Meld. St. 18 (2020–2021)

Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Til innhaldsliste

Litteraturliste

Andem, J. (Programskapar og forfattar). (2015, 25. september–2017, 24. juni). SKAM [TV-program]. Henta frå https://tv.nrk.no/serie/skam

Arbeidsmiljøloven. Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Bakken, A. (2018). Ungdata 2018. Nasjonale resultater (NOVA Rapport 8/18). Henta frå http://hdl.handle.net/20.500.12199/3498

Bakken, A. (2019). Ungdata 2019. Nasjonale resultater (NOVA Rapport 9/19). Henta frå http://hdl.handle.net/20.500.12199/2252

Bakken, A. (2020). Ungdata 2020. Nasjonale resultater (NOVA rapport 16/20). Henta frå https://fagarkivet.oslomet.no/handle/20.500.12199/6415

Barnehageloven. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager.

Barnekonvensjonen. (1989). FNs konvensjon om barnets rettigheter. Henta frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf

Barne- og familiedepartementet. (2016). Fritidserklæringen. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/felles-innsats-for-fritidsaktivitet-til-alle-barn/id2503226/

Barne- og familiedepartementet. (2020a). Like muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020–2023). Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Barne- og familiedepartementet. (2020b, 15. april). Etablering av og rekruttering til ungdomspanel. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barn-og-ungdoms-deltakelse-og-innflytels/etablering-av-og-rekruttering-til-ungdomspanel/id2697649/

Barne- og familiedepartementet. (2021, 13. januar). Aktiviteter for likestilling som offentlig myndighet. Henta frå: https://bufdir.no/Inkludering/arp/for_offentlige_myndigheter1/Aktiviteter_for_likestilling_som_offentlig_myndighet/

Berge, O., Angelo, E., Heian, M. T. & Emstad, A. B. (2019). Kultur + skole = santKunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge (TF-rapport nr. 489). Bø i Telemark: Telemarksforsking.

Better Internet for Kids. (u.å.) Creating a safer and better internet for children and young people. Henta 7. mars 2120 frå https://www.betterinternetforkids.eu/

Bibliotekutvikling.no. (u.å.). Statistikk for folkebibliotek. Besøk og arrangement. Henta 25. mars 2021 frå https://bibliotekutvikling.no/statistikk/forside/statistikk-for-folkebibliotek/besok-og-arrangement/

Bildeprogramloven. Lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Bjørnestad, E. & Os, E. (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal.Vol 26(1), 111–127. https://doi.org/10.1080/1350293X.2018.1412051

Borgen, J., S. & Brandt, S. S. (2006). Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av den kulturelle skolesekken i grunnskolen (NIFU-rapport 2006:05). Henta frå https://www.nifu.no/publications/966935/

Breivik, J-K. & Christophersen, C. (red). (2013). Den kulturelle skolesekken. Oslo: Norsk kulturråd.

Brenna, B. & de Ridder, A-T. (2018). Museum og skole. Fra folkeopplysning til kulturell skolesekk. Oslo: Universitetet i Oslo.

Daugstadutvalget. (1989). Musikkskolene: En dynamo i det lokale skole- og kulturmiljøet. Henta frå https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012082108241

Den norske opera & ballett. (u.å). Nasjonalballetten UNG. Henta 13. august 2020 frå Nasjonalballetten UNG (operaen.no)

Digranes, I. (2009). Den kulturelle skulesekken: narratives and myths of educational practice in DKS projects within the subject art and crafts (Doktoravhandling). Henta frå https://aho.brage.unit.no/aho-xmlui/handle/11250/93038

Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen. (2014). Det muliges kunst.Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Det-muliges-kunst/id757633/

Eriksen, M. E., Sletten, M. A., Bakken, A. & Von Soest, T. (2017). Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager (NOVA Rapport 6/2017). Henta frå http://hdl.handle.net/20.500.12199/5115

Federici, R. A. & Vika, K. S. (2020). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoleledere, skoleeiere og lærere under korona-utbruddet 2020 (NIFU-rapport 2020:13). Henta frå https://www.nifu.no/publications/1814083/

Fjørtoft, S. O., Torvatn, H. Y. & Bakken, A. R. (2019). Monitor 2019. En deskriptiv kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager (SINTEF rapportnr 2019–00877). Henta frå https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2626335/Monitor+2019+sluttrapport+fra+SINTEF+publisert+20191021.pdf?sequence=1

FN (2006). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Henta frå https://lovdata.no/traktat/2006-12-13-34

FN (2013). Konvensjon om barns rettigheter. Generell kommentar nr. 17 (2013) om barnets rett til hvile, fritid, lek, fritidsaktiviteter, kulturliv og kunstnerisk virksomhet (art. 31). Henta frå https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/fns-barnekonvensjon/generelle-kommentarer-fra-fns-barnekomit/id573909/

Folkehelseloven. Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid.

Forbrukerrådet. (2016, 6. desember). Cayla og i-Que bryter flere norske lover. Henta frå https://www.forbrukerradet.no/ %20siste-nytt/cayla-og-i-que-bryter-flere-norske-lover/

Forbrukertilsynet. (2016, 10. mai). De nordiske forbrukerombudenes standpunkt om skjult reklame. Henta frå https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/nordisk-standpunkt-skjult-reklame

Forskrift om medvirkningsordninger. Forskrift 17. juni 2019 nr. 727 om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. Forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift til opplæringslova. Forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Forskrift 24. april 2017 nr. 936 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Forskrift om statens kunsterstipend m.m. Forskrift 16. september 1998 nr. 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Forskrift 23. februar 2021 nr. 557 om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill.

Frønes, T. S. & Jensen, F. (red.). (2020). Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Oslo: Universitetsforlaget.

Gjertsen, H., & Olsen, T. (2011). Mangfold og engasjement i motvind. En studie av åpne fritidstiltak for ungdom (NF Rapport nr. 1, 2011). Bodø: Norlandsforskning.

Gulpinar, T., & Hernes, L. (2018). The importance of aesthetic activities in Norwegian kindergarten. I Garvis, S. & Ødegaard, E. E. (Red.), Nordic Dialogues on Children and Families (s. 157–172). London: Routledge.

Hauge, E. S., Knutsen, V. S, & Ervik, M. R. (2017). «Nærhet, autonomi og demokratisering». Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken. Kristiansand: Oxford Research.

Hauge, E. S., Knudsen, J. P., Knutsen, V. S. & Meltevik, S. (2018). Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk. Nye oppgaver og ansvar for fylkeskommunene. Kristiansand: Oxford Research.

Haugsevje, Å. D., Heian, M. T. & Hylland, O. M. (2015). Resultater fra NM i kunstløft.Evaluering av Kunstløftets andre periode 2012–2015. Oslo: Norsk kulturråd.

Heian, M., T., Haugsevje, Å. D & Hylland, O. M. (2016). Kjent og kjært eller rart og sært? En kvalitativ brukerundersøkelse av DKS for ungdomsskoletrinnet i Buskerud (TF-rapport nr. 375). Henta frå https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/kjent-og-kjaert-eller-rart-og-saert/2902/

Holdhus, K. (2015). Skolekonsertene og skolekonteksten: Mellom verkorientering og kunstdidaktikk. I E. Georgii-Hemming, S-E. Holgersen, Ø. Varkøy & L. Väkevä (Red.), Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 16 (s. 293–314). Oslo: Norges musikkhøgskole

Homme, A., Danielsen, H. & Ludvigsen, K. (2020). Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen (Rapport nr. 37/2020, NORCE Samfunn). Bergen: NORCE.

Hylland, O. M., & Haugsevje, Å. D. (2016). Kultur for å delta. Kulturbruk og kulturarbeid blant barn og unge i Drammen (TF-rapport nr. 383). Henta frå https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/2968.pdf

Hylland, O. M., Haugsevje, Å. D., Schnell, A. J. & Miland, K. P. (2019). Ung kultur – et kunnskapsgrunnlag (TF-rapport nr. 493). Bø i Telemark: Telemarksforsking.

