Med forbehold om endringer

Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008

I denne rapporten legger Sekretariatet for Mangfoldsåret 2008 fram sine erfaringer fra arbeidet med å koordinere forberedelser til og gjennomføring av markeringsåret for kulturelt mangfold.

Rapporten "Med forbehold om endringer" i pdf-format

Om rapporten:

Med forbehold om endringer heter denne rapporten fra Sekretariatet for Mangfoldsåret 2008.

Hvorfor forbehold?

- Fordi kulturfeltet er i kontinuerlig bevegelse, som samfunnet for øvrig.

- Fordi likeverdige vilkår for samfunnsdeltakelse er avhengig av politisk vilje og en oppfølging på alle nivåer.

- Fordi endelige oppskrifter på kulturelt mangfold ikke finnes.

- Fordi kulturelt mangfold blant annet handler om å kunne skifte perspektiv.

- Fordi mange gode intensjoner står og faller på om vi oppriktig vil og er beredt til endring.

I denne rapporten legger Sekretariatet for Mangfoldsåret 2008 fram sine erfaringer fra arbeidet med å koordinere forberedelser til og gjennomføring av markeringsåret for kulturelt mangfold.

Siden sekretariatet først og fremst har hatt en samordnende funksjon, har vi funnet det riktig å slippe til noen av de aktører, skribenter, forskere og debattanter som bidro til gjennomføringen av Mangfoldsåret – også i denne rapporten. Med deres bidrag har vi ønsket å belyse dilemmaer, potensialet og utfordringene som ligger i det å utvikle et kulturliv for nåtid og framtid.

Vi har også invitert skribenter med ulike typer erfaringer fra interkulturelt arbeid til å bidra med sine synspunkter. Alle signerte artikler, essays og intervjuer uttrykker forfatternes eller intervjuobjektenes meninger, og gjenspeiler ikke nødvendigvis sekretariatets synspunkter.

Eksterne skribenter og forskere er blitt engasjert til å analysere rapporter fra institusjoner, fylker og mediedekning av Mangfoldsåret. Vurderinger og meningsinnhold i disse tekstene tilskrives forfatterne. Vi har valgt å trekke fram eksempler på praksis vi mener kan ha overføringsverdi, og latt både veteraner og nykommere dele sine erfaringer med leserne. Vi håper at disse bidragene kan være til nytte og inspirasjon.

Sekretariatet for Mangfoldsåret har vært tilknyttet Kultur- og kirkedepartementet, men har fått anledning til å formulere selvstendige vurderinger og anbefalinger.

Anbefalingene er altså sekretariatets anbefalinger til departementer, fylkeskommuner og kommuner, samt til institusjoner, organisasjoner og aktører i feltet.

Bente Guro Møller
nasjonal koordinator for Mangfoldsåret 2008