Meld. St. 8 (2019–2020)

Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

Del 2
Hva staten eier

4 Oversikt over statens eierskap

Statens direkte eierskap omfatter selskapene hvor statens eierskap forvaltes direkte av et departement. Dette utgjør i dag 73 selskaper fordelt på tolv departementer, se figur 4.3. Der fremgår også selskapets kategori i henhold til oppdatert system for kategorisering av selskapene, jf. kapittel 5.2. I kapittel 6 er det en kort omtale av selskapene, inkludert statens begrunnelser for eierskapet og mål som eier i hvert selskap.

Figur 4.1 Eierstruktur på Oslo Børs ved utgangen av 2018. Prosent av markedsverdi.

Figur 4.1 Eierstruktur på Oslo Børs ved utgangen av 2018. Prosent av markedsverdi.

Kilde: Oslo Børs.

Figur 4.2 Statens pensjonsfond og statens direkte eierskap ved utgangen av 2018. Milliarder kroner.

Figur 4.2 Statens pensjonsfond og statens direkte eierskap ved utgangen av 2018. Milliarder kroner.

Kilde: Norges Bank, Nærings- og fiskeridepartementet og Folketrygdfondet.

Statens eierskap er betydelig både i antall selskaper og verdi, og større enn i mange andre vestlige land. Verdien av statens eierskap i selskapene hvor statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid, selskapene i kategori 1 og 2, var ved utgangen av 2018 beregnet til 833 milliarder kroner. Av dette utgjorde 698 milliarder kroner aksjer notert på Oslo Børs. For de børsnoterte selskapene brukes markedsverdien av statens aksjer i selskapet. For de unoterte selskapene brukes statens andel av bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser, som kan avvike betydelig fra reell markedsverdi.

Staten eier om lag en tredjedel av verdiene på Oslo Børs. Staten er aksjeeier i syv børsnoterte selskaper direkte og i ytterligere tre selskaper indirekte gjennom Aker Kværner Holding.

For selskapene der statens mål som eier er mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål, selskapene i kategori 3, kan verdianslag være mindre relevant. Statens andel av bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser i disse selskapene var ved utgangen av 2018 på 155 milliarder kroner. I 2018 forvaltet disse selskapene tilskudd fra staten på om lag 161 milliarder kroner og omsatte for 261 milliarder kroner.

Statens direkte eierskap kommer i tillegg til en betydelig finansiell formue gjennom Statens pensjonsfond som består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statens pensjonsfond utland er investert globalt utenom Norge og forvaltes av Norges Bank. Statens pensjonsfond Norge er investert i Norden utenom Island, og primært i Norge, og forvaltes av Folketrygdfondet. Statens pensjonsfond skiller seg på flere måter fra statens direkte eierskap. Ett skille er at staten gjennom det direkte eierskapet har store eierandeler i et lite antall selskaper, mens investeringene i Statens pensjonsfond er gjort med et mål om bred spredning over ulike typer finansielle eiendeler.

Figur 4.3 Oversikt over statens direkte eierskap fordelt etter departement.

Figur 4.3 Oversikt over statens direkte eierskap fordelt etter departement.

Statlig eierskap i andre land

Også andre land har direkte statlig eierskap. De mest nærliggende å sammenligne Norge med er andre land i Norden, som også har relativt betydelige statlig eierskap.

Den svenske stat er aksjeeier i 46 hel- og deleide selskaper hvorav to er børsnoterte. Samlet verdi på den svenske stats portefølje er om lag 611 milliarder norske kroner.1 Den finske stat er aksjeeier i 66 hel- og deleide selskaper hvorav fire er børsnoterte. I tillegg er den finske stat aksjeeier i 14 børsnoterte selskaper gjennom holdingselskapet Solidium. Samlet verdi på den finske stats portefølje er om lag 340 milliarder kroner.2

5 Vurdering av eierskapet og kategorisering av selskapene

5.1 Begrunnelser og mål for statens eierskap i det enkelte selskap vurderes jevnlig 3

Jevnlige vurderinger av begrunnelser for statens eierskap og statens mål som eier i hvert selskap bidrar til at dette er oppdatert og relevant samt legger til rette for at staten effektivt kan ivareta ulike behov. En slik vurdering gjøres for hele statens portefølje i forbindelse med eierskapsmeldinger. Regjeringen legger normalt frem en eierskapsmelding for Stortinget i hver stortingsperiode. Statens eierskap i enkeltselskaper kan også bli vurdert i andre sammenhenger etter behov. Statens begrunnelser for eierskapet og mål som eier i hvert selskap fremgår av kapittel 6.

Utgangspunktet for vurderingene er normalt hvilke behov staten skal ivareta og om statlig eierskap er et egnet virkemiddel, jf. kapittel 3. Dette, og om selskapet primært opererer i konkurranse med andre eller ikke, avgjør hvilket mål staten som eier bør ha og hva som er en hensiktsmessig eierandel. Ovennevnte vurderinger gjøres i utgangspunktet også dersom staten vurderer å opprette et nytt selskap.4

Selskapene som primært opererer i konkurranse med andre

Staten har ulike begrunnelser for å eie selskaper som primært opererer i konkurranse med andre, jf. kapittel 3.1. For disse selskapene vurderer staten hvorvidt staten fortsatt har en begrunnelse for eierskapet, og eventuelt om dette kan ivaretas mer effektivt med andre virkemidler. For eksempel vurderes det om norsk forankring av hovedkontor forventes å gi vesentlige positive ringvirkninger i økonomien.

Statens begrunnelser for eierskapet ivaretas gjennom å eie en bestemt andel i selskapet. Staten vurderer for hvert selskap hvilken eierandel som er nødvendig for å ivareta statens begrunnelse for eierskapet.

For å bidra til norsk forankring av hovedkontoret er det i utgangspunktet nødvendig med en statlig eierandel på over en tredjedel. Det gir staten negativ kontroll over selskapets vedtekter, inkludert lokalisering av forretningskontor.5

Statlig eierskap begrunnet med samfunnssikkerhet og beredskap tilsier normalt en statlig eierandel på mer enn halvparten. Det bidrar til å hindre at uønskede interesser får aksjemajoritet eller innflytelse gjennom styreposisjon.

Statlig eierskap er i flere tilfeller begrunnet med ulike hensyn som forutsetter mulighet til å angi bestemmelser om selskapets virksomhet i vedtektene uten å måtte ta hensyn til andre aksjeeiere. I slike tilfeller er det hensiktsmessig at selskapet er heleid av staten.

I alle tilfellene over kan særskilte forhold gjøre at det er relevant med andre eierandeler.

Hvis staten endrer begrunnelsen for eierskapet i et selskap kan det være nødvendig å justere selskapets vedtekter, slik at disse er i overenstemmelse med begrunnelsen. Dette er som regel kun aktuelt for selskapene som er heleid av staten.

Statens mål som eier i selskapene som primært opererer i konkurranse med andre er høyest mulig avkastning over tid. Selskapene følges opp basert på dette, innenfor bestemmelser i vedtektene, jf. kapittel 12. Dette er en forutsetning for at eierskapet effektivt kan bidra til å ivareta statens begrunnelse. For eksempel, hvis norsk hovedkontor skal kunne gi ønskede positive ringvirkninger i økonomien er det nødvendig at selskapet skaper avkastning og er konkurransedyktig over tid.

Eventuelle bortfall av begrunnelser for statlig eierskap skjer gjerne over tid, for eksempel som følge av utviklingen i et marked og konkurransen i en bransje. Dersom staten ikke lenger har en begrunnelse for å eie vil regjeringen normalt være åpen for å redusere eierskapet i selskapet, jf. kapittel 5.3.

Selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre

Staten har ulike begrunnelser for å organisere statens oppgaveløsning i selskap, jf. kapittel 3.2. For disse selskapene vurderer staten om det fortsatt er behov for et statlig virkemiddel på området. Videre vurderes det om det fortsatt er hensiktsmessig med et selskap fremfor at virksomheten organiseres som et forvaltningsorgan, alternativt om for eksempel regulering, subsidier/avgifter, offentlig kjøp av varer og tjenester, alene eller i kombinasjon, er mer egnede virkemidler.

Statens mål som eier i selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre er mest mulig effektiv oppnåelse av ulike sektorpolitiske mål. Sektorpolitiske mål settes for hvert selskap. Statens begrunnelse for eierskapet og statens mål som eier reflekteres normalt gjennom bestemmelser i selskapets vedtekter. Hvis statens begrunnelse for eierskapet eller statens mål som eier endres, er det som regel nødvendig å justere selskapets vedtekter. For å kunne tilpasse vedtektene godt og ha mulighet til å endre vedtektene ved behov, vil det ofte være hensiktsmessig at selskapet er heleid av staten, men mindre eierandeler kan i noen tilfeller være aktuelt. Selskapene følges opp basert på at staten søker mest mulig effektiv oppnåelse av det sektorpolitiske målet i hvert selskap, jf. kapittel 12.

5.2 Kategorisering av selskaper med statlig eierandel

Selskaper i statens portefølje har siden 2006 vært kategorisert basert på statens mål som eier og delvis basert på begrunnelser for eierskapet. I denne meldingen er systemet videreutviklet og forenklet for å tydeliggjøre statens mål som eier.

Selskapene plasseres i tre kategorier.6 Selskapene som primært opererer i konkurranse med andre er normalt i kategori 1 og 2. Selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre er normalt i kategori 3.

Kategori 1 – Mål om høyest mulig avkastning over tid

I denne kategorien inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid, og hvor staten ikke lenger har en begrunnelse for eierskapet. Omtale av disse selskapene er i kapittel 6.1. Regjeringen har en ambisjon om å redusere statens eierskap i selskapene i kategori 1. Eventuelle reduksjoner i statens eierskap gjennomføres kun dersom det anses å være økonomisk gunstig for staten, jf. kapittel 5.3.

Kategori 2 – Mål om høyest mulig avkasting over tid og særskilt begrunnelse for å eie

I denne kategorien inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid, og hvor staten har særskilte begrunnelser for eierskapet. Begrunnelsene for eierskapet i hvert selskap fremgår i kapittel 6.2 og ivaretas gjennom at staten eier en bestemt andel i selskapet og som oftest gjennom bestemmelser i vedtektene, jf. kapittel 5.1.

Kategori 3 – Mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål

I denne kategorien inngår selskapene der staten søker mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Statens begrunnelser for eierskapet og statens mål som eier i hvert selskap fremgår i kapittel 6.3.