Hylland, O., M., Kleppe, B. & Stavrum, H. (2011). Gi meg en K. En evaluering av Kunstløftet. Oslo: Norsk kulturråd.

inFuture. (2018). Fremtidens kultur i et brukerperspektiv. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fremtidens-kultur-i-et-brukerperspektiv/id2604811/

Innst. S. nr. 234 (1992–93). Instilling fra kyrkje- og undervisningskomiteen om …vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i skolen – konsekvenser for skoleløpet og retningslinjer for dets innhald. Henta frå https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Stortingsforhandlingar/Lesevisning/?p=1992–93&paid=6&wid=aIb&psid=DIVL914

Innst. 448 S (2016–2017). Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal, Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold og Anders Tyvand om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Innst. 12 S (2017–2018). Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16). Henta frå https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017–2018/inns-201718–012s/?all=true#m1

Ipsos MMI. (2020). Leserundersøkelsen 2020. Lesing, kjøp og handelskanaler. Oppsummering av funn. Henta frå https://forleggerforeningen.no/wp-content/uploads/2020/06/Leserunders %C3 %B8kelsen-2020-oppsummering-av-funn_.pdf

Jacobsen, S. E., Andersen, P. L., Nordø, Å. D., Sletten, M., Arnesen, D. & Sivesind, K. H. (2020). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og kulturliv [Brosjyre]. Oslo: Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Jacobsen, S. E., Andersen, P. L., Nordø, Å. D., Sletten, M., Arnesen, D. (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter (Rapport 2021:1). Henta frå https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/2728534

Kalsnes, B. (2019). Falske nyheter. Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten. Oslo: Cappelen Damm AS.

Kantar. (2019a). Mediebarn 2019, 3–11-åringenes medievaner. Oslo: Kantar AS

Kantar. (2019b). Medieungdom 2019, 12–17-åringenes medievaner. Oslo: Kantar AS

Kantar TNS. (u.å.). Se video fra Medietrender Ung. Henta 17. august 2020 frå https://kantar.no/kantar-tns-innsikt/se-video-fra-medietrender-ung

Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet & Kulturdepartementet. (1996). Broen og den blå hesten. Handlingsplan for dei estetiske faga og kulturdimensjonen i grunnskolen. Henta frå https://www.nb.no/nbsok/nb/daa872fa9ec7d6564ed0b13e284b5ebb?lang=no#0

Kjørstad, I., Rosenberg, T. G., Storm-Mathisen, A. & Slettemeås, D. (2017). Barn og internettkoblede leker og teknologier – IoT (SIFO Oppdragsrapport nr. 8 – 2017). Henta frå http://hdl.handle.net/20.500.12199/5351

Kleppe, B. (2019). Arrangørundersøkelsen 2018 (TF-notat nr. 28/2019). Bø i Telemark: Telemarksforsking.

Kleppe, B. (2013). Kultur møter kulturmøter. Kulturskolebruk blant innvandrere (TF-rapport nr. 310). Henta frå https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2439527/2276.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2003, 18. oktober). Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2004. Grønt hefte. Beregningsteknisk dokumentasjon til St prp nr 1 (2003–2004). Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner-2004/id109278/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2019). Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 [Brosjyre/rettleiing]. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2020). Barn og unge i plan og byggesak. Hvordan sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling [Brosjyre/ rettleiing]. Oslo: Kommunal- regionaldepartementet.

Kringkastingsloven. Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

KS. (2018). Kultur for framtida Anbefalinger fra kulturprosjektet Oppspill. Henta frå https://www.ks.no/contentassets/553b675126e141f5b9e6138ef4e61a57/rapport-kultur-for-framtida_24082018.pdf

KS & Norsk kulturskoleråd. (2021). På vei mot fremtidens kulturskole. Henta frå Fremtidens kulturskole – rapporter > Norsk kulturskoleråd (kulturskoleradet.no)

Kulturlova. Lov 29. juni 2007 nr. 89 om offentlege styremakters ansvar for kulturverksemd.

Kulturdepartementet & Kunnskapsdepartementet. (2019). Rom for demokrati og dannelse. Nasjonal biblioteksstrategi 2020–2023. Oslo: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Kulturdepartementet. (2015). Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. Statens oppgaver og ansvar for utvikling av folkebibliotekene. Oslo: Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet. (2019). Spillerom – Dataspillstrategi 2020–2022. Oslo: Kulturdepartementet.

