Meld. St. 27 (2018–2019)

Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Til innholdsfortegnelse

1 Liste over multilaterale organisasjoner og samarbeidsforum av betydning for Norge

Følgende liste har til hensikt å illustrere bredden i Norges internasjonale samarbeid. Listen er ikke uttømmende, men er relevant for de tematiske områdene som er omtalt i kapittel 6 «Norske interesser i multilateralt samarbeid».

Enkelte organisasjoner har flere ansvarsområder, men hver organisasjon er av plasshensyn bare oppført én gang. Listen er alfabetisk sortert.

FN. Forente Nasjoner / United Nations

Internasjonale domstoler, tvisteløsning, straffeforfølgning og havrett

 • CDPC. Europarådets styringskomité for strafferettslig samarbeid / European Committee on Crime Problems

 • CEPEJ. Den europeiske kommisjon for effektivitet i justissektoren / Council of Europe European Commission for the Efficiency of Justice.

 • EMD. Den europeiske menneskerettsdomstolen / European Court of Human Rights

 • HCCH. Haag-konferansen om internasjonal privatrett / Hague Conference on Private International Law

 • ICC. Den internasjonale straffedomstolen / International Criminal Court

 • ICJ. Den internasjonale domstolen / International Court of Justice

 • IRMCT. Den internasjonale restmekanismen for straffetribunaler / The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals

 • ISA. Den internasjonale havbunnsmyndigheten / International Seabed Authority

 • ITLOS. Den internasjonale havrettsdomstolen / The International Tribunal for the Law of the Sea

 • Konvensjonen om overføring av domfelte / Convention on the Transfer of Sentenced Persons

 • PCA. Den permanente voldgiftsdomstolen i Haag / Permanent Court of Arbitration

 • PC-OC. Europarådets ekspertkomité for strafferettslig samarbeid / Council of Europe’s Committee of Experts on the Operation of European Conventions and Co-operation in Criminal Matters

Menneskerettigheter og demokrati

 • CAT. FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (1984) / Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

 • CDDH. Europarådets komité for menneskerettighetene / Steering Committee for Human Rights

 • CEDAW. FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (1979) / Convention on the elimination of all forms of discrimination against women

 • CoD. The Community of Democracies

 • CPED. FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning (2006) / International Convention for the protection of all persons from enforced disappearance

 • CPT. Europarådets torturforebyggingskomité / European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

 • CRC. FNs konvensjon om barnets rettigheter (1989) / Convention on the rights of the child

 • CRPD. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (2006) / Convention on the rights of persons with disabilities

 • Den europeiske sosialpakt (1996) / European social charter (revised)

 • Den europeiske torturkonvensjon (1987) / European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

 • Den europeiske pakt om regions- og minoritetsspråk (1992) / The European Charter for Regional or Minority Languages

 • EMK. Den europeiske menneskerettskonvensjon / Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms

 • Europarådet/ Council of Europe

 • FNs menneskerettighetsråd / UN Human Rights Council

 • GRETA. Europarådets ekspertgruppe om tiltak mot menneskehandel / Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings

 • GRECO. Europarådets anti-korrupsjonsorgan / Group of States against Corruption

 • IACHR. Den interamerikanske MR-domstolen / Inter-American Court on Human Rights

 • ICCPR. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966) / International covenant on civil and political rights

 • ICERD. FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (1965) / International convention on the elimination of all forms of racial discrimination

 • ICESCR. FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) / International covenant on economic, social and cultural rights

 • International IDEA. International Institute for Democracy and Electoral Assistance

 • Istanbul-konvensjonen. The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence

 • Lanzarote-konvensjonen. The Council of Europe Convention on Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

 • OHCHR. FNs høykommissær for menneskerettigheter / Office of the High Commissioner for Human Rights

 • OP-CAT. Tilleggsprotokoll til konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (2002) / Optional Protocol to the Convention Against Torture

 • Verdenserklæringen om menneskerettigheter / Universal Declaration of Human Rights

 • Århuskonvensjonen / The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters

Sikkerhet

 • ATCM. Antarktistraktatens konsultative møter

 • ATT. FNs avtale om våpenhandel / UN Arms Trade Treaty

 • Australia Group

 • CDCT. Europarådets komité for kontraterror / Council of Europe Committee on Counter-Terrorism.

 • CTBTO. Organisasjonen for prøvestansavtalen / Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization

 • EAPC. Det euro-atlantiske partnerskapsråd / Euro-Atlantic Partnership Council

 • EU CSDP. EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk / Common Security and Defence Policy

 • EUs program for sivil beredskap

 • FNs sikkerhetsråd / UN Security Council.

