Kulturdepartementets kulturhistoriske eiendommer

Kulturdepartementet har utarbeidet en landsverneplan for kunst- og kultursektorens statlige eiendommer. Planen inneholder eiendommer innen arkivverket, teatrene, museer og kulturhistoriske eiendommer, idrettsarenaer og kulturbygg samt Nasjonalbiblioteket, Norsk Rikskringkasting og Norsk Tipping.

Det er også utarbeidet en sektorhistorikk som gir landsverneplanens historiske «bakteppe».

I kongelig resolusjon vedtatt i statsråd 1. september 2006 ble det blant annet bestemt at det skal utarbeides sektorvise landsverneplaner for statlige kulturhistoriske eiendommer. Eiendommene ble fredet 25. mai 2018 etter endring forskrift 9. november 2011 nr. 1088. Nytt kapittel 23: Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet er ansvarlig for at det utarbeides forvaltningsplaner som sikrer de fredete verdiene.