Kulturskoleutvalget. (2010). Kulturskoleløftet. Kulturskole for alle. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kulturtanken. (u.å.). Forsking og utvikling. Henta 5. mars 2020 frå https://www.kulturtanken.no/forskning-og-utvikling/

Kulturtanken. (2018). Den kulturelle skolesekken. DKS årsrapport 2017. Oslo: Kulturtanken.

Kulturtanken. (2019a). BUSK. Barn og unges stemmer – kunst og kultur. Oslo: Kulturtanken.

Kulturtanken. (2019b). Den kulturelle skolesekken. DKS årsrapport 2018. Oslo: Kulturtanken.

Kulturtanken. (2020). Den kulturelle skolesekken. DKS årsrapport 2019. Oslo: Kulturtanken.

Kunnskapsdepartementet. (2017a). Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet. (2017b). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/

Kunnskapsdepartementet. (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Le, C., Finbråten, H. S., Pettersen, K. S. & Guttersrud, Ø. (2021). Befolkningens helsekompetanse, del I (Rapport IS-2959). Oslo: Helsedirektoratet.

Likestillings- og diskrimineringsloven. Lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering.

Løvgren, M. & Svagård, V. (2019). Ungdata junior 2017–2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 12 år (NOVA Rapport 7/19). Henta frå http://hdl.handle.net/20.500.12199/1327

Mangset, P. & Hylland, O. M. (2017). Kulturpolitikk. Organisering, legitimering og praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

medienorge. (2019). Mediefakta 1/2019. Fremtidens mediebrukere. Henta frå https://medienorge.uib.no/files/nyhetsbrev/2019/Fremtidens-mediebrukere-2019.pdf

Medietilsynet. (2018). Barn og medierundersøkelsen 2018. 9–18-åringer om medievaner og opplevelser. Henta frå https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/barn-og-medier-2008–2018/

Medietilsynet. (2019a). Kritisk medieforståelse i den norske befolkningen. En undersøkelse fra Medietilsynet. Fredrikstad: Medietilsynet.

Medietilsynet. (2019b). Oppsummering fra Medietilsynets Innspillmøte om trygg digital oppvekst. Litteraturhuset i Oslo, 30.oktober 2019. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/arbeidet-med-barne--og-ungdomskulturmelding/innspill-og-kunnskapsgrunnlag/id2639723/

Medietilsynet. (2020a). Barn og medier 2020.Om sosiale medier og skadelig innhold på nett Delrapport 1, 11. februar 2020. Henta frå https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/barn-og-medier-undersokelsen/

Medietilsynet. (2020b). Barn og medier 2020. En kartlegging av 9–18-åringers digitale medievaner. Henta frå https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/barn-og-medier-undersokelsen/

Medietilsynet. (2021). Mediemangfoldsregnskapet 2020.Mediemangfold i et bruksperspektiv. Henta frå https://www.medietilsynet.no/om/aktuelt/ny-rapport-om-bruksmangfold-fra-medietilsynet-tydelig-generasjonsskille-i-mediebruken/

Meld. St. 12 (2011–2012). Stat og kommune – styring og samspel. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

Meld. St. 8 (2018–2019). Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida. Oslo: Kulturdepartementet.

Meld. St. 10 (2018–2019). Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig – Den statlege frivilligheitspolitikken. Oslo: Kulturdepartementet.

Meld. St. 25 (2018–2019). Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Meld. St. 6 (2019–2020). Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Menneskerettsloven. Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

Meyer, Å. M. (2019). Et skoleløft for filmen – hva, hvorfor og hvordan? Oslo: Festivalkontoret.

Miland, K. P. & Kleppe. B. (2019). Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor (TF-rapport nr. 532). Bø i Telemark: Telemarksforsking.

Molden, T. H., Wendelborg, C. & Tøssebro, J. (2009). Levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Analyse av levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne 2007. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Norsk Barnebokinstitutt. (2020, 25.mars). Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i 2018. Henta frå https://barnebokinstituttet.no/statistikk-forskning-50–2/statistikk-over-bokutgivelser-for-barn-og-unge-i-2018/

Norsk kulturforum. (2010). Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge. Oslo: Norsk kulturforum og KS.

Norsk kulturråd. (u.å.). Strategi for Norsk kulturråd fra 2019. Henta frå https://www.kulturradet.no/documents/10157/1f179bde-8975–452d-8a7e-e703b9f7458c

Norsk kulturråd. (2020a). Statistikk for museum 2019. Henta frå https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/statistikk-for-museum-2019

Norsk kulturråd. (2020b). Årsrapport Kulturrådet 2019. Henta frå https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/arsrapport-kulturradet-2019

Norsk kulturskoleråd. (2016). Rammeplan for kulturskolen. Mangfold og fordypning. Henta frå https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen

Norsk kulturskoleråd. (2020a). Strategi 2032 – Med kulturskolen inn i fremtiden. Henta frå https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7526/orig/2020 %20Strategi %202032.pdf

Norsk kulturskoleråd. (2020b, 13. mars). Kulturskolerådet satser på vurdering for læring – tilbyr nettkurs fra høsten 2020. Henta frå https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/satser-pa-vurdering-for-laering

Norsk kulturskoleråd. (2020c, 16. april). Webinar om PPU-studier og kulturskolen sompraksisarena. Henta frå https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/webinar-om-ppu-og-kulturskolen

Norsk kulturskoleråd (2020d, 7. mai). Ledelse av prosesser: Forlenget påmeldingsfrist i Vestland og Trøndelag. Henta frå https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/lap-forlenget-pameldingsfrist

Norsk kulturskoleråd. (2020e, 9. november). KIL – Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet. Henta frå KIL (Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet) > Norsk kulturskoleråd (kulturskoleradet.no)

Norsk kulturskoleråd/KIL. (2020). Kulturskolemanifest. Trondheim: Norsk kulturskoleråd.

NOU 2013: 4. (2013). Kulturutredningen 2014. Oslo: Kulturdepartementet

NOU 2019: 23. (2019). Ny opplæringslov. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Ólafsson, K., Livingstone, S. & Haddon, L. (2014). Children’s use of online technologies in Europe: a review of the European evidence base (revised edition). Henta frå https://www.researchgate.net/publication/313018278_Children’s_use_of_online_technologies_in_Europe_a_review_of_the_European_evidence_base_revised_edition

Opplæringslova. Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Plan- og bygningsloven. Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling.

Prop. 108 L (2019–2020). Lov om språk (språklova). Oslo: Kulturdepartementet.

Prop. 1 S (2019–2020). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020. Utgiftskapittel: 200 – 292 og 2410 Inntektskapittel: 3200 – 3292, 5310 og 5617. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Prop. 1 S (2020–2021). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021.Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568. Oslo: Kulturdepartementet.

Rasmussen, J. F. (2019). Rapport evaluering nasjonal bibliotekstrategi. Oslo: Avicia AS.

Representantforslag 112 S (2016–2017). Representantforslag om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Representantforslag 123 S (2018–2019). Representantforslag om kulturskolen for alle. Oslo: Utdannings- og forskningskomiteen.

Rogde, K., Federici, R. A., Vika, K. S., Bergene, A-C., Pedersen, C., Denisova, E. & Wollscheid, S. (2020). Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020 (NIFU-rapport 2020:14). Henta frå https://www.nifu.no/publications/1818285/

Rosenberg, T. G., Steinnes, K. K. & Storm-Mathisen, A. (2018). Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere (SIFO Oppdragsrapport nr. 13 – 2018). Henta frå http://hdl.handle.net/20.500.12199/1310

Rønningen, A. (2019). Kulturskolens kompetansebehov for ny rammeplan. En regional undersøkelse i Buskerud, Telemark og Vestfold . Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(1). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1283

Rønningen, A. (red.), Jeppsson, C., Tillborg, A. D.L., Johnsen, H. B. & Holst, F. (2019). Kulturskolerelatert forskning i norden – en oversikt. Trondheim: Norsk kulturskoleråd (Norge) og Statens kulturråd (Sverige).