Selskapene i kategori 3 opererer primært ikke i konkurranse med andre. Enkelte av selskapene kan imidlertid ha noe virksomhet hvor de opererer i konkurranse med andre. I slike tilfeller har staten normalt mål om høyest mulig avkastning over tid til denne begrensede delen av selskapets virksomhet.7

5.3 Regjeringen vil over tid redusere statens eierskap

Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har. Staten bør heller ikke ha større eierandeler i enkeltselskaper enn det som er nødvendig ut fra begrunnelsen for eierskapet. For å bidra til et mer spredt eierskap, ønsker regjeringen over tid å redusere statens eierskap.

Likevel er det flere begrunnelser for statlig eierskap, jf. kapittel 3 og vurderingene av hvert selskap i kapittel 6. Norge vil derfor også fremover ha et betydelig statlig eierskap.

Selskapene i kategori 1 opererer i konkurranse med andre og staten har ikke lenger begrunnelser for sitt eierskap i disse selskapene. Regjeringen vurderer løpende muligheter, tidspunkt og prosess for å kunne redusere statens eierskap i selskapene i kategori 1. Regjeringen har siden Stortingets behandling av forrige eierskapsmelding, Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, eller tidligere, hatt fullmakter8 fra Stortinget til å redusere statens eierskap i Ambita, Baneservice, Entra, Mesta, SAS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter (VESO) helt eller delvis. De to sistnevnte selskapene er solgt i henholdsvis 2018 og 2019, og eierskapet i Entra er redusert. Regjeringen vil foreslå å videreføre fullmakter for selskapene som ikke er solgt. I Prop. 1 S (2019–2020) har regjeringen bedt Stortinget om fullmakt til helt eller delvis salg, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring. Videre vil regjeringen vurdere eventuelle relevante forslag til industrielle løsninger knyttet til Flytoget og hvis aktuelt be Stortinget om nødvendig fullmakt.

Eventuelle reduksjoner i statens eierskap gjennomføres kun dersom det anses å være økonomisk gunstig for staten. Hvordan og når eventuelle reduksjoner gjennomføres vil avhenge av selskaps- og markedsmessige forhold. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Det kan være aktuelt å redusere statens eierskap også i selskaper i kategori 2, for eksempel dersom statens begrunnelse for eierskapet i et selskap bortfaller eller dersom statens begrunnelse for eierskapet kan ivaretas gjennom andre eierstrukturer eller virkemidler. Se også kapittel 12.7 om at staten er positiv til initiativ til transaksjoner som bidrar til å nå statens mål som eier.

Regjeringen har siden Stortingets behandling av forrige eierskapsmelding hatt fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i Telenor fra 53,97 til 34 prosent. Fullmakten har vært ubenyttet og regjeringen ser etter en helhetlig vurdering ikke behov for å forlenge den. Ved eventuelle forslag om industrielle transaksjoner som kan innebære en reduksjon av statens eierandel, vil regjeringen vurdere dette på vanlig måte og eventuelt forelegge saken for Stortinget.

Endringer i statens eierskap i selskapene i kategori 3 er som regel kun aktuelt hvis behovet for statlig virkemiddelbruk endres eller bortfaller, eller om oppgavene som er lagt til et selskap kan ivaretas bedre eller mer effektivt ved hjelp av andre virkemidler enn statlig eierskap.

Det kan være aktuelt for staten å etablere nye selskaper, inkludert ved å skille ut statlig virksomhet, dersom det er gode begrunnelser for dette. Regjeringen vil normalt ikke kjøpe aksjer i etablerte selskaper hvor staten i dag ikke er eier.

6 Gjennomgang av selskapene med statlig eierandel

Selskapene er delt inn i tre kategorier ut fra statens mål som eier og om staten har en begrunnelse for sitt eierskap, jf. figur 4.3 og kapittel 5.2. Rekkefølgen på selskapene følger denne strukturen. Selskapene er omtalt alfabetisk og i kategori 2 og 3 også etter eierandel. Selskapene som ikke er kategorisert er omtalt i kapittel 6.4. For hvert selskap fremgår det en kort omtale av virksomheten, inkludert relevante tall knyttet til selskapets størrelse, og rammer for selskapet hvor det er aktuelt. Nærmere informasjon om selskapene gis årlig i Statens eierberetning.9

6.1 Selskapene i kategori 1

Ambita AS

Om selskapet

Ambita leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Løsninger fra Ambita inngår i dag i de fleste boligsalgsprosesser i Norge. Selskapet ble opprettet i 1992 og ble konkurranseutsatt i 2014. Ambita har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 80 ansatte og 105 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 394 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten har ikke lenger en begrunnelse for eierskapet i Ambita. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av selskapet. Regjeringen har fullmakt til å redusere statens eierskap helt eller delvis.

Baneservice AS

Om selskapet

Baneservice leverer tjenester innenfor vedlikehold og nyanlegg til banerelatert virksomhet. Selskapet ble skilt ut fra daværende Jernbaneverket i 2005. Baneservice har hovedkontor i Bærum.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 424 ansatte og 248 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 843 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten har ikke lenger en begrunnelse for eierskapet i Baneservice. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av selskapet. Regjeringen har fullmakt til å redusere statens eierskap helt eller delvis.

Entra ASA

Om selskapet

Entra eier, forvalter og utvikler kontoreiendom med sentral beliggenhet nær kollektivknutepunkt i de fire største byene i Norge. Selskapet ble skilt ut fra Statsbygg i 2000. Entra er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 164 ansatte og en markedsverdi på 21,2 milliarder kroner. Leieinntektene i 2018 var 2,2 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten har ikke lenger en begrunnelse for eierskapet i Entra. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 22,27 prosent av selskapet. Regjeringen har fullmakt til å redusere statens eierskap helt eller delvis.

Flytoget AS

Om selskapet

Flytoget driver persontransport med tog på strekningen fra Drammen til Oslo Lufthavn. Selskapet hadde 6,8 millioner passasjerer i 2018, eller rundt 10 prosent av alle togpassasjerer i Norge. Flytoget ble opprettet i 1992 for å bygge ut Gardermobanen og har siden Oslo lufthavn åpnet i 1998 drevet persontransport på strekningen. Flytoget har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 331 ansatte og 721 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 993 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten har ikke lenger en begrunnelse for eierskapet i Flytoget. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av selskapet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget dersom det kommer opp relevante forslag til industrielle løsninger.

GIEK Kredittforsikring AS

Om selskapet

GIEK Kredittforsikring tilbyr kortsiktig kredittforsikring. Denne virksomheten har røtter tilbake til 1922 og ble skilt ut fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) til et eget selskap i 2001. GIEK Kredittforsikring har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 35 ansatte og 225 millioner kroner i bokført egenkapital.

Statens eierskap

Staten har ikke lenger en begrunnelse for eierskapet i GIEK Kredittforsikring. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av selskapet. GIEK Kredittforsikring er i konkurranse med private. Manglende utsikter til lønnsomhet og potensiell statsstøtteproblematikk for størsteparten av selskapets virksomhet gjør at det ikke er forsvarlig å opprettholde selskapet slik det er i dag. På bakgrunn av dette har regjeringen bedt Stortinget om fullmakt til helt eller delvis salg, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring, jf. Prop. 1 S (2019–2020). Regjeringen har videre foreslått å opprette et begrenset statlig tilbud av kortsiktig kredittforsikring for eksport under GIEK, som et supplement til markedet og innenfor EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Mesta AS

Om selskapet

Mesta utfører drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Selskapet leverer i tillegg andre prosjekter og tjenester relatert til vei og bane, eksempelvis tunnel- og fjellsikring, rekkverkarbeid, elektrotjenester og anleggsprosjekter. Selskapet ble skilt ut fra Statens vegvesen i 2003. Mesta har hovedkontor i Bærum.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 1 460 ansatte og 615 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 4,1 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten har ikke lenger en begrunnelse for eierskapet i Mesta. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av selskapet. Regjeringen har fullmakt til å redusere statens eierskap helt eller delvis.

6.2 Selskapene i kategori 2

6.2.1 Eierandel på en tredjedel eller mindre

Eksportfinans ASA

Om selskapet

Eksportfinans forvalter en portefølje med utlån til norsk eksportnæring, utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og til kommunal sektor i Norge. Nesten alle lånene er garantert av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) eller banker. Selskapet forvalter også en portefølje med internasjonale verdipapirer. Eksportfinans har ikke gitt nye utlån siden 2012, da Eksportkreditt Norge AS overtok ansvaret for å yte nye statlig støttede eksportkreditter. Selskapet ble etablert i 1962 og er nå eid av 22 forretnings- og sparebanker, samt staten som ervervet sin eierandel gjennom en rettet emisjon i 2001. Eksportfinans har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 25 ansatte og 6,4 milliarder kroner i bokført egenkapital.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Eksportfinans er å bidra til at selskapet kan forvalte sin eksisterende portefølje i samsvar med inngåtte avtaler. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 15 prosent av Eksportfinans. Foruten staten er de største eierne i Eksportfinans DNB Bank ASA med 40 prosent, Nordea Bank AB Norway Branch med 23 prosent, Danske Bank AS med 8 prosent og Sparebanken Øst med 5 prosent.

Aker Kværner Holding AS

Om selskapet

Aker Kværner Holding eier om lag 40 prosent av aksjene i Akastor ASA, Aker Solutions ASA og Kværner ASA. Staten og den andre eieren i Aker Kværner Holding, Aker ASA, har inngått en aksjonæravtale som i praksis gir staten og Aker negativ kontroll i Akastor, Aker Solutions og Kværner når det gjelder noen vesentlige saker. Staten ble eier i Aker Kværner Holding gjennom kjøp av aksjer i 2007.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet ingen ansatte og 7 milliarder kroner i bokført egenkapital.

Akastor er et oljeserviceinvesteringsselskap som utøver aktivt eierskap. Selskapets verdimessig største investeringer ligger i MHWirth AS og AKOFS Offshore AS. Aker Solutions utvikler produkter, systemer og tjenester som er nødvendig for å frigjøre energi, blant annet innenfor olje- og gassindustrien samt havvindsektoren. Kværner leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester til offshore olje- og gassplattformer, havvindinstallasjoner og landbaserte anlegg samt demonterer og gjenvinner gamle offshore-installasjoner. Akastor, Aker Solutions og Kværner er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Aker Kværner Holding er å bidra til at industriell kompetanse innenfor petroleumsrelatert virksomhet og annen ny aktivitet utvikles og at slik kompetanse ledes fra Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 30 prosent av Aker Kværner Holding. Staten har en aksjonæravtale med Aker ASA som eier 70 prosent av selskapet. Regjeringen er åpen for å vurdere verdiskapende transaksjoner knyttet til eierskapet i Aker Kværner Holding, inkludert transaksjoner som kan redusere statens eierandel. Dersom det blir aktuelt vil regjeringen forelegge saken for Stortinget.

