Meld. St. 27 (2015–2016)

Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over nye digitale tjenester i staten

Oversikten omfatter nye digitale tjenester i staten, lansert etter 1. januar 2013. Tjenester som er satt i produksjon før 2013 fremkommer derfor ikke i dette vedlegget. Vedlegget omfatter tjenester rettet mot innbyggere, frivillig sektor og næringsdrivende.

Oversikten over tjenester rettet mot innbyggere er utarbeidet med utgangspunkt i tjenester tilgjengelige på «norge.no». Tjenestene som ligger på «norge.no» har blitt sjekket opp mot Difi rapport 2013:91 som omhandler digitale tjenester i staten. Oversikten over tjenester rettet mot næringslivet og frivillig sektor er basert på et uttrekk av tjenester i Altinn som er produksjonssatt i 2013, 2014 og 2015. Tjenester rettet mot næringslivet og frivillig sektor tar primært for seg tjenester med volum over 3000 transaksjoner per år, i tillegg til andre utvalgte tjenester.

Oversikten er ikke uttømmende, men gir et bilde over utviklingen av digitale tjenester i statlig sektor siden lanseringen av den forrige stortingsmeldingen om IKT-politikken Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskaping.

Arbeid- og sosialdepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Dagpenger når du er arbeidsledig eller permitert

Individuell tjeneste

Du kan søke om dagpenger en uke før den første dagen du har blitt helt eller delvis arbeidsledig. Nav kan ikke innvilge deg dagpenger før vilkårene for å få dagpenger er oppfylte.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Søke arbeidsavklaringspenger

Individuell tjeneste

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra Nav for å komme i arbeid. Skal du ha rett til AAP, må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Gjenopptak av dagpenger

Individuell tjeneste

Dersom du tidligere har hatt dagpenger og skal søke på nytt etter en periode der du ikke har fått dagpenger, kan du sende en forenklet søknad.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Krav om kontantstøtte

Avansert individuell tjeneste

Dersom du har barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte. Søknad kan sendes elektronisk.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Ditt NAV

Samleside

Her finner du oversikt over NAVs digitale tjenester. Du har oversikt over dine saker og utbetalinger. I tillegg kan du administrere dine søknader til NAV og endre personalia. Du kan melde deg som arbeidssøkende, sende inn meldekort og oppdatere egen CV. I tillegg har du oversikt over din pensjon og uføretrygd.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Forenklet pensjonskalkulator

Individuell tjeneste

Her kan du gjøre en forenklet utregning av framtidig alderspensjon.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Søknad om foreldrepenger, mødre- eller fedrekvote ved fødsel

Avansert individuell tjeneste

Dette skjemaet bruker du når du søker om foreldrepenger, mødre kvote eller fedrekvote ved fødsel. Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger, skal den som skal motta foreldrepenger først, søke først.

Statens pensjonskasse

Min side – Statens pensjonskasse

Samleside

På Min side kan du søke om boliglån, se din opptjening, beregne alderspensjon og få oversikt over saker som er til behandling hos Statens pensjonskasse. Lånesøknaden signeres elektronisk. Rentevarsler og varsel om årsoppgave lån distribueres elektronisk.

Pensjonstrygden for sjømenn

Søknad om pensjon

Avansert individuell tjeneste

Søke pensjon, se lønnslipp og fartstid, endre personalia med mer.

Tjenester rettet mot næringslivet og frivillig sektor

Virksomhet

Tjeneste

Type

Volum (i 2015)

Arbeidstilsynet

Årlig melding for godkjent renholds virksomhet

3091

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Forbrukerrådet

Strømpriskalkulator

Generell tjeneste

Her kan du sjekke hva ulike strøm avtaler koster, eller sammenligne avtalen du har i dag med de rimeligste leverandøravtalene.

Forbrukerrådet

Flypassasjer – rettigheter

Generell tjeneste

Her kan du regne ut dine fly rettigheter. Legg inn hvor du skal, hvor lenge du har ventet og se rettighetene dine.

Finansdepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Skatteetaten

Bestille fødselsattest

Individuell tjeneste

Fødselsattesten inneholder opplysninger om navnet, fødselsdatoen, personnummeret, kjønn, fødested og eventuelt navnet til foreldrene til en person. Når det gjelder nyfødte, sender Skatteetaten automatisk en fødselsattest til foreldrene etter at navnet til barnet er registrert.

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Navnesøk

Generell tjeneste

He kan du søke på fornavn og etternavn og finne ut hvor mange i Norge som har navnet og hvordan bruken har vært over tid.

Statens innkrevingssentral

Send inn dokumentasjon

Samleside

Logg deg inn på Din side hos Statens innkrevingssentral og last opp søknadsskjema og dokumentasjon på opplysninger.

Skatteetaten (tidligere Toll- og avgiftsetaten)

Årsavgift for kjøretøy – satser, betalingsstatus og KID-nummer

Avansert individuell tjeneste

Her kan du sjekke om årsavgiften er betalt. Du kan finne KID-nummer for innbetaling og hvor mye du skal betale i årsavgift. Du kan også opprette avtale om e-faktura eller avtalegiro.

Nye tjenester rettet mot næringslivet og frivillig sektor

Virksomhet

Tjeneste

Type

Volum (i 2015)

Skatteetaten

Brev til etterskuddspliktige

Meldingstjeneste

25 000

Skatteetaten

A08 Mine inntekter og arbeidsforhold – bestilling

Innsendingstjeneste

1 000 000

Skatteetaten

A09 Oversikt over mine inntekter og arbeidsforhold

Meldingstjeneste

1 000 000

Skatteetaten

RF-1319 Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – likningsoppgaver

Innsendingstjeneste

1 150 000

Skatteetaten

(A11) A-melding for portal

Innsendingstjeneste

Ikke tilgjengelig

Skatteetaten

Endre skattekort

Innsendingstjeneste

Ikke tilgjengelig

Skatteetaten

Brev til personlige skatteytere

Meldingstjeneste

Ikke tilgjengelig

Skatteetaten

Brev til personlige næringsdrivende

Meldingstjeneste

Ikke tilgjengelig

Skatteetaten

RF1282 – Opplysninger for beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer

3 958

Skatteetaten

RF-1307 Bestill elektronisk skattekort

471 799

Skatteetaten

A05 Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon

10 887

Skatteetaten

RF-1318 Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt

13 119

Skatteetaten

A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet

52 263

Skatteetaten

RF-1316 Attestbestilling

127 260

Skatteetaten

A01 a-melding

303 838

Skatteetaten

A06 a-melding bestill avstemmingsinformasjon

364 761

SSB

RA-0604 Finansiering av politiske partier

Innsendingstjeneste

3 000

SSB

RA-0744 Varestrøms undersøkelsen

Innsendingstjeneste

4 300

SSB

RA-0532 Utenriksøkonomi

Innsendingstjeneste

6 000

SSB

RA-0678 Ledige stillinger

Innsendingstjeneste

32 000

SSB

RA-0707 Kvartalsvis investeringer for detaljhandel

Innsendingstjeneste

5 265

SSB

RA-0293 Undersøkelse om driftsinntekter

6 289

SSB

RA-0500 Lønnsstatistikk

12 141

SSB

RA-0187 Månedlig omsetning for detaljhandel

15 823

SSB

RA-0182 Egenmeldt sykefravær

Innsendingstjeneste

37 702

Tolldirektoratet

RD-0009 Søknad om bindende klassifiseringsuttalelse

Innsendingstjeneste

Ca. 6 000

Helse- og omsorgsdepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Helse- og omsorgsdepartementet

Min Journal

Individuell tjeneste

Min Journal er et nettsted for kommunikasjon mellom pasient og behandler. Tjenesten gjelder så langt for noen av de som tilhører helseregionen Helse Sør-Øst. Flere vil kunne ta i bruk tjenesten etter hvert.

