Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)

TF-rapport nr. 352 2015

Telemarksforsking har evaluert satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Satsingen gikk fra 2010 til 2014 for å styrke fylkeskommunenes rolle som aktiv rådgiver og støttespiller for kommuner med utviklingsbehov. Målsettingen var å heve utviklingskompetanse og bevissthet i kommunene. Fylkeskommunene har selv prioritert innsatsen, som regel i samråd med kommunene.

Hovedfunn i evalueringen
Evaluatorene mener at funnene viser moderat til god måloppnåelse for de fem resultatmålene:

  • Flere kommuner har blitt sterkere utviklingsaktører og arbeider kontinuerlig med å bygge opp attraktive lokalsamfunn.
  • Initiativ fra innbyggere, virksomheter, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner er godt integrerte i utviklingsarbeidet, og det er til en viss grad blitt forbedret i løpet av perioden LUK-satsingen har pågått, men det har blitt nedtonet i en del kommuner.
  • Fylkeskommunene har bedre kompetanse, men ikke bedre kapasitet til å styrke arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene.
  • Fylkeskommunene har bare i liten grad fått bedre oversikt over aktuelle utviklingsprogram og kan samordne faglig og økonomisk støtte til kommunene. Flere kommuner påpeker at samhandlingen og samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen i forhold til utvikling av attraktive lokalsamfunn har et stort forbedringspotensial.
  • Det er vanskelig å fastslå om virkemidlene som finnes for lokale utviklingstiltak blir mer effektivt utnyttet etter satsingen.

Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet
Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) (pdf)