 • HCOC. The Hague Code of Conduct

 • MTCR. Missile Technology Control Regime

 • Minekonvensjonen / Mine Ban Convention

 • NATO. Atlanterhavspaktens organisasjon / North Atlantic Treaty Organization

 • NRC. NATO-Russlandrådet / NATO-Russia Council

 • NSG. Nuclear Suppliers’ Group

 • OPCW. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen/ Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

 • OSSE / OSCE. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa / Organization for Security and Cooperation in Europe

 • PSI. Proliferation Security Initiativ / Initiativet for spredningssikkerhet

 • Wassenaar Arrangement

Økonomi (næringsliv, handel, finans, samferdsel, arbeidsliv, energi mm.)

 • ASEM. Asia Europe Meeting

 • BIE. Bureau International des Expositions

 • BIS. Banken for internasjonale oppgjør / Bank for International Settlements

 • CARICOM. Det karibiske fellesskap / The Caribbean Community

 • EASA. Det europeiske byrå for flysikkerhet / European Aviation Safety Agency

 • EASME. EUs forvaltningsbyrå for små- og mellomstore bedrifter / The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises

 • EBRD. Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling / European Bank for Reconstruction and Development

 • ECAC. Den europeiske konferanse for sivil luftfart / European Civil Aviation Conference

 • ECE. FNs økonomiske kommisjon for Europa / Economic Commission for Europe

 • ECHA. Det europeiske kjemikaliebyrået / European Chemicals Agency

 • ECLAC. FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia / Economic Commission for Latin America and the Caribbean

 • EFTA. Det europeiske frihandelsforbund/ European Free Trade Agreement

 • EIT. Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi / European Institute of Innovation & Technology

 • EMSA. Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå / European Maritime Safety Agency

 • ERA. Det europeiske jernbanebyrå / European Railway Agency

 • ESA. Den europeiske romfartsorganisasjonen / European Space Agency

 • ESA/EFTA. Eftas overvåkningsorgan/ Efta Surveillance Authority

 • ESFS. EUs finanstilsynssystem / European System of Financial Supervision

 • EUMETSAT. Den europeiske organisasjonen for meteorologisatellitter /European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites

 • EU-OSHA. Det europeiske arbeidsmiljøorganet / European Agency for Safety and Health at Work

 • EURATOM. EUs strålevernprogram / European Atomic Energy Community

 • Eurocontrol. Europeisk organisasjon for luftromsstyring og sikkerhet i luftrommet

 • Eurofound. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

 • EUs forbrukerprogram / EU Consumer Programme

 • EUs jordobservasjonsprogram. Copernicus-programmet

 • EUs kultur- og mediaprogram. Kreativt Europa

 • EUs program for et sammenkoblet Europa / Connecting Europe Facility

 • EUs program for EU for sysselsetting og sosial innovasjon / EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)

 • EUs program for modernisering av offentlig sektor, ISA2

 • EUs program for satellittnavigasjonssystem. Galileo og Egnos

 • EUs statistikkprogram (2013–2017) / EUROSTAT

 • EUSC. Det europeiske satellittsenter / European Union Satellite Centre

 • EØS/EEA. Det europeiske økonomiske samarbeidsområde / European Economic Area

 • EØS-midlene / EEA Grants

 • GSA. European Global Navigation Satellite Systems Supervisory Authority

 • ICAO. Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart/ International Civil Aviation Organization (FN)

 • IEA. Det internasjonale energibyrået/ International Energy Agency

 • ILO. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen/ International Labor Organization (FN)

 • IMF. Det internasjonale valutafondet / International Monetary Fund

 • IMO. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen / International Maritime Organization (FN)

 • IMSO. Den internasjonale mobile satellittorganisasjonen/ International Mobile Satellite Organization

 • INTELSAT/ITSO Den internasjonale telekommunikasjonssatellittorganisasjonen / International Telecommunications Satellite Organization

 • IRENA. Det internasjonale byrået for fornybar energi/International Renewable Energy Agency

 • ISO. Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen / International Standards Organization

 • ITF. Det internasjonale transportforum / International Transport Forum

 • ITU. Den internasjonale telekommunikasjonsunion/ International Telecommunication Union

 • NEA. OECDs kjerneenergibyrå / Nuclear Energy Agency

 • NIB. Den nordiske investeringsbank / Nordic Investment Bank

 • OECD. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling / Organization for Economic Co-operation and Development

 • Stillehavsalliansen / The Pacific Alliance

 • UPU. Verdenspostforeningen/ Universal Postal Union

 • WCO. Verdens tollorganisasjon/ World Customs Organization

 • WIPO. Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen / World Intellectual Property Organization

 • WMO. Verdens meteorologiorganisasjon / World Meteorological Organization

 • WTO. Verdens handelsorganisasjon / World Trade Organization

Ressurspolitikk og hav

 • AEC. Arktisk økonomisk råd /Arctic Economic Council

 • CCAMLR. Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis / Commission on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

 • Codex Alimentarius. Kommisjonen for utvikling av internasjonale matstandarder / The Codex Alimentarius Commission

 • Havnestatsavtalen

 • Havpanelet. Norsk-initiert internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi

 • ICCAT. Kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk / International Convention for the Conservation of Atlantic Tuna

 • IMCS. International Monitoring, Control and Surveillance Network (fiskerikontroll)

 • ITPGRFA. Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk / International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

 • IOC-UNESCO. UNESCOs havkommisjon. Intergovernmental Oceanographic Commission

 • NAFO. Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon / Northwest Atlantic Fisheries Organization

 • NEAFC. Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon / North East Atlantic Fisheries Commission

 • OIE. Verdens dyrehelseorganisasjon / World Organisation for Animal Health

 • Our Ocean Conference. Årlig konferanse om levende og rene hav

 • PROBLUE

 • SEAFO. Den sørøstatlantiske fiskeriorganisasjon / South East Atlantic Fisheries Organization

 • UNCLOS. Havrettskonvensjonen / United Nations Convention on the Law of the Sea

 • UPOV. Den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter / The International Union for the Protection of New Varieties of Plants

 • UN Oceans

Klima- og miljøspørsmål

 • CBD. Konvensjonen om biologisk mangfold / Convention on Biological Diversity

 • COP. Partskonferansen / Conference of the Parties

 • EEA. Det europeiske miljøvernbyrået / European Environment Agency

 • EFC. FAOs regionale skogkommisjon / European Forestry Commission – FAO

 • Forest Europe.

 • IPCC. FNs klimapanel / Intergovernmental Panel on Climate Change

 • OSPAR Commission

 • Parisavtalen

 • UN Habitat. FNs bosetningsprogram / United Nations Human Settlements Programme

 • UN REDD. FNs klima- og skogprogram / United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries

 • UNEP. FNs miljøprogram / UN Environment

 • UNFCCC. FNs klimakonvensjon / United Nations Framework Convention on Climate Change

 • UNFF. FNs skogforum / United Nations Forum on Forests

 • Verdensarvkonvensjonen / World Heritage Convention. UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv

 • Våtmarkskonvensjonen / Ramsar Convention

Fattigdomsbekjempelse, utvikling

 • ADB. Den asiatiske utviklingsbanken / Asian Development Bank

 • AfDB. Den afrikanske utviklingsbanken / African Development Bank Group

 • AIIB. Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur / Asian Infrastructure Investment Bank

 • ECOSOC. FNs økonomiske og sosiale råd / United Nations Economic and Social Council

 • FAO. FNs organisasjon for ernæring og landbruk / Food and Agriculture Organization

 • GFF. Den globale finansieringsfasiliteten for kvinner, barn og ungdoms helse / Global Financing Facility

 • IADB. Den interamerikanske utviklingsbanken /Inter-American Development Bank

 • IBRD. Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling / International Bank for Reconstruction and Development

 • IDA. Det internasjonale utviklingsfondet / International Development Association

 • IFC. Det internasjonale finansieringsinstituttet / International Finance Corporation

 • MIGA. Det multilaterale garantiinstitutt for investeringer / Multilateral Investment Guarantee Agency

 • Parisklubben / Paris Club

 • UN Women. FNs kvinneorganisasjon / United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

 • UNCTAD. FNs konferanse om handel og utvikling / United Nations Conference on Trade and Development

 • UNDP. FNs utviklingsprogram / United Nations Development Program

 • UNFPA. FNs befolkningsfond / United Nations Population Fund

 • UN Global Pulse

 • UNICEF. FNs barnefond / United Nations Children’s Fund

 • UNIDO. FNs organisasjon for industriell utvikling / United Nations Industrial Development Organization

 • UNITAR. FNs institutt for opplæring og forskning / United Nations Institute for Training and Research

 • UN Technology Bank / FNs teknologibank

 • UNOPS. FNs kontor for prosjekttjenester / UN Office for Project Services

 • Verdensbanken / World Bank

Nedrustning

 • IAEA. Det internasjonale atomenergibyrået/ International Atomic Energy Agency

 • UNIDIR. FNs institutt for nedrustningsstudier / United Nations Institute for Disarmament Research

 • UNODA. FNs kontor for nedrustningssaker / United Nations Office for Disarmament Affairs

Terror- og kriminalitetsbekjempelse. Nye sikkerhetstrusler

 • Budapestkonvensjonen. Europarådets konvensjon om datakriminalitet / The Convention on Cybercrime of the Council of Europe

 • Cepol. EUs politiakademi / European Union Agency for Law Enforcement Training

 • ECSO. European Cyber Security Organisation

 • ENISA. Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet / European Network and Information Security Agency

