Lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår.

Motivasjon og deltakelse i lokalpolitisk arbeid.

I rapporten undersøker og analyserer forskerne hva som er status for lokalpolitikernes arbeidsvilkår i Norge i dag.

Den kartlegger hva som motiverer til å delta i lokalpolitikken, og hva som bidrar til at de folkevalgte trekker seg fra lokalpolitikken. Forhold som blir undersøkt er handlingsrom, innflytelse, arbeidsvilkår som tidsbruk, frikjøp, samarbeidsklima i kommunestyret, opplæring og støtte i vervet, hatytringer og trusler, m.m. 

Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse til alle landets kommunestyrerepresentanter i perioden 5. – 30. november 2020. 3 878 politikere svarte på hele eller deler av skjemaet. Det gir en svarprosent på 42,9. Det ble også gjennomført case-studier med blant annet dybdeintervju med politikere i 8 kommuner. I tillegg ble det gjort egne intervjuer med lokalpolitikere som har vært spesielt berørt av hatytringer og trusler og plagsomme henvendelser.

Rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking i samarbeid med Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo: Bent Aslak Brandtzæg, Erik Magnussen, Halvard Vike, Marit Torvik Heian, Marit Sissel Kvernenes, Anders Ravik Jupskås og Sivert Strande Ruud.

Rapporten: Lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår. Motivasjon og deltakelse i lokalpolitisk arbeid. TF-rapport nr. 636, 2020. (pdf)