6.2.2 Eierandel over en tredjedel, men ikke over 50 prosent

DNB ASA

Om selskapet

DNB er Norges, og et av Nordens, største finanskonsern. Konsernet har et bredt tilbud av finansielle tjenester innenfor blant annet lån, sparing, investering, betalingsformidling, rådgivning, eiendomsmegling, forsikring og pensjon for person- og bedriftskunder. Staten overtok aksjene i DNB under bankkrisen på 1990-tallet. DNB er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 9 638 ansatte og en markedsverdi på 220 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2018 var 13,5 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i DNB er å opprettholde et ledende teknologi- og finansselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 34 prosent av DNB.

Nammo AS

Om selskapet

Nammo leverer høyteknologiske produkter til romfarts- og forsvarsindustrien. Kjernevirksomheten omfatter utvikling og produksjon av rakettmotorer, militær og kommersiell ammunisjon, skulderfyrte systemer og miljøvennlig demilitarisering. Selskapet ble etablert i 1998 ved at nordisk ammunisjonsindustri ble slått sammen som et ledd i å styrke forsyningssikkerheten for ammunisjonsprodukter i Norden. Nammo har hovedkontor i Vestre Toten.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 2 435 ansatte og 2,7 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 4,9 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Nammo er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge, samt at det ut fra hensyn til sikkerhet og beredskap anses hensiktsmessig at en vesentlig del av selskapets virksomhet opprettholdes i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 50 prosent av Nammo. Staten har en aksjonæravtale med Patria Oyj som eier 50 prosent av selskapet, som gir eierne utvidede aksjonærrettigheter.

Norsk Hydro ASA

Om selskapet

Norsk Hydro (Hydro) er en global leverandør av aluminium med aktiviteter i hele verdikjeden. Staten overtok en stor eierandel i Hydro etter andre verdenskrig. Hydro er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 36 236 ansatte og en markedsverdi på 81 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2018 var 160 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Hydro er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 34,26 prosent av Hydro.

Yara International ASA

Om selskapet

Yara International (Yara) er et integrert plantenæringsselskap med en portefølje av nitrogenbaserte produkter til industriell bruk. Selskapet ble skilt ut fra Norsk Hydro ASA i 2004. Yara er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 16 757 ansatte og en markedsverdi på 91 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2018 var 107 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Yara er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 36,21 prosent av Yara.

6.2.3 Eierandel over 50 prosent, men under to tredjedel

Kongsberg Gruppen ASA

Om selskapet

Kongsberg Gruppen er et internasjonalt konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innenfor offshore-, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Selskapet er en videreføring av statseide Kongsberg Våpenfabrikk, som ble avviklet i 1987. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Kongsberg.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 6 842 ansatte og en markedsverdi på 21,2 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2018 var 14,4 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Kongsberg Gruppen er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap samt en forsvarsindustriell tilbyder med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 50,001 prosent av Kongsberg Gruppen.

Telenor ASA

Om selskapet

Telenor er en global mobiloperatør med nærmere 180 millioner mobilabonnementer. Selskapet ble etablert ved omdanning av Televerket til aksjeselskap i 1994. Telenor er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 21 000 ansatte og en markedsverdi på 246 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2018 var 110 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Telenor er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 53,97 prosent av Telenor. Ved eventuelle forslag om industrielle transaksjoner som kan innebære en reduksjon av statens eierandel, vil regjeringen vurdere dette på vanlig måte og eventuelt forelegge saken for Stortinget.

6.2.4 Eierandel på to tredjedel eller mer, men under 100 prosent

Equinor ASA

Om selskapet

Equinor er et internasjonalt teknologi- og energiselskap hvor hovedaktiviteten er produksjon av olje og gass. Selskapet har også nedstrømsvirksomhet og aktivitet innenfor fornybar energi, herunder vindkraft til havs og solenergi. Selskapet er blant verdens største nettoselgere av råolje og kondensat, og nest største leverandør av naturgass til det europeiske markedet. Equinor markedsfører og selger statens olje og gass sammen med egne volumer, jf. avsetningsinstruksen som ble vedtektsfestet i forkant av selskapets børsnotering i 2001. Selskapet ble opprettet som et heleid statlig aksjeselskap i 1972. Equinor er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange og har hovedkontor i Stavanger.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 20 500 ansatte og en markedsverdi på 613 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2018 var 647 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Equinor er å opprettholde et ledende teknologi- og energiselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. I samsvar med avsetningsinstruksen avsetter Equinor statens olje og gass sammen med sin egen. Denne ordningen forutsetter at staten er majoritetseier i Equinor. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 67 prosent av Equinor.

6.2.5 Eierandel på 100 prosent

Argentum Fondsinvesteringer AS

Om selskapet

Argentum Fondsinvesteringer (Argentum) er en kapitalforvalter som investerer primært i aktive eierfond (Private Equity-fond) i Norge og Nord-Europa. Disse fondene investerer i unoterte selskaper hvor de ser potensial for økt verdiskaping og hvor de kan bidra positivt. Argentum forvalter kapital også for andre investorer. Selskapet ble etablert i 2001. Argentum har hovedkontor i Bergen.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 24 ansatte og 9,2 milliarder kroner i bokført egenkapital.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Argentum er å opprettholde et betydelig investeringsselskap, rettet mot aktive eierfond, med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av Argentum.

Electronic Chart Centre AS

Om selskapet

Electronic Chart Centre (ECC) bidrar til økt sikkerhet til sjøs, på land og i luften, blant annet gjennom utvikling og drift av en database med elektroniske sjøkart. Selskapet ble skilt ut fra Statens kartverk i 1999 og bidrar til Norges ledende rolle for sjøsikkerhet. ECC har hovedkontor i Stavanger.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 22 ansatte og 5,5 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 29,4 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i ECC er å bidra til sjøsikkerhet gjennom å ha en aktør som forvalter og tilgjengeliggjør autoriserte elektroniske sjøkart. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av ECC.

Særskilte rammer for selskapet

Størsteparten av inntektene til ECC kommer fra en avtale med Statens kartverk om utvikling og drift av elektroniske sjøkart for PRIMAR. PRIMAR er et samarbeid om offisielle kartdata der flere land deltar. Avtalen mellom PRIMAR og ECC er inngått etter prinsippet om utvidet egenregi.

Investinor AS

Om selskapet

Investinor investerer i norske internasjonalt orienterte konkurransedyktige selskaper i tidlige faser. Selskapets investeringer foretas på kommersielt grunnlag og på like vilkår som private investorer. Selskapet ble opprettet i 2008. Investinor har hovedkontor i Trondheim.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 18 ansatte og 2,7 milliarder kroner i bokført egenkapital.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Investinor er å bidra til økt kapitaltilgang for selskaper i tidlig fase. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av Investinor.

Særskilte rammer for selskapet

I vedtektene er det angitt særskilte føringer for selskapets investeringer. Investinors mandat og rolle er i senere år vurdert av Kapitaltilgangsutvalget i NOU 2018: 5 og i den helhetlige gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Regjeringen har foreslått endringer for selskapet i Prop. 1 S (2019–2020).

Kommunalbanken AS

Om selskapet

Kommunalbanken tilbyr langsiktig lånefinansiering til kommunesektoren. Virksomheten ble organisert som aksjeselskap i 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Kommunalbanken har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 74 ansatte og 15,4 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 1,9 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Kommunalbanken er å legge til rette for finansiering for kommunesektoren. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av Kommunalbanken.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet skal kun yte lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver enten mot kommunal garanti, statlig garanti, eller annen betryggende sikkerhet.

Mantena AS

Om selskapet

Mantena leverer vedlikeholdstjenester til togoperatører i Norge, primært vedlikehold av lokomotiver, vogner og motorvogner. I tillegg vedlikeholder selskapet komponenter og utfører vedlikehold og reparasjoner av skinnegående arbeidsmaskiner. Selskapet ble fisjonert ut fra Vygruppen AS i 2017. Mantena har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 1 044 ansatte og 146 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 1,5 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Mantena er å ha en leverandør av vedlikeholds- og verkstedtjenester for skinnegående materiell. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av Mantena.

Nysnø Klimainvesteringer AS

Om selskapet

Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø) skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette. Selskapet investerer i unoterte selskaper og fond rettet mot unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge. Investeringsfokus er selskaper i tidlige faser og investeringene retter seg i hovedsak mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Selskapet ble etablert i 2017 og har vært operativt siden høsten 2018. Nysnø har hovedkontor i Stavanger.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet fem ansatte og 213 millioner kroner i bokført egenkapital.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Nysnø er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av Nysnø.

Posten Norge AS

Om selskapet

Posten Norge er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk. Selskapet ble skilt ut fra staten i 1996. Posten Norge har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 15 021 ansatte og 6,5 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 23,9 milliarder kroner.

Det er vesentlig for regjeringen at det finnes en leverandør som kan møte samfunnets behov for landsdekkende posttjenester. Dette hensynet er derfor tatt inn i formålsparagrafen i Posten Norges vedtekter. Med deregulering av postmarkedet gjennom innføring av ny postlov ivaretas det som tidligere var Posten Norges samfunnsoppdrag av myndighetene gjennom sektorregulering og avtaler.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Posten Norge er å ha en leverandør som kan møte statens behov for landsdekkende posttjenester. Dette fremgår av vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene er statens mål som eier høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av Posten Norge.

Særskilte rammer for selskapet

Posten Norge er av Samferdselsdepartementet utpekt som leveringspliktig tilbyder av posttjenester. Som myndighetsutøver kjøper staten tjenester fra Posten Norge for å ha et landsdekkende posttilbud. Staten regulerer innholdet i og kvaliteten på tjenestene gjennom postloven.

Statkraft SF

Om selskapet

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og en stor aktør innenfor energihandel i Europa. Selskapet har også både produksjons- og handelsvirksomhet i utvalgte markeder i Asia og Sør-Amerika. Tyngdpunktet av Statkrafts virksomhet er i Norge gjennom den norske vannkraftvirksomheten. Selskapet kan også investere i lønnsomme prosjekter internasjonalt. Selskapet ble skilt ut fra Statskraftverkene i 1992. Statkraft har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 3 557 ansatte og 91 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 27,6 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Statkraft er å eie norske vannkraftressurser samt opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Dette bidrar til utvikling av norsk kompetanse innenfor fornybar energi. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av Statkraft.

Vygruppen AS

Om selskapet

Vygruppen (Vy) er et transportkonsern med virksomhet i Norge og Sverige. Virksomheten består i hovedsak av persontog, gods og buss. Selskapet ble skilt ut fra staten i 1996 og har vært organisert som statsaksjeselskap siden 2002. Vy har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 10 999 ansatte og 4,9 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 15,9 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Vy er å ha en leverandør som kan møte statens behov for transport av personer og gods på jernbane. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av Vy.

Særskilte rammer for selskapet

Frem til i dag har staten som myndighetsutøver finansiert den vesentligste delen av persontrafikk med tog gjennom direkte statlige kjøp. I perioden 2018–2024 åpnes dette markedet for konkurranse gjennom anbud. Gjennom anbud bestemmer staten innholdet i og omfanget på persontogtrafikken.

6.3 Selskapene i kategori 3 10

6.3.1 Eierandel på en tredjedel eller mindre

Graminor AS

Om selskapet

Graminor driver planteforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl. Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innenfor jord- og hagebruksvekster i ett selskap. Graminor har hovedkontor i Hamar.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 34 ansatte og 71,4 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 75,5 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Graminor er å ha en aktør som driver planteforedling tilpasset norsk og nordisk klima. Statens mål som eier er mest mulig kostnadseffektiv utvikling, produksjon og salg av plantemateriale til jord- og hagebruksnæringen, tilpasset norske og nordiske vekstforhold.

Staten eier 28,2 prosent av Graminor. De andre eierne i selskapet er Felleskjøpet Agri SA med 36,7 prosent, Strand Unikorn AS med 9,4 prosent, Norsk institutt for bioøkonomi med 5 prosent, Gartnerhallen SA med 4,7 prosent, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med 0,8 prosent og selskapet selv med 15,1 prosent.

Særskilte rammer for selskapet

Staten gir gjennom jordbruksavtalen støtte til planteforedlingsprogrammer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og viktige for jord- og hagebruksnæringen, men som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme. Graminor søker om slik støtte fra Landbruksdirektoratet, som ved tildeling sender et tilhørende tilskuddsbrev.

Talent Norge AS

Om selskapet

Talent Norge bidrar med å gi kompetanse, utviklingsmuligheter og økonomisk støtte til kunstneriske talenter. Selskapet prioriterer satsinger rettet mot talenter som befinner seg i perioden før eller like etter endt kunstfaglig utdanning. Målgruppen er både utøvende og skapende kunstnere, innenfor alle kunstformer og -uttrykk. Talent Norge samarbeider med toneangivende organisasjoner, institusjoner og miljøer innenfor norsk kulturliv. Selskapet ble etablert i 2015. Talent Norge har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet tre ansatte og 6,2 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 62 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Talent Norge er å bidra til utvikling av de fremste kunstneriske talentene i Norge i et samarbeid mellom staten og private aktører, og slik bidra til et kulturliv på høyt internasjonalt nivå og flere kunstnere i verdensklasse. Statens mål som eier er å bidra til utvikling av de fremste kunstneriske talentene i Norge.

Staten eier 33,33 prosent av Talent Norge. Selskapet eies sammen med Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse (Cultiva) og Sparebankstiftelsen DNB som likeverdige eiere.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er delvis finansiert av tilskudd fra staten. Kulturdepartementet gir mål, rammer og føringer for tilskuddet i et årlig oppdragsbrev. Selskapet samarbeider med private bidragsytere som gir likeverdige private bidrag til satsingene.

6.3.2 Eierandel over en tredjedel, men ikke over 50 prosent

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS

Om selskapet

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) er et nordisk samarbeidsorgan for dentale biomaterialer. Selskapets virksomhet innenfor forskning, materialprøving, standardisering og forskningsbasert opplysningsvirksomhet er rettet mot tannhelsetjenesten og helsemyndigheter i de nordiske landene. NIOM bidrar til at pasienter i nordiske land får sikre og velfungerende biomaterialer. Virksomheten ble grunnlagt i 1972 som institutt underlagt Nordisk ministerråd og ble omdannet til aksjeselskap i 2009. NIOM har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 27 ansatte og 13,2 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 36,2 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i NIOM er å sikre nordisk innflytelse i styringen av selskapet. Statens mål som eier er å bidra til best mulig kvalitet og pasientsikkerhet i bruk av tannbehandlingsmaterialer i Norden.

Staten eier 49 prosent av NIOM. Norce AS eier 51 prosent av selskapet.

Særskilte rammer for selskapet

Helsedirektoratet og Nordisk Ministerråd gir tilskudd til selskapet med tilhørende tilskuddsbrev.

6.3.3 Eierandel over 50 prosent, men under to tredjedel

Innovasjon Norge (særlovselskap)

Om selskapet

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Selskapet forvalter bedriftsrettede virkemidler på oppdrag fra ulike departementer og fylkeskommunene. Dette er virkemidler med felles hovedmål om å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og å utløse regionenes næringsmessige muligheter gjennom delmål om flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. Selskapet ble opprettet i 2003 ved at en rekke virkemidler ble slått sammen. Innovasjon Norge har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 723 ansatte og 1,6 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 1,3 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Innovasjon Norge er å bidra til et offentlig koordinert tilbud av bedriftsrettede tiltak og ordninger som skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter. Statens mål som eier er å utløse verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

Staten eier 51 prosent av Innovasjon Norge. Fylkeskommunene eier 49 prosent av selskapet.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er regulert i lov av 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge. Selskapet utfører oppdrag for flere departementer, inkludert Nærings- og fiskeridepartementet, og fylkeskommunene. Oppdragene spesifiseres i oppdragsbrev til selskapet. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom tilskudd, brukerbetaling og markedsinntekter knyttet til de offentlige oppdragene. Selskapets utlån finansieres gjennom kreditt fra staten.

Kimen Såvarelaboratoriet AS

Om selskapet

Kimen Såvarelaboratoriet (Kimen) er Norges kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser, og er nasjonalt referanselaboratorium for såvareanalyser. Virksomheten har eksistert i over 130 år og ble omorganisert til aksjeselskap i 2004. Kimen har hovedkontor i Ås.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 21 ansatte og 11,9 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 12,9 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Kimen er å ha en norsk aktør innenfor frøkvalitet og frøanalyser. Statens mål som eier er mest mulig ressurseffektiv såvareanalyse av frø og såkorn i Norge.

Staten eier 51 prosent av Kimen. Felleskjøpet Agri og Strand Unikorn AS eier henholdsvis 34 og 15 prosent av selskapet.

Særskilte rammer for selskapet

Mattilsynet har en kunnskapsstøtteavtale med Kimen og kjøper tjenester av Kimen gjennom denne.

Nofima AS

Om selskapet

Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som vektlegger praktisk anvendelse av forskningsresultatene. Selskapet bidrar til at ny forskningsbasert kunnskap og ideer med kommersielt potensial skaper arbeidsplasser gjennom bærekraftig produksjon, nye produkter og tjenester. Nofima forsker basert på oppdrag fra akvakulturnæringen, fiskerinæringen, land- og havbasert matindustri, leverandørindustri, fôrleverandør- og ingrediensindustrien samt offentlig forvaltning. Selskapet ble etablert i 2008. Nofima har hovedkontor i Tromsø.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 390 ansatte og 171 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 477 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Nofima er å ha en aktør som forsker og forvalter forskningsinfrastruktur innenfor akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien, på områder markedet ikke finansierer og som er strategisk viktig for nasjonen og ulike regioner. Statens mål som eier er å bidra til verdiskaping i matindustrien og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom langsiktig, strategisk næringsrettet forskning.

Staten eier 56,8 prosent av Nofima. Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning og Akvainvest Møre og Romsdal AS eier henholdsvis 33,2 og 10 prosent av selskapet.

Særskilte rammer for selskapet

Nærings- og fiskeridepartementet gir tilskudd til selskapet med tilhørende tilskuddsbrev, blant annet for å ivareta forskningsinfrastrukturen.

6.3.4 Eierandel på to tredjedel eller mer, men under 100 prosent

Andøya Space Center AS

Om selskapet

Andøya Space Center leverer operasjonelle tjenester og produkter relatert til rom- og atmosfæreforskning, miljøovervåkning samt teknologitesting og -verifisering. Videre bidrar selskapet til kunnskapsoppbygging og interesse for disse områdene. Selskapet ble skilt ut fra forvaltningsorganet Norsk Romsenter i 1997. Andøya Space Center har hovedkontor i Andøy.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 94 ansatte og 97,6 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 141 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Andøya Space Center er å legge til rette for at norsk næringsliv, forskningsmiljøer og forvaltning har god tilgang til infrastruktur for teknologitesting og naturvitenskaplig forskning. Statens mål som eier er å styrke teknologisk og naturvitenskaplig kompetanse i norsk næringsliv, forskningsmiljøer og forvaltning.

Staten eier 90 prosent av Andøya Space Center. Et datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA, Kongsberg Defence & Aerospace AS, eier 10 prosent av selskapet.

Særskilte rammer for selskapet

Om lag 40 prosent av selskapets inntekter stammer fra den multilaterale EASP-avtalen. Avtalen er et samarbeid mellom Tyskland, Frankrike, Sveits, Sverige og Norge. Landene betaler et årlig bidrag som finansierer oppskytingsaktiviteter for forskere fra de respektive landene. EASP-avtalen sikrer en grunninntekt til rakettskytefeltet på Andøya.

Datterselskapet NAROM AS (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) mottar en årlig grunnbevilgning fra Utdanningsdirektoratet med tilhørende tilskuddsbrev.

Andøya Space Center har et vedtektsfestet forbud mot å betale utbytte.

Carte Blanche AS

Om selskapet

Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans og eneste faste samtidsdansensemble i Norge. Kompaniet ble opprettet i 1988 og produserer og presenterer forestillinger laget av norske og internasjonale, anerkjente og nye koreografer innenfor samtidsdans. Carte Blanche er lokalisert i Bergen.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 30 ansatte og 8,5 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 41,3 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Carte Blanche er å bidra til at alle skal få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Staten eier 70 prosent av Carte Blanche.11 Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune eier 15 prosent hver av selskapet.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av offentlige tilskudd. Kulturdepartementet gir mål, rammer og føringer for sin andel av tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

AS Den Nationale Scene

Om selskapet

Den Nationale Scene er en av Norges fem nasjonale scenekunstinstitusjoner. Teatret skaper samfunnsrelevant, engasjerende og vesentlig teater av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum. Teatret er en forlengelse av Ole Bulls Det Norske Theater, som ble etablert i 1850. Staten ble deleier i 1972. Den Nationale Scene er lokalisert i Bergen.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 142 ansatte og 46,2 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 163 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Den Nationale Scene er å bidra til at alle skal få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Staten eier 66,67 prosent av Den Nationale Scene.3 Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune eier 16,67 prosent hver av selskapet.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av offentlige tilskudd. Kulturdepartementet gir mål, rammer og føringer for sin andel av tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

Rogaland Teater AS

Om selskapet

Rogaland Teater er et region-/landsdelsteater og driver teatervirksomhet i Stavanger og omliggende region samt på turneer. Barne- og ungdomsteatret, der barn spiller for barn i en profesjonell ramme, er en integrert del av teatret. Teatret ble etablert i 1883 og staten ble deleier i 1972. Rogaland Teater er lokalisert i Stavanger.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 124 ansatte og 56,5 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 120 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Rogaland Teater er å bidra til at alle skal få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Staten eier 66,67 prosent av Rogaland Teater.3 Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune eier henholdsvis 25,56 og 7,78 prosent av selskapet.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av offentlige tilskudd. Kulturdepartementet gir mål, rammer og føringer for sin andel av tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

Trøndelag Teater AS

Om selskapet

Trøndelag Teater er et region-/landsdelsteater og driver teatervirksomhet i Trondheim og omliggende region, inkludert turneer/gjestespill. Teatret ble etablert i 1937 og staten ble deleier i 1972. Trøndelag Teater er lokalisert i Trondheim.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 168 ansatte og 12,1 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 124 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Trøndelag Teater er å bidra til at alle skal få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Staten eier 66,67 prosent av Trøndelag Teater.3 Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune eier 16,67 prosent hver av selskapet.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av offentlige tilskudd. Kulturdepartementet gir mål, rammer og føringer for sin andel av tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

6.3.5 Eierandel på 100 prosent

Avinor AS

Om selskapet

Avinor eier, driver og utvikler et landsomfattende nett av lufthavner for sivil luftfart og en samlet flysikringstjeneste for både sivil og militær luftfart. Virksomheten omfatter 43 lufthavner i Norge, inkludert kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for flynavigasjon. I tillegg har Avinor kommersielle inntekter fra servicetilbud i tilknytning til lufthavnene. Selskapet ble etablert i 2003 ved omdanning av forvaltningsbedriften Luftfartsverket. Avinor har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 3 099 ansatte og 14,5 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 11,7 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Avinor er å ivareta drift og utvikling av et landsomfattende nett av lufthavner samt sivil og militær flysikringsvirksomhet. Statens mål som eier er kostnadseffektiv og sikker drift og utvikling av statlige lufthavner og flysikringsvirksomhet.

Staten eier 100 prosent av Avinor.

Særskilte rammer for selskapet

Avinor har avgiftsinntekter fra lufthavn- og flysikringsvirksomheten, som betales av flyselskapene og reguleres av Samferdselsdepartementet. De regulerte inntektene utgjør i underkant av halvparten av Avinors samlede inntekter.

Det er lagt til grunn en samfinansieringsordning av konsernets virksomhet. Samfinansieringen innebærer at ulønnsomme lufthavner finansieres gjennom overskudd fra de lønnsomme lufthavnene, særlig Oslo lufthavn. Ordningen er statsstøtterettslig begrunnet i unntaket for nettverksfinansiering.

Selskapet utfører samfunnspålagte oppgaver, blant annet å holde lufthavnene åpne for ambulansefly og -helikopter utenfor ordinær åpningstid.

Bane NOR SF

Om selskapet

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR ble stiftet i 2016 og fikk i 2017 overført størstedelen av virksomheten til forvaltningsorganet Jernbaneverket. Bane NOR har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde Bane NOR 4 400 ansatte og 10 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 15,2 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Bane NOR er å ivareta forvaltning og utvikling av nasjonal jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendom. Statens mål som eier er kostnadseffektiv forvaltning og utvikling av en sikker og tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og jernbanerelatert eiendomsvirksomhet.

Staten eier 100 prosent av Bane NOR.

Særskilte rammer for selskapet

Jernbanedirektoratet inngår avtaler med Bane NOR om planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom. Bane NOR finansieres i hovedsak gjennom Jernbanedirektoratets kjøp av tjenester i henhold til disse avtalene. I tillegg får Bane NOR inntekter fra togselskaper gjennom kjøreveisavgift og brukerbetaling.

Bjørnøen AS

Om selskapet

Bjørnøen eier all grunn og noen kulturhistoriske bygninger på Bjørnøya. Bjørnøya er et naturreservat og i all hovedsak fredet. Bjørnøen ble overtatt av staten i 1932 og ble i 1967 administrativt underlagt Kings Bay AS, som også leverer forvaltningstjenester til Bjørnøen. Bjørnøen har hovedkontor i Ny-Ålesund.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet ingen ansatte og 4 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 0,2 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Bjørnøen er å ivareta statens eierinteresser til grunnen på Bjørnøya. Statens mål som eier er å ivareta statens eierinteresser til grunnen på Bjørnøya.

Staten eier 100 prosent av Bjørnøen. Regjeringen vurderer om eiendomsretten til grunnen på Bjørnøya (hele selskapets virksomhet) skal overføres til Nærings- og fiskeridepartementet, som forvalter all grunn staten eier på Svalbard.

Den Norske Opera & Ballett AS

Om selskapet

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon og produserer opera, ballett og konserter av høy kvalitet til et bredt publikum. Institusjonen består av kompaniene Nasjonalballetten og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, Nasjonalballetten Ung, Barnekoret og Ballettskolen. Virksomheten ble opprettet i 1957. Den Norske Opera & Ballett er lokalisert i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 648 ansatte og 99 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 786 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Den Norske Opera & Ballett er å bidra til at alle kan få tilgang til opera, ballett og konserter av høy kunstnerisk kvalitet, og å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Staten eier 100 prosent av Den Norske Opera & Ballett.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av tilskudd fra staten. Kulturdepartementet gir mål, rammer og føringer for tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

Eksportkreditt Norge AS

Om selskapet

Eksportkreditt Norge forvalter statens eksportkredittordning (låneordning), som innebærer å tilby finanstjenester til kjøp av kapitalvarer og tjenester, i hovedsak ved eksport. Hensikten er å tilby kunder av norske eksportører eksportkreditter på internasjonalt konkurransedyktige bestemmelser. Selskapet ble opprettet i 2012 og overtok da ansvaret for forvaltning av statens ordning for eksportkredittlån fra Eksportfinans ASA. Eksportkreditt Norge har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 45 ansatte og 29,4 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 114 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Eksportkreditt Norge er å ha en forvalter av eksportkredittordningen. Statens mål som eier er å fremme norsk eksport gjennom konkurransedyktig, tilgjengelig og effektiv eksportfinansiering.

Staten eier 100 prosent av Eksportkreditt Norge.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapets virksomhet er regulert i lov av 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS, forskrift om eksportkredittordningen og den OECD-tilknyttede eksportfinansieringsavtalen «Arrangement on Officially Supported Export Credits».

Staten er ansvarlig for forpliktelsene Eksportkreditt Norge pådrar seg i forbindelse med utlånsvirksomheten. Lånene finansieres av statskassen og står på statens balanse. Alle lån skal være garantert av en statlig eksportgarantinstitusjon og/eller en finansinstitusjon med god rating, eller sikret på annen måte.

Selskapets eneste inntektskilde er tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet for forvaltning av eksportkredittordningen. Nærings- og fiskeridepartementet sender årlig oppdragsbrev til selskapet om blant annet stortingsvedtak om tilskuddet til selskapet og bevilgninger til eksportkredittordningen, prioriteringer for selskapets forvaltning av ordningen samt måleparametere og rapporteringskrav knyttet til forvaltning av ordningen.

Enova SF

Om selskapet

Enova bidrar til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. Selskapets hovedvirkemiddel er investeringsstøtte. Selskapets oppgaver er nærmere beskrevet i en styringsavtale om forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet mellom Klima- og miljødepartementet og Enova. Selskapet ble opprettet i 2001 etter en omorganisering av arbeidet med omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova har hovedkontor i Trondheim.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 77 ansatte og 30,7 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 127 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Enova er å sikre et virkemiddel for støtte til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Statens mål som eier er mest mulig reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp, i tråd med de fireårige styringsavtalene om forvaltningen av midlene fra Klima- og energifondet.

Staten eier 100 prosent av Enova.

Særskilte rammer for selskapet

Enova forvalter Klima- og energifondet, som skal være en langsiktig finansieringskilde for virksomheten. Fondet får inntektene fra et påslag på nettariffen, overføringer over statsbudsjettet og fra opptjente renter på innestående kapital.

Klima- og miljødepartementet inngår avtale med Enova om forvaltningen av Klima- og energifondet, inkludert mål, rammer og rapportering for virksomheten. Den årlige budsjettrammen for drift av Enova fastsettes i oppdragsbrev fra Klima- og miljødepartementet.

Entur AS

Om selskapet

Entur driver billettsalg og leverer billetteringsløsninger for jernbanen. Selskapet leverer også løsninger som gjør det mulig å selge billetter som dekker hele reisen, selv om reisen gjennomføres med flere kollektivselskaper. Entur samarbeider med kollektivaktørene om å samle inn og dele kollektivdata for hele Norge på en åpent tilgjengelig digital plattform. Entur tilbyr i tillegg en nasjonal reiseplanleggertjeneste til bruk for de reisende. Selskapet ble fisjonert ut fra Vygruppen AS i 2017. Entur har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 250 ansatte og 126 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 470 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Entur er å ha en aktør som kan tilby kollektivtransporten grunnleggende tjenester innenfor reiseplanlegging og billettering på konkurransenøytrale vilkår. Statens mål som eier er kostnadseffektiv utvikling og drift av tjenester for reiseplanlegging og billettering i kollektivtransportsektoren.

Staten eier 100 prosent av Entur.

Særskilte rammer for selskapet

Jernbanedirektoratet pålegger togoperatørene å inngå avtale med Entur om leveranser av salgs- og billetteringstjenester. Disse tjenestene er fullfinansiert av togoperatørene og betingelsene følger av Jernbanedirektoratets trafikkavtaler med operatørene.

Jernbanedirektoratet inngår avtale om kjøp av tjenester fra Entur knyttet til innhenting og tilgjengeliggjøring av rutedata, drift av en nasjonal reiseplanleggingstjeneste og elektronisk billettering for øvrig kollektivtransport. Disse oppgavene er delvis finansiert over statsbudsjettet og delvis finansiert av et gebyr Jernbanedirektoratet krever inn.

Enturs innsamling av rutedata har hjemmel i forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy og forskrift om billettering ved jernbanetransport.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Om selskapet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) kanaliserer midler til næringsrettet forskning og utvikling. Virksomheten ble opprettet i 2000 og ble omdannet til aksjeselskap i 2019. FHF har hovedkontor i Oslo.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i FHF er å styrke finansieringen av marin forskning og utvikling. Statens mål som eier er å styrke finansieringen av marin forskning og utvikling for å legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping i fiskeri- og havbruksnæringen.

Staten eier 100 prosent av FHF.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet finansieres av fiskeri- og havbruksnæringen gjennom en lovpålagt forskningsavgift på eksportverdien av fisk og fiskevarer, jf. lov av 7. juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Anvendelse av midlene er regulert i forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.

Gassco AS

Om selskapet

Gassco er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til Europa. Gasstransportsystemet er et naturlig monopol og består av rørledninger, prosessanlegg, plattformer og gassterminaler på det europeiske kontinentet og i Storbritannia. Selskapet ble etablert i 2001. Gassco har hovedkontor i Karmøy.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 330 ansatte og 16 millioner kroner i bokført egenkapital.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Gassco er å sikre én nøytral og uavhengig operatør for det integrerte gasstransportsystemet og legger til rette for effektiv utnyttelse av ressursene på kontinentalsokkelen. Statens mål som eier er effektiv drift og helhetlig utvikling av gasstransportsystemet på norsk sokkel.

Staten eier 100 prosent av Gassco.

Særskilte rammer for selskapet

Gassco har et alminnelig og et særskilt operatøransvar. Det alminnelige operatøransvaret innebærer styring av prosessanlegg, rørledninger, plattformer og gassterminaler i henhold til lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet og helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningens krav. Det alminnelige operatøransvaret utøves på vegne av eierne av gassinfrastrukturen og skjer for deres regning og risiko. Det særskilte operatørskapet innebærer oppgaver knyttet til systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling, jf. petroleumsloven og petroleumsforskriften.

Kostnadene til driften av transportsystemet dekkes av brukerne gjennom en tariff, jf. forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger, som også gir eierne en rimelig avkastning på investert kapital. Gassco skal verken ha tap eller vinning av egen virksomhet.

Gassnova SF

Om selskapet

Gassnova ivaretar statens interesser knyttet til fangst, transport og geologisk lagring av CO2. Dette inkluderer å fremme teknologiutvikling og kompetanseoppbygging for kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for CO2-håndtering, og å være rådgiver for Olje- og energidepartementet i arbeidet med CO2-håndtering. Gassnova ble etablert som et forvaltningsorgan i 2005 og omgjort til statsforetak i 2007. Gassnova har hovedkontor i Porsgrunn.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 42 ansatte og 13 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 295 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Gassnova er å sikre ivaretakelse av statens interesser knyttet til CO2-håndtering. Statens mål som eier er å bidra til teknologiutvikling og kompetanseoppbygging for kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for CO2-håndtering.

Staten eier 100 prosent av Gassnova.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet finansieres i all hovedsak over statsbudsjettet. Olje- og energidepartementet gir føringer for midlene og selskapets virksomhet i et årlig oppdragsbrev.

Kings Bay AS

Om selskapet

Kings Bay eier og har ansvaret for drift og utvikling av infrastrukturen i Ny-Ålesund på Svalbard. Driften omfatter blant annet innkvartering, bespisning, kjøp og organisering av flytransport, sjøvertstjenester, beredskap, verkstedtjenester samt vann- og elektrisitetsforsyning. Ti forskningsmiljøer fra ulike nasjoner er fast etablert i Ny-Ålesund, og opp mot 20 ulike forskningsmiljøer har hvert år forskningsprosjekter på selskapets eiendom i og rundt Ny-Ålesund. Kings Bay har hovedkontor i Ny-Ålesund.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 26 ansatte og 4,6 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 68,2 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Kings Bay er å sørge for drift, vedlikehold og utvikling av infrastrukturen i Ny- Ålesund, slik at stedet er en norsk plattform for internasjonalt, naturvitenskapelig forskningssamarbeid i verdensklasse. Eierskapet bidrar også til opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen, som er et av de overordnende målene for svalbardpolitikken. Statens mål som eier er å sørge for en mest mulig effektiv drift, vedlikehold og utvikling av Kings Bays eiendom, bygningsmasse og infrastruktur slik at Ny- Ålesund utnyttes best mulig som en norsk plattform for internasjonalt, naturvitenskapelig forskningssamarbeid i verdensklasse.

Staten eier 100 prosent av Kings Bay.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapets virksomhet påvirkes av svalbardpolitikken12 og rammene som er lagt for utvikling av virksomheten i Ny-Ålesund der. Videre setter regjeringens strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard samt forskningsstrategien for Ny-Ålesund rammer for forskningen på stedet, og dermed også selskapets virksomhet. Selskapet får et årlig tilskudd fra Klima- og miljødepartementet med tilhørende tilskuddsbrev knyttet til større investeringer og eventuelt til drift.

Nationaltheatret AS

Om selskapet

Nationaltheatret er en av landets fem nasjonale scenekunstinstitusjoner og utvikler norsk scenekunst. Kunsten skal være dristig og relevant, og teateret skal være åpent og engasjerende overfor publikum. Teateret ble etablert i 1899 og staten ble eier i 1972. Nationaltheatret er lokalisert i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 400 ansatte og 6,2 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 285 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Nationaltheatret er å bidra til at alle kan få tilgang til teater av høy kunstnerisk kvalitet, og å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Staten eier 100 prosent av Nationaltheatret.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av tilskudd fra staten. Kulturdepartementet gir mål, rammer og føringer for tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

Norfund (særlovselskap)

Om selskapet

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Selskapet investerer med egenkapital og lån i lønnsomme virksomheter, som bidrar til økonomisk utvikling og arbeidsplasser i utviklingsland. Overskudd i porteføljen blir reinvestert. Norfund prioriterer investeringer i ren energi, grønn infrastruktur, finansinstitusjoner og vekstkraftige virksomheter, herunder innenfor landbruk- og produksjonsindustri, for å medvirke til utvikling av bærekraftige virksomheter og vekst i utviklingsland. Selskapet ble opprettet i 1997. Norfund har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 75 ansatte og 25,9 milliarder kroner i bokført egenkapital.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Norfund er å bidra til bærekraftig næringsutvikling og jobbskaping i utviklingsland gjennom investeringer i lønnsomme virksomheter som ellers ikke ville bli igangsatt som følge av høy risiko. Statens mål som eier er å bidra til bærekraftig næringsutvikling i utviklingsland.

Staten eier 100 prosent av Norfund.

Særskilte rammer for selskapet

Norfunds virksomhet og investeringer er regulert i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland og i selskapets vedtekter. Norfund skal være en minoritetsinvestor og prioritere investeringer i Afrika sør for Sahara og i de minst utviklede landene, i fornybar energi og risikoutsatte sektorer der utviklingseffektene er særlig høye.

Norfund har siden etableringen årlig fått tilført kapital over statsbudsjettet. Det foreligger ikke inntjeningskrav ut over lønnsom virksomhet.

Norges sjømatråd AS

Om selskapet

Norges sjømatråd bidrar til økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen gjennom økt etterspørsel og kunnskap om norsk sjømat i inn- og utland. Dette oppnås gjennom markedsføring av Norge som opphavsland, og arbeid med markedsinformasjon, markedsadgang og beredskap. Selskapet søker også å utvikle nye og videreutvikle etablerte markeder, samt fremme og trygge omdømmet til norsk sjømat. Selskapet ble opprettet i 1991. Norges sjømatråd har hovedkontor i Tromsø.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 79 ansatte og 294 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 375 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Norges sjømatråd er å legge til rette for næringens finansiering av aktiviteter som skal bidra til økt etterspørsel etter og kunnskap om norsk sjømat. Statens mål som eier er å maksimere eksportverdien av norsk sjømat.

Staten eier 100 prosent av Norges sjømatråd.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet finansieres gjennom en lovpålagt markedsavgift på all eksport av norsk fisk og sjømat, jf. lov av 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer. Selskapets virksomhet er regulert i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

Norsk Helsenett SF

Om selskapet

Norsk Helsenett driver og videreutvikler en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren (Helsenettet). Dette inkluderer utvikling og drift av en rekke nasjonale tjenester som www.helsenorge.no, kjernejournal og elektronisk datautveksling. Kundegruppen består av alle helseforetak, kommuner, fastleger og andre behandlere i helse- og omsorgssektoren og en rekke tredjepartsleverandører som leverer tjenester til disse over Helsenettet. Selskapet ble etablert i 2009. Norsk Helsenett har hovedkontor i Trondheim.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 373 ansatte og 109 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 729 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Norsk Helsenett er å ha direkte kontroll med virksomheten som tilgjengeliggjør nødvendig digital infrastruktur i helse- og omsorgssektoren. Statens mål som eier er å legge til rette for en hensiktsmessig og sikker digital infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle deler av helse- og omsorgstjenestene, samt bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig.

Staten eier 100 prosent av Norsk Helsenett.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapets finansiering er tredelt mellom tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet for gjennomføring av nasjonale oppgaver, medlemsinntekter for tilkobling og bruk av Helsenettet, samt salg av øvrige tjenester. Rammer for selskapets oppgaver fremgår i et årlig oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette inkluderer rammer for utføring av oppdrag innenfor drift og utvikling av nasjonale tjenester og informasjonssikkerhet.

Norsk rikskringkasting AS

Om selskapet

Norsk rikskringkasting (NRK) har et bredt medietilbud gjennom tre lineære TV-kanaler, 13 radiokanaler på DAB, strømmetjenestene NRK TV, NRK Super og NRK Radio, nettstedene www.nrk.no og www.yr.no samt innhold på mobil. Selskapet reflekterer det geografiske mangfoldet i Norge og er til stede på over 50 steder i Norge. NRK har 15 distriktskontorer som tilbyr folk nyheter fra hele landet til hele landet, og utvikler innhold til NRK for hele landet. NRK har også ti korrespondenter i utlandet. Selskapet ble etablert i 1933. NRK har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 3 416 ansatte og 1,9 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 6 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i NRK er å ha en ikke-kommersiell allmennkringkaster som oppfyller sosiale, demokratiske og kulturelle behov i samfunnet. Statens mål som eier er ikke-kommersiell allmennkringkasting av høy kvalitet.

Staten eier 100 prosent av NRK.

Særskilte rammer for selskapet

NRKs allmennkringkastingsoppdrag er fastsatt i NRK-plakaten og i selskapets vedtekter. I henhold til allmennkringkastingsoppdraget skal NRK blant annet understøtte og styrke demokratiet, styrke norsk språk, identitet og kultur og være allment tilgjengelig. Videre påvirkes selskapets virksomhet av generelle regler i lov av 4. desember 1992 nr. 127 (kringkastingsloven) med tilhørende forskrifter. Medietilsynet fører tilsyn med hvordan NRK som allmennkringkaster oppfyller forpliktelsene sine.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått å finansiere NRK over statsbudsjettet, med tilhørende oppdragsbrev fra Kulturdepartementet. Dette skal erstatte kringkastingsavgiften.

Norsk Tipping AS (særlovselskap)

Om selskapet

Norsk Tipping har enerett på å tilby en rekke pengespill i Norge i medhold av lov om pengespill. I henhold til spilleregler fastsatt av Kulturdepartementet skal selskapet avholde og formidle pengespill i trygge former under offentlig kontroll, for å forebygge negative konsekvenser av pengespillene. Samtidig skal selskapet gjennom rasjonell drift legge til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til samfunnsnyttige formål. Selskapet ble opprettet i 1946. Norsk Tipping har hovedkontor i Hamar.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 413 ansatte og 364 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 38,1 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Norsk Tipping er å tilby pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som overskuddet fra spillene kan gå til gode formål. Statens mål som eier er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud.

Staten eier 100 prosent av Norsk Tipping.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er regulert i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. med tilhørende forskrifter, retningslinjer og spilleregler. Lotteri- og stiftelsestilsynet fører tilsyn med om Norsk Tipping oppfyller oppdraget. Selskapet kan i henhold til vedtektene instrueres av Kulturdepartementet per brev.

Norske tog AS

Om selskapet

Norske tog anskaffer, eier og forvalter togmateriell. Selskapet inngår avtaler om utleie av togmateriell med togoperatører som har trafikkavtale med Jernbanedirektoratet. Dette gir lave etableringsbarrierer for togoperatører og bidrar til konkurranse om persontogtrafikken på like vilkår. Selskapet ble fisjonert ut fra Vygruppen AS i 2017. Norske tog har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 32 ansatte og 2,8 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 1,2 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Norske tog er å ha en aktør som kan tilby togmateriell på konkurransenøytrale vilkår. Statens mål som eier er kostnadseffektiv anskaffelse og utleie av togmateriell.

Staten eier 100 prosent av Norske tog.

Særskilte rammer for selskapet

Kvaliteten og størrelsen på materiellparken til Norske tog skal være tilpasset det offentlig finansierte persontogtilbudet. Togoperatørene betaler Norske tog for leie av materiell i henhold til de betingelser som følger av Jernbanedirektoratets trafikkavtaler med togoperatørene.

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS

Om selskapet

NSD – Norsk senter for forskningsdata (NSD) driver dataforvaltning og tjenesteyting blant annet overfor forskningsmiljøer. Virksomheten ble etablert i 1971 og ble organisert som aksjeselskap i 2003. NSD har hovedkontor i Bergen.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 92 ansatte og 39,6 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 73 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i NSD er å ha en aktør som arkiverer, tilrettelegger og formidler data til blant annet forskningsmiljøer. Statens mål som eier er å gi best mulig dataforvaltning og tjenesteyting overfor virksomheter innenfor høyere utdanning og forskning.

Staten eier 100 prosent av NSD. Kunnskapsdepartementet har fått gjennomført en gjennomgang av NSD. Departementet vil følge opp denne.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet får grunnbevilgning fra Norges forskningsråd, og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til drift og utvikling av Database for statistikk om høgre utdanning med tilhørende tilskuddsbrev.

Nye Veier AS

Om selskapet

Nye Veier planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riksveistrekninger som selskapet er tildelt ansvaret for. Selskapet har en utbyggingsportefølje på 530 kilometer firefelts motorvei med en estimert utbyggingskostnad på rundt 157 milliarder kroner (målt i 2018-kroner). Utbygging av strekninger prioriteres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Selskapet ble stiftet i 2015 og har vært i ordinær drift fra 2016. Nye Veier har hovedkontor i Kristiansand.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 165 ansatte og 3,1 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 6,7 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Nye Veier er å ivareta nasjonal veiinfrastruktur og bidra til en raskere, mer effektiv og helhetlig utbygging av deler av riksveinettet, enn hva som kan oppnås gjennom utbygging i tradisjonell forstand. Statens mål som eier er høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de veiprosjekter selskapet har fått ansvar for.

Staten eier 100 prosent av Nye Veier.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapets finansieringskilder er bevilgninger over statsbudsjettet og bompenger. Nye Veier inngår utbyggingsavtaler med Samferdselsdepartementet for hvert enkelt veiprosjekt selskapet prioriterer for utbygging. Bompenger er regulert i forskrift om betaling av bompenger.

Petoro AS

Om selskapet

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette på vegne av staten. SDØE-ordningen innebærer at staten deltar som en direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Petoro er rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Selskapet står ikke selv for markedsføring og salg av statens olje og gass. Dette ansvaret har Equinor ASA. Petoro har ansvar for å overvåke at Equinors avsetning skjer i tråd med avsetningsinstruksen.13 Selskapet ble etablert i 2001. Petoro har hovedkontor i Stavanger.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 64 ansatte og 23 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 280 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Petoro er å sikre god ivaretakelse av SDØE. Statens mål som eier er høyest mulig verdiskaping og inntekter fra SDØE.

Staten eier 100 prosent av Petoro.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapets virksomhet er hjemlet i lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet. Nettoinntektene fra salg av SDØE-petroleum overføres til Statens pensjonsfond utland. Petoros ivaretakelse av SDØE finansieres av administrasjonstilskudd fra Olje- og energidepartementet med tilhørende oppdragsbrev.

Regionale helseforetak (særlovselskaper)

Om selskapene

Regionale helseforetak er Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Selskapene sørger for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i de respektive regionene. I tillegg har de lovpålagte oppgaver innenfor forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. De regionale helseforetakene ble etablert i 2002 da staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenestene fra fylkeskommunene. De regionale helseforetakene har hovedkontor i henholdsvis Stjørdal, Bodø, Hamar og Stavanger.

Ved utgangen av 2018 hadde Helse Midt-Norge 17 119 årsverk og 9,7 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 21,9 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2018 hadde Helse Nord 13 995 årsverk og 10,7 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 17,6 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2018 hadde Helse Sør-Øst 61 106 årsverk og 36,7 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 81,7 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2018 hadde Helse Vest 22 176 årsverk og 15,3 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 28,6 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i de regionale helseforetakene er at staten skal sikre at det finnes et tilbud av spesialisthelsetjenester i Norge til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Statens mål som eier er å oppnå gode og likeverdige spesialisthelsetjenester, samt å legge til rette for forskning og undervisning.

Staten eier 100 prosent av samtlige regionale helseforetak.

Særskilte rammer for selskapene

De regionale helseforetakene er regulert gjennom blant annet lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. og tilhørende forskrifter. Helse- og omsorgsdepartementet finansierer spesialisthelsetjenesten og stiller vilkår for midlene i årlige oppdragsbrev.

Simula Research Laboratory AS

Om selskapet

Simula Research Laboratory (Simula) driver grunnleggende forskning på utvalgte områder innenfor programvare- og kommunikasjonsteknologi, og bidrar gjennom dette til nyskaping og innovasjon i næringslivet. Selskapet utdanner også kandidater innenfor informatikk i samarbeid med gradsgivende institusjoner. Simula er vertsinstitusjon for et senter for forskningsdrevet innovasjon, The Certus Centre. Selskapet ble opprettet i 2001. Simula har hovedkontor i Bærum.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 155 ansatte og 91,3 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 248 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Simula er å ha en aktør, som ikke er del av et universitet eller en høyskole, som driver forskning og utdanning innenfor IKT, inkludert IKT-sikkerhet. Statens mål som eier er best mulig forskning, utdanning og innovasjon innenfor IKT.

Staten eier 100 prosent av Simula.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet finansieres delvis med tilskudd fra flere departementer og Norges forskningsråd med tilhørende tilskuddsbrev.

Siva – Selskapet for Industrivekst SF

Om selskapet

Siva – Selskapet for Industrivekst (Siva) er en del av det offentlige næringsrettede virkemiddelapparatet. Gjennom sine eiendomsinvesteringer senker selskapet barrierer for etablering av næringsvirksomhet i områder eller bransjer der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende. Gjennom innovasjonsaktivitetene tilrettelegger Siva for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Selskapet ble etablert i 1968. Siva har hovedkontor i Trondheim.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 42 ansatte og 923 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 440 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Siva er ha å et virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Siva har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Statens mål som eier er å utløse lønnsom næringsutvikling ved å stille infrastruktur og fellesressurser til rådighet for selskaper og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer.

Staten eier 100 prosent av Siva.

Særskilte rammer for selskapet

Fra 2020 har regjeringen foreslått at selskapet mottar tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene,14 med rammer og retningslinjer i tilhørende årlige oppdragsbrev.