 • ETSI. European Telecommunications Standards Institute

 • Eurojust. Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet / The European Union’s Judicial Cooperation Unit

 • Europol. Den europeiske politienhet / The European Union Agency for Law Enforcement Cooperation

 • FATF. Financial Action Task Force

 • INTERPOL Den internasjonale kriminalpolitiorganisasjon/ International Criminal Police Organization

 • UNODC. FNs kontor for narkotika og kriminalitet / UN Office on Drugs and Crime

Migrasjon og flukt

 • Dublin-samarbeidet / Dublin-cooperation

 • EASO. EUs støttekontor på asylfeltet / European Asylum Support Office

 • Europeisk konvensjon om utlevering – ETS nr. 24 / European Convention on Extradition

 • EUTF. EUs flergiverfond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika / EU Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa

 • IGC. Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees

 • IOM. Den internasjonale organisasjonen for migrasjon/ International Organization for Migration

 • NSHF. Nordisk samrådsgruppe på høyt nivå for flyktninger

 • Schengen-avtalen / Schengen Agreement, inkludert Frontex, det europeiske grensekontrollbyrået / European Border and Coast Guard Agency

 • UNHCR. FNs høykommissær for flyktninger / United Nations High Commissioner for Refugees

Helse

 • CEPI. Koalisjon for forebygging av epidemier og pandemier/ Coalition for Epidemic. Preparedness Innovations.

 • EAHC. Forvaltningsbyrået for helse og forbrukere/ Executive Agency for Health and Consumers

 • ECDC. Det europeiske smittevernbyrået/ European Centre for Disease Prevention and Control

 • EFSA. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet/ European Food Safety Authority

 • EMA. Det europeiske byrå for legemiddelvurdering/ European Medicines Agency

 • EMCDDA. Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk/ European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction

 • EUs helseprogram / Health for Growth

 • GAVI. Vaksinealliansen / Global Alliance for Vaccines and Immunisation

 • GFATM. Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria / The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

 • UNAIDS. FNs AIDS-organisasjon/ Joint United Nations Programme on HIV and AIDS

 • WHO. Verdens Helseorganisasjon / World Health Organization

Utdanning, forskning og kultur

 • Cedefop. EUs utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæringen

 • CERN. Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning / Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire / European Organization for Nuclear Research

 • CGIAR. Den konsultative gruppen for internasjonal landbruksforskning / The Consultative Group on International Agricultural Research

 • EACEA. EUs forvaltningsbyrå for utdanning, audiovisuelle medier og kultur / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

 • ECW. Education Cannot Wait

 • ERC Executive Agency. Forvaltningsbyrået for det europeiske forskningsrådet / European Research Council

 • EUs program for forskning og innovasjon. Horisont 2020

 • EU REA. Forvaltningsbyrået for forskning / Research Executive Agency

 • EUs utdanningsprogram. Erasmus+

 • GPE. Det globale fondet for utdanning / Global Partnership for Education

 • IEI. Inclusive Education Initiative/Initiativet for inkluderende utdanning

 • Nordisk kulturkontakt

 • NordForsk. Nordisk forskningssamarbeid

 • Nordisk Film & TV Fond

 • Nordisk kultursamarbeid

 • Nordplus. Nordisk-baltisk utdanningssamarbeid

 • UNESCO. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon/ United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

 • UNGEI. United Nations Girls Education Initiative/FN-initiativet for jenters utdanning

Humanitær respons på konflikt og naturkatastrofer

 • CERF. FNs sentrale nødhjelpsfond / Central Emergency Response Fund

 • DREF. Det internasjonale nødhjelpsfondet til Røde Kors og Røde Halvmåne / Disaster Relief Emergency Fund

 • OCHA. FNs Sentrale humanitære samordningsenhet/ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

 • UNRWA. FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

 • WFP. Verdens matvareprogram / World Food Program

Regionale samarbeidsfora i nord

 • Arktisk råd /Arctic Council

 • BEAC. Barentsrådet / Barents Euro-Arctic Council

 • CBSS. Østersjørådet /Council of the Baltic Sea States

 • Nordisk ministerråd/ Nordic Council of Ministers

 • Nordisk Råd/ The Nordic Council

Andre regionale organisasjoner med norsk tilknytning

 • ASEAN. Association of South East Asian Nation

 • AU. African Union.

 • OAS. Organisasjonen av amerikanske stater / Organization of American States

Relevante multilaterale arenaer, avtaler, uten norsk medvirkning

 • G20. Group of 20.

 • TPP. Trans-Pacific Partnership

Relevante partnerskap for bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene (SDG)

 • SDG Advocates. FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.

 • UN Global Compact. FNs initiativ for næringslivets samfunnsansvar

Til forsiden