Lokalt folkestyre AS - Eierskap og styringsroller i kommunale selskap

Utgangspunktet for denne rapporten er prosjektet "Kommunale selskapsformer - styring, kontroll og demokrati", finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt, der målsetningen har vært å få økt kunnskap om kommunenes forhold til selskapene de eier eller er medeiere i. I tillegg skulle prosjektet vise hvordan kommunene på ulike måte kan ivareta eierrollen overfor selskapene. Undersøkelsen har vært et samarbeid mellom Rokkansenteret og Høgskolen i Oslo.