D.

Vedlegg 3

viser tallene som brukes til å beregne korreksjonsordningen i utgiftsutjevningen for elever i statlige og private skoler. Kolonnene gir en oversikt over antall elever som går i statlige og frittstående skoler, skoleåret 2004/2005. Elevtallet som legges til grunn bygger i hovedsak på gjennomsnittlig elevtall ved disse skolene per 1. oktober 2004 og 1. april 2005. Innrapporterte tall fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD).