Meld. St. 8 (2019–2020)

Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 22. november 2019 om Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside