M-3/2001 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

R-935 (14.03.2001)

Rundskriv
M-3/2001
R-935

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr.

14. mars 2001

Til

Statens landbruksforvaltning, fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og kommunene

Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

Kapitaliseringsrentefot - skog

Landbruksdepartementet ga i rundskriv M-147/80 retningslinjer for vurdering av priser på landbrukseiendommer som ledd i konsesjonsbehandling. Kapitaliseringsrentefoten ved avkastningsverdiberegninger for jordbruksareal og skog ble der fastsatt til 7 %. Kapitaliseringsrentefoten ble så i 1989 (rundskriv M-138/89) fastsatt til 9 % for så igjen å bli fastsatt til 7 % i 1997 (rundskriv M-22/97).

I St. meld. nr. 17 (1998-1999) "Verdiskaping og miljø - muligheter i skogsektoren" (Skogmeldingen) er det bl.a. gitt uttrykk for at omsetningsprisen på skog i for liten grad reflekterer verdien av investeringene, og at prisreglene har vært praktisert mer restriktivt enn det er grunnlag for. Det er videre vist til behovet for å stimulere til et aktivt skogbruk.

Ved Stortingets behandling av skogmeldingen uttalte flertallet i Nærningskomiteen bl.a. at det kan være grunnlag for å vurdere en særskilt kapitaliseringsrentefot for verdsetting av skog, se Innst. S. nr. 208 (1998-1999).

Prisspørsmålet for landbrukseiendommer ved konsesjon ble så behandlet i St. meld. nr. 19 (1999-2000) "Om norsk landbruk og matproduksjon" (Landbruksmeldingen), jf. Innst. S. nr. 167 (1999-2000).

I budsjettproposisjonen for 2001, St. prp. nr. 1 (2000-2001), er det også redegjort for prisspørsmålet for skog. Det er uttalt at en vil revidere retningslinjene for praktisering av prisreguleringen for omsetning av skog i konsesjonssaker, og at det i den forbindelse vil bli sendt på høring forslag. om kapitaliseringsrentefot på omlag 5 %.

Høringen er nå gjennomført, og høringsuttalelsene gir bred støtte til forslaget om å redusere kapitaliseringsrentefoten for skog,.

Departementet er i tråd med dette kommet til at det heretter skal brukes en kapitaliseringsrentefot på 5 % ved avkastningsverdiberegninger for skog i konsesjonssaker.

En påpeker ellers for ordens skyld at det i rundskriv M-147/80 er uttalt at "I de tilfelle der skogen er gammel kan det være aktuelt med en kortvarig tilleggsavvirkning utover en langsiktig avvirkningsplan. Skog som må avvirkes raskt, verdiberegnes for seg."

Departementet vil ellers i løpet av året foreta en generell revidering av retningslinjene for prisvurderingen av landbrukseiendommer ved konsesjon.

Med hilsen

Kåre Selvik e.f.

   
   

Inger Grette
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55