Rønningen, A. (2020). En styrket kulturskole. Om kulturskolens forankring, rolle og ambisjoner og kompetanse. Henta frå Publikasjoner > Norsk kulturskoleråd (kulturskoleradet.no)

Rønningen, A & Bakke. R. R. (2021). Kulturskolen og praktisk-pedagogiskutdanning (PPU). Rapport fra arbeidet med kartlegging av og undersøkelse om muligheter og behov for PPU for kulturskole. Trondheim: Norsk kulturskoleråd.

Selend, I. & Andersen, P. L. (2020). Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus? Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning, 01/2020, 6–26.

Sjøvold, J. M., Hval, J., Stampe, P. L. & Øverli, B. B. (2020). Rapport bruker- og bruksundersøkelser museer 2019. Oslo: Rambøll Management Consulting AS.

Staksrud, E. & Ólafsson, K. (2019). Tilgang, bruk, risiko og muligheter. Norske barn på Internett. Resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge 2018. Oslo: EU Kids Online og Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Slettemeås, D. & Kjørstad, I. (2016). Delingsøkonomien i Norge: En studie av befolkningens erfaringer og holdninger knyttet til deling, gjenbruk, digitale delingsplattformer og brukerevalueringer (SIFO Oppdragsrapport nr. 3 – 2016). Henta frå http://hdl.handle.net/20.500.12199/5320

Statistisk sentralbyrå. (u.å). Norsk mediebarometer 12947: Bruk av ulike medier, etter kjønn og alder 2015 – 2019. Henta frå https://www.ssb.no/statbank/table/12947/

Statistisk sentralbyrå. (2015). Undersøkelse om bibliotekbruk 2015 (Rapporter 2015/32). Henta frå https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/undersokelse-om-bibliotekbruk--235447

Statistisk sentralbyrå. (2017). Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016. Dokumentasjonsrapport (Notater 2017/21). Henta frå https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/medie-og-kulturbruksundersokelsen-2016

Statistisk sentralbyrå. (2019). Lærerkompetanse i grunnskolen. Hovedresultater 2018/2019 (Rapporter 2019/18). Henta frå Lærerkompetanse i grunnskolen. Hovedresultater 2018/2019 – SSB

Statistisk sentralbyrå. (2020a). Norsk mediebarometer2019 (Statistiske analysar 164). Oslo–Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå. (2020b). Kulturstatistikk 2019 (Statistiske analysar 165). Oslo–Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

St. meld. nr. 61 (1991–1992). Kultur i tiden.

St.meld. nr. 40 (1992–1993). …Vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i skolen – konsekvenser for skoleløpet og retningslinjer for dets innhold.

St.meld. nr. 38 (2002–2003). Destrategin kulturelle skulesekken.

St.meld. nr. 39 (2002–2003). «Ei blot til lyst». Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen.

St.meld. nr. 8 (2007–2008). Kulturell skulesekk for framtida.

Söderström, S. & Tøssebro, J. (2011). Innfridde mål eller brutte visjoner? Noen hovedlinjer i utviklingen av levekår og tjenester for utviklingshemmede. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS, Mangfold og inkludering.

Ungdom og fritid. (2017). Klubbundersøkelsen 2016 / 2017. Oslo: Ungdom og fritid.

Ungdom og Fritid, UKM , Tverga & KANDU. (2020). Møteplass Datakultur. Henta frå https://datakultur.org/program/

Universitetet i Oslo. (u.å.). Norske barns håndtering av risiko på Internett. Grunnlag for FoU-aktiviteter og forskernettverk. Oslo: Universitetet i Oslo (på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet).

Universitetet i Oslo. (2021, 6. januar). Norske barn føler seg tryggest på nett – og norske foreldre deler mest. Henta frå https://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/eu-kids-iv/rapporter/

Universitets- og høyskoleloven. Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Utdanningsdirektoratet. (2020, 1. september). Den kulturelle skolesekken. Henta frå https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/den-kulturelle-skolesekken/

Wendelborg, C., Caspersen, J., Mordal, S., Ljusberg, A. L., Valenta, M. & Bunar, N. (2018). Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle. Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen i Norge. (Rapport 2018 Mangfold og inkludering). Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Ørjasæter, K. & Skaret, A. (red). (2019). Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Oslo: Cappelen Damm AS.

Til forsida av dokumentet