Månedlig rapportering om arbeidet i Sikkerhetsrådet. August 2002.

Månedlig rapportering om arbeidet i Sikkerhetsrådet.

August 2002

Saker i august

DR Kongo

Konsultasjoner 6.8, åpent møte 8.8.

Angola

Konsultasjoner 7.8. og 15.8.

Øst-Timor

Privat møte 13.8.

Eritrea/Etiopia

Konsultasjon 14.8.

ICTR

Konsultasjoner 14.8.

Irak

Konsultasjoner 21.8.

Burundi

Konsultasjoner 21.7

Midtøsten

Konsultasjoner 22.8.

Afghanistan

Konsultasjoner 27.8.

Bougainville

Konsultasjoner 29.8.

Sierra Leone

Konsultasjoner 29.8.

Norske prioriteringer – hovedsaker i august

Midt-Østen

Sikkerhetsrådets månedlige møte om Midt-Østen ble avviklet 22. august. Det ble gitt bred støtte til FNs arbeid, "kvartetten", og "Task Force on Palestinian Reform". ASG Türk viste til Gaza-Betlehem avtalen som et steg i riktig retning. FNs konklusjon var videre at israelske sikkerhetsbehov og den palestinske humanitære krisen måtte søkes ivaretatt i en prosess der fremgang på det politiske, økonomiske, humanitære og sikkerhetsmessige spor måtte sees i sammenheng og gå parallelt med hverandre. Norge vektla behovet for fremgang i den politiske prosess, parallelt med de sosio-økonomiske og sikkerhetsrelaterte saker, og håpet at den palestinske reformprosess kunne virke positivt på prosessen.

Norges prioriteringer – Afrika

Etiopia-Eritrea

14. august vedtok Sikkerhetsrådet res. 1430 som justerer UMNEEs mandat til å bistå grensekommisjonens arbeid og drive minerydding i grensedemarkasjonsområdene. Norge ledet arbeidet med å forhandle frem resolusjonen.

Angola

7. august ba Angolas utenriksminister om at opprettelsen av UNMA ble utsatt en måned. Dette ble ikke støttet av Sikkerhetsrådets medlemmer. Sikkerhetsrådet vedtok 15. august enstemmig res. 1432 som forlenger suspensjonen av reiserestriksjonene mot UNITA-meldemmer med nye 90 dager. Sikkerhetsrådet vedtok også enstemmig res. 1433 som etablerer den nye United Nations Mission in Angola (UNMA) – som en videreføring av dagens FN-kontor i Luanda (UNOA). Norge fikk gjennomslag for forslag knyttet til bemanning av UNMA med egen spesialrådgiver for barnespørsmål.

DR Kongo

6. august orienterte SRSG Annabi om fredsavtalen signert 30. juli mellom DR Kongo og Rwanda. 8. august ble det avviklet et privat møte i Sikkerhetsrådet med utenriksministrene fra h h v Sør-Afrika, DR Kongo og Rwandas spesialutsending for Great Lakes regionen om den nylige inngåtte fredsavtalen. Avtalen ble støttet av samtlige rådsmedlemmer. Sikkerhetsrådet vedtok 15. august en presidentuttalelse som ønsker velkommen fredsavtalen. DPKO orienterte også om urolighetene i den nordøstre delen av DR Kongo. Presidentskapet (USA) ga på Sikkerhetsrådets vegne en uformell uttalelse til media som fordømte voldsbruken, fremhevet behovet for uttrekning av utenlandske styrker og oppfordret ugandiske regjeringsstyrker til å beskytte sivile i Bunia.

Burundi

Ved konsultasjoner 21. august ble det gitt en oppdatering av ASG Kalomoh vedrørende utviklingen i Burundi. Situasjonen er preget av kamphandlinger og en vanskelig humanitær situasjon. Våpenhvileforhandlingene fortsetter uten konkrete resultater.

Sierra Leone

Leder av sanksjonskomitéen for Sierra Leone (Mexico) om utfordringene i arbeidet den 29. august. Fravær av offentlig myndigheter i flere regioner, manglende ressurser og korrupsjon ble nevnt. Sikkerhetsrådet uttrykte allikevel en viss tilfredshet med ordningen og pekte på at den offisielle eksporten har økt. En kort pressuttalelse ble avgitt.

Norges prioriteringer – fredsbevarende operasjoner

Øst-Timor

Assisterende visegeneralsekretær Annabi orienterte Sikkerhetsrådet 13. september om fremdriften i UNMISETs arbeid. Sikkerhetsrådets medlemmer ga uttrykk for at grensedemarkering fremdeles representerer en av de viktigste umiddelbare utfordringer for UNMISET.

Kosovo

ASG Annabi orienterte 29. august om den siste tids arrestasjoner i Kosovo foretatt av UNMIK. Det ble lagt vekt på at arrestasjonene var blitt utført etter lengre tids etterforskning og at det er opp til uavhengige domstoler å avgjøre skyldspørsmålet. Sikkerhetsrådet takket for redegjørelsen og la vekt på at lokal kritikk mot arrestasjonene som politisk motivert var uakseptabel.

Norske prioriteringer – øvrige saker i august

Afghanistan

Sikkerhetsrådet avholdt et lukket møte om Afghanistan den 27. august. Fokus var bl a på sikkerhetsspørsmål og om ISAFs eventuelle geografiske utvidelse. De fleste medlemmene mente at afghansk sikkerhetskapasitetsoppbygging var den beste løsningen. Norge m fl viste til viktigheten av MR-kommisjonens arbeid, også i f t massegravsundersøkelser.

Irak

21. august ble det holdt et rutinemessig møte om repatriering av savnede kuwaitiske/tredjelands statsborgere. Generalsekretærens høynivåkoordinator Vorontsov la vekt på at det ikke har vært fremgang i dette spørsmålet grunnet manglende samarbeid fra irakisk side. Enkelte medlemmer av Sikkerhetsrådet benyttet anledningen til å kommentere Iraks brev til generalsekretæren vedrørende en ny runde om tekniske samtaler om våpeninspeksjon. Norge tok i denne sammenheng avstand fra den kritikk Irak rettet mot UNMOVICs leder Hans Blix.

ICTR

Sikkerhetsrådet vedtok res. 1431 som responderer på forslaget fra Rwanda om tilførsel av ekstra dommere til ICTR.

Bougainville

29. august ble det avviklet et møte om Bougainville i Sikkerhetsrådet. Utviklingen i fredsprosessen mellom Bougainville og Papua New Guinea er inne i en avgjørende og positiv fase. Flere rådsmedlemmer understreket betydningen av at man ikke trekker seg ut før våpeninnsamlingen er ferdigstilt. Det ble produsert en presseuttalelse som oppfordret partene til fornyet engasjement. På anmodning av Norge ble det i uttalelsen også lagt inn en anerkjennelse av "Peace Monitoring Group" bestående av observatører fra Australia og New Zealand.