M-9/1997 - Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - årsrapport 1996 og retningslinjer 1997

R-500 /21.03.1997)

Rundskriv
M-9/1997
R-500

Før utskrift:
Klikk på "utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1997/01290

21. mars 1997

Til:

Kommunene, Statens landbruksbank

Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med freda og verneverdige bygninger

1. Årsrapport 1996

2. Retningslinjer 1997.

3. Fylkeskvoter 1997.

4. Om overføringen av ansvar til Statens landbruksbank

5. Forvaltning av ordningen og årsrapportering for 1997.

1. Årsrapport 1996

Av årsrapportene fra fylkene for 1996 går det fram at:

Antallet søknader om tilskudd over spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap i 1996 har vist en økning i mange fylker. Totalt kom det inn 1 965 søknader med et søknadsbeløp på nesten 100 mill. kroner i 1996 mot 1742 søknader i 1995 og søknadsbeløp på vel 84 mill kroner. Også når det gjelder tilskudd over freda og verneverdige bygninger har det i 1996 vært en økning i de fleste fylker. Det kom i fjor inn totalt 910 søknader med et søknadsbeløp i overkant av 56 mill. kroner, mot 637 søknader og et søknadsbeløp på vel 34 mill. kroner i 1995. Samlet for 1996 på de to ordningene var det altså 2 875 søknader med et søknadsbeløp på vel 155 mill. Årsrapporten for spesielle tiltak og freda og verneverdige bygninger i 1996 er ikke ferdigstilt ennå.

2. Retningslinjer 1997

Landbruksdepartementet vil også i år be fylkene om å prioritere prosjekter innenfor temaet biologisk mangfold og særlig knyttet til verdifull og sjelden kulturmark, bl.a. med bakgrunn i nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Biologisk mangfold er fra nasjonalt hold et prioritert satsingsområde. Her er det viktig å peke på muligheten fylket har til å informere grunneiere og kommune når det gjelder kjente verdifulle områder. Samarbeid med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, og eventuelt andre personer/organisasjoner med kompetanse på biologisk mangfold lokalt, vil her være avgjørende.

Der hvor det er aktuelt ønsker en at Fylkesmannen arbeider med å få frem og prioritere prosjekter knyttet til seterlandskap i 1997.

Det kan gis støtte til tiltak for å dekke tak med feks.bølgeblikk, slik at bygninger som trenger øyeblikkelig hjelp og hvor det ikke er midler eller tid til å utføre istandsettingen i dag, kan reddes.

Når det gjelder prioritering av søknader i fylkene er det ønskelig at det legges vekt på helhetlige prosjekter. Fortsatt vil det i endel fylker være behov for å spre midlene på mange prosjekter slik at ordningen gjøres bedre kjent. I andre fylker, hvor ordningen nå er godt innarbeidet, vil det fremover være viktig å prøve å samordne midlene til i helhetlige prosjekter over større, sammenhengende områder.

St.prp. nr. 61 (1994-95) s. 61 og St.prp. 1 (1994-95) s. 181 er det lagt til grunn at større miljø- og kulturlandskapsprosjekter av fylkesovergripende eller nasjonal betydning kan finansieres med sentrale BU-midler. I slike tilfeller kan det være snakk om rene miljø/kulturlandskapsprosjekter som ikke nødvendigvis har et direkte økonomisk formål, feks utviklingsrettede demonstrasjonsprosjekter eller andre prosjekter med spesiell overføringsverdi. Landbruksbanken har en koordinerende rolle overfor landbruksavdelingene når det gjelder utviklingen av demonstrasjonsprosjektene. Det er ønskelig at landbruksavdelingene stimulerer og prioriterer demonstrasjonsprosjekter for kulturlandskap som er relevante i det enkelte fylke med tanke på demonstrasjoner for Miljø- og ressursplangrupper, skolen, gardbrukere m.fl. Mer lokalt pregede demonstrasjonsprosjekter kan finansieres over «Spesielle tiltak».

Når det gjelder dispensasjoner/unntak fra regelverket vil departementet presisere at kravet om at søker(e) mottar produksjonstillegg er grunnleggende. Dispensasjon fra dette kravet må vurderes ut i fra en helhetlig tankegang, hvor søknadsbeløpets størrelse og hvorvidt andre finansieringskilder også bidrar, får betydning. Når det gjelder dispensasjon fra kravet om delfinansiering fra eksterne kilder, mener departementet at en ikke bør gjøre unntak fra dette kravet for større kostnadskrevende prosjekter. Landbruksdepartementet vil videre peke på at unntak fra regelverket mht. freda og verneverdige bygninger på gården som ikke kan nyttes i næringsmessig sammenheng, deriblant våmngshus, bare bør gis dersom det er snakk om begrensa utvendige påkostninger som er viktige for å få fram et helhetlig gårdsmiljø.

Midler til befaringer, porto, annonsering av ordningen mm forutsettes dekket over landbruksavdelingenes vanlige driftsbudsjett. Kostnader for befaringer i forbindelse med søknader om tilskudd, skal normalt gå over Landbruksavdelingenens driftsbudsjett. Kostnader til befaringer og planlegging av tiltak kan bare regnes med i kostnadsoverslaget for planlegging av det enkelte tiltak dersom søkeren er skriftlig informert og godtar at kostnadene går inn som en del av planleggingskostnadene. Det bør også opplyses om at søker har rett til å velge andre planleggingsinstanser, jfr. rundskriv M-106/92, Retningsliner for teknisk planlegging i landbruksetatene.

3. Fylkeskvoter 1997

Ved jordbruksavtalen 1996 ble det totalt avsatt 80 mill. kr. til særlige kulturlandskapstiltak. Av dette er 69,5 mill. kr. avsatt til tiltak i fylkene under spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap inkludert freda og verneverdige bygninger. De øvrige midlene er øremerket informasjon, forskning, system for resultatkontroll og miljørettet omlegging i kornområder.

Fordelingen av kvoter har skjedd på grunnlag av tidligere års kvoter, avpasset etter rapporteringen om bruk og behov for midler. Det er også tatt hensyn til midler som overføres fra -96. Det er rapportert om et samlet behov for tilskudd til «Spesielle tiltak» (inkludert freda og verneverdige bygninger) på omlag 79,5 mill. kr. Dette er 10 mill. kr. mer enn Landbruksdepartementets totale kvote til «Spesielle tiltak».

Departementet har på bakgrunn av dette kommet fram til følgende fordeling til landbruksavdelingene:

Fylke:

Total kvote 1997

Fylke:

Total kvote 1997

Østfold

3 300 000

Rogaland

2100 000

Oslo og Akershus

3 700 000

Hordaland

5 500 000

Hedmark

4 700 000

Sogn og Fjordane

8 200 000

Oppland

5 450 000

Møre og Romsdal

3 500 000

Buskerud

6100 000

Sør-Trøndelag

5 300 000

Vestfold

1 800 000

Nord-Trøndelag

4 700 000

Telemark

2 750 000

Nordland

3 300 000

Aust-Agder

4 400 000

Troms

2 250 000

Vest-Agder

1 800 000

Finnmark

650 000

Det legges til grunn at minimum 25% og maksimum 45% av kvoten blir benyttet til tiltak knyttet til freda og verneverdige bygninger.

NB. Ordningen er overført til Landbrukets utviklingsfond. Postering skal skje ved at alle utbetalinger belastes LUF kto nr 810 340-02-03. I 1997 må det ikke foretas posteringer på kap.1150.77.08, og heller ikke direkte på post 1150.50.01 slik det kunne misforstås i brev herfra av 9.12.96. Dersom dette allerede er foretatt, ber en om at utbetalingene omposteres til LUF. Det vises til brev fra Statens landbruksbank av 14.03.97, saksnr. 97/00306 KS.

4. Om overføringen av ansvar til Statens landbruksbank

Fra 01.01.97 er store deler av forvaltningsansvaret i forbindelse med kulturlandskap lagt til Statens landbruksbank. Det legges opp til at Statens landbruksbank blant annet vil få følgende oppgaver i tilknytning til «Spesielle tiltak»:

  • Klagebehandling av enkeltsaker.
  • Rapportering om bruken av midler. - Saksbehandlersystem-EDB.
  • Veiledning og informasjon til FMLA og andre i forbindelse med forskriften.
  • Demonstrasjonsprosjekter av overordnet karakter.

Landbruksdepartementet vil presisere at det er Statens landbruksbank som nå har all løpende saksbehandling knyttet til «Spesielle tiltak» slik at forespørsler angående tilskuddsordningen rettes dit.

5. Forvaltning av ordningen og årsrapportering for 1997

En vil i år ikke be om foreløpig rapportering fordi Fylkesmannen må beregne merarbeid med nytt saksbehandlersystem og ny forskrift.

Økonomireglement for Staten innebærer at det stilles visse krav til søknader, tilsagnsbrev, tiltak, regnskap og hvordan tiltakene følges opp med kontroll, veiledning og rapportering. Det kreves at det utarbeides rutiner slik at Fylkesmannen har kontroll med og kan rapportere til sentrale myndigheter angående antall søknader og søknadssum, utbetaling av tilskudd, ansvar, inndratte midler, ubrukte midler, godkjent kostnadsoverslag for tiltakene, omfang av ulike tiltak, arbeidsfrister, type og antall dispensajoner. Det skal redegjøres for avvik i regnskapstallene i forhold til bevilgning. Fylkesmannen rapporterer om grad av måloppnåelse for ordningen og hvilke prioriteringskriterier for tildeling av tilskudd som er benyttet.

Årsrapportering om bruken av midlene skal skje innen 15. januar 1998 til Statens landbruksbank. Rapporteringen brukes bl.a for å kartlegge behovet for midler foran jordbruksforhandlingene -98. Rapporteringen vil kreve at Fylkesmannen legger inn de opplysningene en ber om for hver søknad gjennom nytt saksbehandlersystem. Vi gjør oppmerksom på at det kan være ønskelig med noen opplysninger i tillegg til det som går mer direkte til Statens landbruksbank ved saksbehandlersystemet i årsrapporten. Dette vil Statens landbruksbank komme tilbake til senere. Det er ønskelig at Statens landbruksbank får rapporter om aktivitet som en regner med vil utløse flere søknader på spesielle tiltak.

Med hilsen

Gabriella Dånmark

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Cecilie Askhaven
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

Vedlegg: Oversikt over midler til disposisjon under spesielle tiltak i de enkelte fylker i 1997.

Midler til disposisjon i det enkelte fylke for "tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap" i 1997.

Vedlegg til M-9/97

Fylkesmannen

Overført 97 fra spesielle tiltak

Overført 97 fra freda og vernev. bygn

Fylkeskvoter 97

Til disposisjon 97

Østfold

-196 480

0

3 300 000

3 103 520

Oslo og Akershus

-37 326

0

3 700 000

3 662 674

Hedmark

6 256

3 210

4 700 000

4 709 466

Oppland

3 823

14 552

5 450 000

5 468 375

Buskerud

55 167

247 716

6 100 000

6 402 883

Vestfold

129 645

361 000

1 800 000

2 290 645

Telemark

0

130 550

2 750 000

2 880 550

Aust-Agder

-343

86 220

4 400 000

4 485 877

Vest-Agder

1 199

10 000

1 800 000

1 811 199

Rogaland

121 404

177 871

2 100 000

2 399 275

Hordaland

71 300

69 245

5 500 000

5 640 545

Sogn og Fjordane

-157 727

-21 000

8 200 000

8 021 273

Møre og Romsdal

201 340

64 061

3 500 000

3 765 401

Sør-Trøndelag

191 714

188 000

5 300 000

5 679 714

Nord-Trøndelag

1 302

136 525

4 700 000

4 837 827

Nordland

4 227

0

3 300 000

3 304 227

Troms

695 500

67 500

2 250 000

3 013 000

Finnmark

563

68 042

650 000

718 605

SUM

1 091 564

1 603 492

69 500 000

72 195 056