Meld. St. 44 (2016–2017)

Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Denne årlege meldinga til Stortinget samanfattar og vurderer dei viktigaste politiske resultata frå Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i FN. Føremålet er å informere Stortinget og ålmenta om utviklinga i FN og Noreg sitt engasjement i FN-saker, i tillegg til å stimulere til debatt rundt desse viktige spørsmåla.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no