Helse- og omsorgsdepartementet

Vestlandspasienten

Individuell tjeneste

Alle som er pasient ved et av sykehusene i Helse Vest kan nå logge inn og se oversikt over timene sine. Dette gjelder også pasienter ved de private ideelle sykehusene. Du kan sende spørsmål om timen, få endret timen eller gi beskjed om du vil avslutte behandlingen.

Direktoratet for e-helse

Mi helse

Samleside

Her kan du se egenandelene og reseptene dine, byte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort, se vaksinasjonsstatus for deg selv og barna dine og melde fra om bivirkninger av legemidler.

Direktoratet for e-helse

Kjernejournal

Proaktiv tjeneste

Kjernejournalen samler informasjon fra flere kilder og gjør disse opplysningene tilgjengelige både for deg og for helsepersonell. Du kan legge inn egne opplysninger, avgrense hvem som skal ha tilgang til kjernejournalen, sperre deler av journalen for innsyn eller reservere deg mot å ha kjernejournal.

Norsk pasientskadeerstatning

Søknad om pasientskadeerstatning

Avansert individuell tjeneste

Her finner du skademeldingsskjema for å søke om pasientskadeerstatning.

Statens legemiddelverk

Legemiddelsøk

Generell tjeneste

Søk i alle legemidler som er godkjent i Norge. Finn informasjon om riktig bruk, interaksjoner, blå resept, medisinbytte i apotek og varsler fra Statens legemiddelverk.

Nye tjenester rettet mot næringslivet og frivillig sektor

Virksomhet

Tjeneste

Type

Volum (i 2015)

Helsedirektoratet

Helsepersonellregisteret

Innsendingstjeneste

400 000

Justis og beredskapsdepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Bekymringsmelding for produkt og forbrukertjenester

Generell tjeneste

Hvis du har opplevd uønskede eller farlige hendelser knyttet til sikkerheten ved produkter eller forbrukertjenester, kan du sende melding her.

Politidirektoratet

Anmelde tyveri til politiet

Individuell tjeneste

Dette kan du melde på nett: Tyveri av sykkel og mobiltelefon, tyveri fra privatperson på offentlig sted, skade på bygning og kjøretøy.

Politidirektoratet

Elektronisk søknad om politiattest

Avansert individuell tjeneste

Er du over 18 år, kan du søke om politiattest (vandelsattest) på nett. For å få attesten tilsendt elektronisk, må du ha digital postkasse. Hvis du er under 18 år, må du fylle ut søknad på papir og sende i posten.

Politidirektoratet

Bestille/ avbestille time for nytt pass

Individuell tjeneste

Mange politidistrikt tilbyr elektronisk timebestilling for å søke om pass, du finner oversikten på politiets pass-sider. Det er også mulig å avbestille elektronisk.

Politidirektoratet

Tips politiet

Individuell tjeneste

Innbyggere, næring eller andre forvaltningsinstanser kan gi tips til politiet om de har informasjon om et kriminelt forhold eller opplysninger som kan forhindre en kriminell handling.

Sysselmannen på Svalbard

Søknadsportal til Svalbard miljøvernfond

Individuell tjeneste

Du kan søke på nett om støtte til prosjekter innen ulike fagområder og tilnærming til miljøvern på Svalbard.

Sysselmannen på Svalbard (i samarbeid med Forskningsrådet)

Søknad om tillatelse til aktiviteter som krever godkjenning etter svalbardmiljøloven

Individuell tjeneste

Forskere som ønsker å utføre aktiviteter som krever godkjenning etter svalbardmiljøloven kan søke om dette på nett.

Sysselmannen på Svalbard (i samarbeid med Inatur)

Søknad om kvote til reinsdyrjakt på Svalbard

Individuell tjeneste

Elektronisk søknad om å få kvote i årets reinsdyrjakt.

Sysselmannen på Svalbard

Rapport for jakt- og fangstresultat

Individuell tjeneste

All som har hatt kvote i årets reinsdyrsjakt, eller hatt fangst som skal rapporteres kan gjøre dette på nett.

Klima- og miljødepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Miljødirektoratet

Betaling av fiskeavgift

Elektronisk betaling av fiskeavgift

Individuell tjeneste

Miljødirektoratet

Tilskudd for bedring av fiske

Individuell tjeneste

Målgruppa er grunneiere og lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå. Privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan også søke om tilskudd.

Miljødirektoratet

Høringer – Miljødirektoratet

Individuell tjeneste

Her kan du sende inn svar i saker direktoratet har lagt ut på høring. Det gjelder blant annet utslippsløyve, tiltaksplaner og standarder.

Miljødirektoratet

Tilskudd til tiltak i kulturlandskapsområder

Individuell tjeneste

Det kan søkes om tilskudd til forvaltningstiltak i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Målgruppa er grunneiere, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå. Privatpersoner kan også søke.

Miljødirektoratet

Kart med informasjon om natur, vatn, verneområde og vilt

Generell tjeneste

Du finner blant annet kart over inngrepsfri natur i Norge, utvalgte naturområder og friluftslivsområder, villlrein, rovvilt og miljødata for vann.

Riksantikvaren

Kulturminnesøk

Generell tjeneste

På Kulturminnesøk finner du en oversikt over kulturminner i Norge. Du finner kartplasseringer og omtaler av kulturminnene.

Nye tjenester rettet mot næringslivet og frivillig sektor

Virksomhet

Tjeneste

Type

Volum (i 2015)

Miljødirektoratet

Avfallsdeklarering

Lenketjeneste

40 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Datatilsynet

Oppslag i meldinger til Datatilsynet

Generell tjeneste

Her kan du søke etter virksomheter som har meldt om behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Dette gjelder blant annet kameraovervåking, adgangskontroll og ulike registre hos offentlige og private virksomheter.

Direktoratet for byggkvalitet

Bygg uten å søke

Individuell tjeneste

Du kan sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. For eksempel kan du sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge, er i tråd med lovverket. Veiviseren hjelper deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Direktoratet for forvaltning og IKT

Reservasjon eller fjern reservasjon

Individuell tjeneste

Du kan gi beskjed dersom du ikke ønsker kommunikasjon på nett. Vil du heller ha viktige brev på papir, må du legge inn en reservasjon.

Direktoratet for forvaltning og IKT

Velg digital postkasse

Individuell tjeneste

For å få post digitalt må du opprette din egen postkasse hos e-Boks eller Digipost. Med en digital postkasse får du post fra det offentlige sikkert levert og tilgjengelig der du befinner deg. Den digitale postkassen er gratis.

Direktoratet for forvaltning og IKT

Oppdater kontaktinformasjonen din

Individuell tjeneste

For å kommunisere med deg på nett må det offentlige ha tilgang på det rette mobilnummeret og e-postadressen din. Her kan du registrere deg og kontrollere eller oppdatere opplysningene dine i kontaktregisteret.

Husbanken

Mitt kundeforhold – personkunder

Samleside

Her kan du holde deg oppdatert på låneforholdet ditt. Vær særlig oppmerksom på at startlån og andre lån som kommunene gir med midler fra Husbanken, ikke ligger i Husbanken sitt lånesystem. Du får derfor ikke oversikt over disse lånene i Mitt kundeforhold.

Husbanken

Kalkulator for utregning av boliglån

Generell tjeneste

Her kan du finne ut hva et lån vil koste deg. I kalkulatoren kan du sammenstille låneutgifter med inntekter og satser for livsoppholdsutgifter. Du kan simulere ulike nedbetalingsalternativ slik som rentesatser, lånebeløp, nedbetalingstid mv.

Husbanken

Søknad om startlån

Individuell tjeneste

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære banker eller andre kredittinstitusjoner, eller ikke får nok lån til å finansiere kjøp av bosted. Søknaden skal sendes til kommunen. Det er også kommunene som svarer på spørsmål om startlån.

Husbanken

Søk bostøtte elektronisk

Avansert individuell tjeneste

Dersom du har lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte. På Husbankens nettsider kan du søke bostøtte elektronisk eller på papir. Du kan også se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning.

Kartverket

Gratis kartdata

Generell tjeneste

Har får du gratis tilgang til mange av Kartverkets kartdatasett, illustrasjonskart og historiske kart. Du kan se utvalgte digitale kart på nett og med litt mer teknisk kompetanse kan du bake karttjenestene inn i egne nettløsninger.

Kartverket

Vannstands- og tidevannsinformasjon

Generell tjeneste

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på ønsket sted.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Elektronisk søknad om separasjon

Avansert individuell tjeneste

Du kan søke separasjon elektronisk. Hvis dere har barn under 16 år, må meklingsattest lastes opp i tillegg.

Kulturdepartementet

Nye tjenester rettet mot næringslivet og frivillig sektor

Virksomhet

Tjeneste

Type

Volum (i 2015)

Lotteri- og stiftelsestilsynet

LOTTERI-0002 – Godkjenning som lotteriverdig organisasjon

Innsendingstjeneste

Ikke tilgjengelig

Lotteri- og stiftelsestilsynet

LOTTERI-0003 – Rapportering av regnskapstall for lotteri og bingo

Innsendingstjeneste

4 387

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Innsendingstjeneste

Ikke tilgjengelig

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner

Innsendingstjeneste

Ikke tilgjengelig

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Oppretting/registrering av ny stiftelse

Individuell tjeneste

Ikke tilgjengelig

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Endring/omdanning av stiftelse

Individuell tjeneste

Ikke tilgjengelig

Lotteri- og stiftelsestilsynet (i samarbeid med Brønnøysundregistrene)

Sende meldinger til Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. I 2016 blir det mulig å integrere medlemssystem mot Brønnøysundregistrene. Frivillige organisasjoner kan da sende meldinger til Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret fra eget medlemssystem.

Innsendingstjeneste

Ikke tilgjengelig

Kunnskapsdepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Lånekassen

Lånekassen – Dine sider

Samleside

Du kan søke om stipend og lån for videregående utdanning og høyere utdanning. Dine sider gir deg informasjon om kundeforholdet ditt, søknader og brev fra Lånekassen.

Senter for IKT i utdanningen

Karakterkalkulator

Generell tjeneste

I karakterkalkulatoren kan du legge inn dine fag og karakterer og få beregnet dine skole- og konkurransepoeng. Du kan også se hvilke studier du kan komme inn på.

Landbruks- og matdepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Mattilsynet

Blåskjellvarselet

Generell tjeneste

Her kan du sjekke om det er trygt å spise blåskjell fra ditt distrikt.

Mattilsynet

Bekymringsmelding til Mattilsynet

Generell tjeneste

Skjema for å melde fra dersom du mistenker at du er blitt syk av noe du har spist eller drukket, oppdaget dyrevelferdsproblem, manglende merking, feilmerking av allergener eller andre forhold du ønsker å melde til Mattilsynet.

Mattilsynet

Kjæledyrkalkulatoren

Generell tjeneste

Veileder for deg som reiser sammen med hund, katt eller ilder til Norge.

Mattilsynet

Kostholdsplanleggeren

Generell tjeneste

Gratis kostberegningsprogram der du kan beregne summen av næringsinnhold i matvarer og retter og sammenligne dette med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer.

Mattilsynet

Smilefjes på kafé og restaurant

Generell tjeneste

Et smilefjes viser hvordan Mattilsynet vurderer viktige forhold som hygiene, rengjøring og vedlikehold ved siste tilsyn på en kafé eller restaurant.

Nye tjenester rettet mot næringslivet og frivillig sektor

Virksomhet

Tjeneste

Type

Volum (i 2015)

Landbruksdirektoratet

Søknad om regionalt miljøtilskudd

Innsendingstjeneste

17 292

Landbruksdirektoratet

Endring av bankkontonummer for landbruksforetak

Innsendingstjeneste

2 370

Landbruksdirektoratet

Innrapportering av kraftfôrsalg

Innsendingstjeneste

421

Landbruksdirektoratet

Søknad om tilskudd til organisert beitebruk

Innsendingstjeneste

663

Nærings- og fiskeridepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Brønnøysundregistrene

Elektronisk stiftelse av aksjeselskap

Individuell tjeneste

Hel elektronisk løsning for stifting av aksjeselskap. Løsningen har integrasjon mot Samordnet registermelding slik at registreringsmeldingen til Enhetsregisteret og Foretaksregister blir pre-utfylt med opplysninger og vedlegg.

Brønnøysundregistrene

Rolleoversikt på privatperson

Individuell tjeneste

Oversikt over egne roller som du har i frivillig organisasjonsliv og næringsvirksomhet.

Brønnøysundregistrene

Bestille utskrifter, attester og kopier

Individuell tjeneste

Her kan du bestille utskrifter og attester med opplysninger om foretak, enheter, personer og motorkjøretøy. Du kan blant annet få årsregnskap, firmaattester, utskrifter, pantattester og oversikter over egne roller.

Brønnøysundregistrene

Samordnet registermelding

Individuell tjeneste

Gjennom Samordnet registermelding kan du registrere opplysninger til blant annet Frivillighetsregisteret. Du kan også registrere opplysninger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og NAV Aa-registeret med flere.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets statistikkbank

Generell tjeneste

Fiskeridirektoratets statistikkbank er en interaktiv statistikkbank for akvakultur og fiskeri. Her kan du kan lage dine egne tabeller og diagrammer.

Fiskeridirektoratet

Akvakulturregisteret

Generell tjeneste

Fiskeridirektoratets register over akvakulturtillatelser er et interaktivt register hvor du kan søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter samt få opplysninger om én bestemt tillatelse.

Fiskeridirektoratet

Rapportering om tapt fiskeredskap i fritidsfiske

Generell tjeneste

Enkelt skjema for melding om tapt fiskeredskap for fritidsfiskere.

Fiskeridirektoratet

Fiskermanntallet

Generell tjeneste

Her finner du lister over personer som er registrert i Fiskermanntallet på blad A (deltid) og B (heltid). Registeret blir oppdatert daglig.

Fiskeridirektoratet

Kjøperregisteret

Generell tjeneste

Kjøperregisteret inneholder opplysninger om registrerte førstehåndskjøpere av fisk. Registeret blir oppdatert daglig.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets fartøyregister

Generell tjeneste

Gjennom fartøyregisteret kan du hente ut opplysninger om enkeltfartøy, fartøy registrert i bestemte fylker og kommuner og fartøy med bestemt størrelse (største lengde) per dato. Man får presentert informasjon knyttet til selve fartøyet, eier, konsesjoner/deltakeradganger og kvoter.

Nye tjenester rettet mot næringslivet og frivillig sektor

Virksomhet

Tjeneste

Type

Volum (i 2015)

Brønnøysundregistrene

Signeringsoppgave for Samordnet registermelding

689 655

Fiskeridirektoratet

FD-0005 – Søknad om opptak i fiskermanntall

Innsendingstjeneste

Ikke tilgjengelig

Sjøfartsdirektoratet

Registrer utdanning og kurs

4 208

Sjøfartsdirektoratet

Send inn supplerende dokumenter til søknad under behandling

5 724

Sjøfartsdirektoratet

Søknad om påtegning

6 567

Sjøfartsdirektoratet

Søknad om personlig sertifikat

13 131

Sjøfartsdirektoratet

Helse og Udyktighetserklæring

50 464

Olje- og energidepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Enova

Søknader om støtte til helhetlig oppgradering eller energieffektive nybygg

Individuell tjeneste

Støtte til helhetlig oppgradering er et tilbud til deg som er ambisiøs og tenker energi når du skal pusse opp. Støtte til energieffektive nybygg retter seg mot deg som strekker deg litt lenger.

Enova

Enovatilskuddet

Individuell tjeneste

Enovas nye rettighetsbaserte løsning for tilskudd til energitiltak i private boliger.

Samferdselsdepartementet

Nye tjenester rettet mot innbyggere

Virksomhet

Tjeneste

Type

Beskrivelse

Samferdselsdepartementet

Klage på jernbaneselskap

Generell tjeneste

Her kan du klage dersom du og togselskapet ikke blir enige i en klagesak. Det en forutsetning at du først har forsøkt å løse tvisten med motparten på egen hånd.

Samferdselsdepartementet

Klage på flyselskap, flyplasser og reisebyrå

Generell tjeneste

Du kan klage til Transportklagenemnda – fly dersom du og flyselskapet eller flyplassen, eventuelt reisebyrået, ikke blir enige om hvilke rettigheter du har ved forsinkelser, kanselleringer, overbookinger, bortkommen eller skadet bagasje og andre forhold som direkte knyter seg til flyreisen.

Statens vegvesen

Søknad om førerkort

Individuell tjeneste

Du kan sende inn søknad om førerkort for blant annet personbil, motorsykkel og moped.

Statens vegvesen

Melding om tap av vognkort

Individuell tjeneste

Du kan melde tap av vognkort på nett, få skrevet ut midlertid vognkort. Ditt nye vognkort vil bli sendt i posten.

Statens vegvesen

Påmelding til informasjonsmøte om føreropplæring og øvelses kjøring

Generell tjeneste

Statens vegvesen holder gratis informasjonsmøter for foresatte til 16-åringer der de får råd om hvordan de kan medvirke i utviklingen av en ny, trygg bilfører. Her finner du en oversikt over møter, og foresatte melder seg på møtet som passer best for dem.

Statens vegvesen

Vegkart – nasjonal veidatabank på kart i nettleser (beta)

Generell tjeneste

Her er alle data fra nasjonal veidatabank – vårt register over veinett, fartsgrenser, bomstasjoner, skilt og alt mulig annet.

Statens vegvesen

Bevis på nett for øvelseskjøring

Individuell tjeneste

Du kan nå finne beviset ditt for øvelses kjøring på nett. Du kan logge deg inn via mobilen slik at du kan hente fram beviset hvis du blir stoppet mens du er ute og øvelseskjører. Du får beviset etter at du har gjennomført trafikalt grunnkurs.

Statens vegvesen

Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser

Individuell tjeneste

Nå kan du søke digitalt om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrenser.

Statens vegvesen

Din side – dine kjøretøy, vognkort, førerkort, salgsmelding

Samleside

På Din side har du tilgang til en rekke individuelle tjenester. Du kan sjekke informasjonen om kjøretøy du eier, bestille nytt vognkort, søke om førerkort, bestille time for oppkjøring, se bevis for rett til øvelses kjøring og levere salgsmelding på nett. I tillegg kan du finne informasjon om hvilken tilhenger du kan bruke til ditt kjøretøy, informasjon om eier av kjøretøy med gitt kjennemerke, samt informasjon om godkjente trafikkskoler.

Nye tjenester rettet mot næringslivet og frivillig sektor

Virksomhet

Tjeneste

Type

Volum (i 2015)

Kystverket

Safe Sea Net

Ikke tilgjengelig

Statens Vegvesen

Periodisk kjøretøykontroll (PKK)

Innsendingstjeneste

Ikke tilgjengelig

Fotnoter

1.

Digitale tenester i staten – statuskartlegging. Difi. 2013.

Til forsiden