Meld. St. 12 (2017–2018)

Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

AMU

Arbeidsmiljøutvalg

AOC

Air Operator Certificate

AORF

Arctic Offshore Regulators Forum

BaSEC

Barents Sea Exploration Collaboration

CEN

The European Committee for Standardization

DFU

Definerte fare- og ulykkessituasjoner

ECHA

European Chemicals Agency

EPPR

Emergency prevention, preparedness and response

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

IOGP

The International Association of Oil & Gas Producers

IRF

International Regulators Forum

ISO

The International Organization for Standardization

Kg/s

Kilogram per sekund

KonKraft

Konkuransekraft – norsk sokkel i endring

NORSOK

Norsk Sokkels Konkurranseposisjon

NSOAF

North Sea Offshore Authorities Forum

PAD

Plan for anlegg og drift

Ppm

Parts per million

PUD

Plan for utbygging og drift

RNNP-AU

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet – akutte utslipp

RNNP

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Sm3

Standardkubikkmeter

SUT

Samsvarsuttalelse

TFO

Tildeling i forhåndsdefinerte områder

W2W

Walk to work

Til dokumentets forside