Space Norway AS

Om selskapet

Space Norway bidrar til utvikling og drift av romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge. Selskapet identifiserer og utvikler nye muligheter og prosjekter med langsiktig horisont, og samarbeider med andre nasjonale kommunikasjons- og romaktører. Space Norway eier og forvalter den fiberoptiske kabelen mellom Fastlands-Norge og Svalbard. Selskapet ble skilt ut fra forvaltningsorganet Norsk Romsenter i 1995. Space Norway har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 21 ansatte og 530 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 61,3 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Space Norway er forvaltning og videreutvikling av sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Statens mål som eier er å tilby kostnadseffektiv og forsvarlig forvaltet romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Staten eier 100 prosent av Space Norway.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet skal normalt begrense aktivitet som går i direkte konkurranse med kommersielle aktører, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. Eventuell kommersiell aktivitet skal bidra til oppnåelse av statens sektorpolitiske mål.

Statnett SF

Om selskapet

Statnett er systemansvarlig nettselskap i det norske kraftsystemet, og har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet. Selskapet har ansvar for at det til enhver tid er momentan balanse mellom produksjon og forbruk av elektrisk kraft i Norge. Statnett har monopol på å eie og drive transmisjonsnettet i Norge. Selskapet ble opprettet i 1992 ved en deling av Statskraftverkene i Statnett og Statkraft SF. Statnett har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 1 461 ansatte og 16,2 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 9,1 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Statnett er at selskapet eier transmisjonsnettet og er systemansvarlig for det norske kraftsystemet. Statens mål som eier er en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft.

Staten eier 100 prosent av Statnett.

Særskilte rammer for selskapet

Statnett er systemansvarlig for hele den norske kraftforsyningen og har ansvar for kritisk infrastruktur av samfunnsmessig avgjørende betydning. Rollen som systemansvarlig og tilhørende oppgaver er regulert i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Statnett er også underlagt en rekke direktereguleringer som er hjemlet i energiloven, herunder bestemmelser om leveringskvalitet, tilknytningsplikt og utforming av tariffer.

Som sektormyndighet fatter Olje- og energidepartementet enkeltvedtak og fastsetter rammevilkår for sektoren. Olje- og energidepartementet er også konsesjonsmyndighet for søknader fra Statnett om store anlegg, og behandler klager på konsesjoner gitt til Statnett av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Statnett er finansiert gjennom tariffer fra kunder tilknyttet transmisjonsnettet. NVE fastsetter årlig inntektsramme for Statnett.

Statskog SF

Om selskapet

Statskog er landets største grunneier og forvalter nær en femtedel av Norges fastlandsareal. Dette er i all hovedsak fjell- og utmarksareal. Selskapet ivaretar og utvikler verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Statskog er også landets største skogeier med om lag 6 prosent av det samlede produktive skogarealet i Norge. Statskog har kommersiell virksomhet innenfor skogbruk, utmarksforvaltning og annen areal- og eiendomsforvaltning. Selskapet ble etablert i 1993 ved omdanning fra Direktoratet for statens skoger. Statskog har hovedkontor i Namsos.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 111 ansatte og 1,8 milliarder kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 413 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Statskog er å sikre bærekraftig forvaltning av statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, herunder å legge til rette for allmennhetens behov for jakt-, fiske- og friluftstilbud med videre. Statens mål som eier er bærekraftig forvaltning av arealene, gjennom effektiv drift og tilfredsstillende økonomiske resultat over tid.

Staten eier 100 prosent av Statskog.

Særskilte rammer for selskapet

Statskog utfører lovregulerte oppgaver som følger av bestemmelser i statsallmenningsloven og fjelloven. Landbruks- og matdepartementet inngår avtale med Statskog som gir nærmere rammer for hvordan Statskog skal utføre disse og andre sektorpolitiske oppgaver. I tillegg mottar Statskog årlig tilskuddsbrev og oppdragsbrev fra Landbruks- og matdepartementet.

Jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn utenfor statsallmenning forvaltet etter fjelloven er regulert i forskrift om dette fastsatt av Miljødirektoratet.

Vern på Statskogs arealer er sammen med frivillig vern på private arealer hovedstrategien for å nå regjeringens mål om vern av 10 prosent av skogen i Norge. Til forskjell fra vern på privat grunn, der skogeierne på frivillig basis tilbyr arealer for vern, eller på statsallmenninger der vern gjennomføres etter prinsippene for frivillig vern, gjennomføres vern på Statskogs ordinære arealer ut fra en kartlegging og prioritering utført av vernemyndighetene. Vernevedtak fattes på ordinær måte, og Statskog kompenseres for vern på samme måte som andre grunneiere.

Staur gård AS

Om selskapet

Staur gård legger til rette for forskning og utvikling i landbruket og driver eiendommen Staur gård med tilhørende bygninger. Forskningen og utviklingen på gården utføres av private aktører. På øvrige arealer driver selskapet jordbruksvirksomhet i egen regi. Deler av bygningsmassen leies ut og er tilpasset overnatting, kurs, konferanse og spesielle arrangementer. Eiendommen Staur gård eies av staten, og selskapet Staur gård ble opprettet i 2001 for å drive eiendommen, som frem til da hadde vært drevet av Statens kornforretning. Staur gård har hovedkontor i Stange.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet fem årsverk og 7,6 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 10,9 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten eier 100 prosent av Staur gård. I Prop. 114 S (2018–2019) foreslo regjeringen å avvikle selskapet Staur gård, fordi landbrukseiendommer bør eies og drives av andre enn staten, samt at det ikke er en statlig oppgave å eie, drive eller legge til rette for drift av et kurs- og konferansehotell i et konkurranseutsatt marked. Stortinget sluttet seg til forslaget, jf. Innst. 391 S (2018–2019). Landbruks- og matdepartementet vil følge opp Stortingets vedtak om avvikling av selskapet og salg av eiendommen.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Om selskapet

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) har kullgruvedrift på Svalbard som hovedvirksomhet. Konsernet driver kulldrift i Gruve 7 utenfor Longyearbyen, boligvirksomhet i Longyearbyen, et gruvemuseum og logistikktjenester på Svalbard. I tillegg er SNSK ansvarlig for oppryddingen av den tidligere kullvirksomhet i Svea og Lunckefjell. Selskapet ble stiftet i 1916 og staten ble eier på 1930-tallet. SNSK har hovedkontor i Longyearbyen.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 127 ansatte og -2,2 milliarder kroner i bokført egenkapital.15 Driftsinntektene i 2018 var 383 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i SNSK er å ha en aktør på Svalbard som gjennom drift av Gruve 7, forvaltning av boliger og øvrig virksomhet bidrar til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk, jf. svalbardmeldingen. Statens mål som eier er gjennom drift av Gruve 7 å bidra til at kraftverket i Longyearbyen har tilgang på stabil kullforsyning, og at selskapet ved forvaltning og utvikling av egen boligmasse i Longyearbyen bidrar til å understøtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk. Gruve 7 og boligvirksomheten skal ha effektiv drift. Øvrig aktivitet skal drives på forretningsmessig grunnlag. All virksomhet skal, som det mest tungtveiende hensynet, utøves for å understøtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk, jf. svalbardmeldingen.

Staten eier 100 prosent av SNSK.

Særskilte rammer for selskapet

Oppryddingen etter kullvirksomheten i Svea og Lunckefjell finansieres i all hovedsak av staten. Nærings- og fiskeridepartementet sender årlig et oppdragsbrev til selskapet som omhandler mål, rammer og føringer knyttet til oppryddingsarbeidet. Nærings- og fiskeridepartementet skal vurdere konsernets boligvirksomhet nærmere, herunder også andre organiseringsmodeller som ivaretar svalbardpolitiske hensyn. Dagens aktiviteter innenfor logistikk og turisme (Gruve 3 og Isfjord Radio) kan eventuelt videreutvikles, så lenge det understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk. Konsernet kan ikke ta opp ekstern gjeld (unntatt ordinær kassekreditt eller lignende) uten samtykke fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Universitetssenteret på Svalbard AS

Om selskapet

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) gir studietilbud og driver forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område og fortrinnene dette gir gjennom bruk av naturen som laboratorium. Studietilbudet er et supplement til undervisningen ved universitetene på fastlandet og inngår i ordinære studieløp. UNIS har studieretningene arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi. Selskapet ble opprettet i 2002 og avløste stiftelsen Universitetsstudiene på Svalbard som var opprettet av de fire norske universitetene i 1994. UNIS har hovedkontor i Longyearbyen.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 107 årsverk og 15,7 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 150 millioner kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i UNIS er at institusjonen er et sentralt virkemiddel i svalbardpolitikken, og at selskapet er regjeringens institusjon for universitetsstudier og forskning på Svalbard. Statens mål som eier er at det skal være en unik institusjon for høyere utdanning og forskning på Svalbard, med et fagtilbud og forskningsaktivitet av høy kvalitet som tar utgangspunkt i de naturgitte fortrinn som Svalbards beliggenhet i et høyarktisk område gir.

Staten eier 100 prosent av UNIS.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet finansieres i hovedsak med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet med tilhørende tilskuddsbrev.

AS Vinmonopolet (særlovselskap)

Om selskapet

Vinmonopolet har enerett til salg av alkoholprodukter med mer enn 4,7 volumprosent alkohol til forbruker. Selskapet er ett av de viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk og bidrar til å begrense alkoholforbruket i samfunnet gjennom regulering av tilgjengeligheten. Det alkoholpolitiske ansvaret kommer til uttrykk gjennom effektiv sosial kontroll, holdningsskapende tiltak og fravær av kjøpepress. Selskapet ble etablert i 1922 og staten ble eier på 1930-tallet. Vinmonopolet har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 1 848 ansatte og 719 millioner kroner i bokført egenkapital. Driftsinntektene i 2018 var 13,9 milliarder kroner.

Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Vinmonopolet er å sikre fravær av privatøkonomiske interesser som motiverende for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol og bidra til omsetning i kontrollerte former. Statens mål som eier er å sikre at omsetning av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol skjer i kontrollerte former slik at skadevirkningene av alkohol for den enkelte og for samfunnet begrenses.

Staten eier 100 prosent av Vinmonopolet.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er regulert i lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet. Rammer for selskapets drift reguleres også av blant annet lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og alkoholforskriften. I tillegg sender Helse- og omsorgsdepartementet et årlig oppdragsbrev til selskapet.

6.4 Selskapene som ikke er kategorisert

Filmparken AS

Selskapet tilbyr fasiliteter for innspilling av film, herunder studioer og kontorbygg, på Jar i Bærum. Staten har vært involvert i filmproduksjon og studiodrift på Jar siden 1948.

Staten eier 77,6 prosent av Filmparken, mens Oslo kommune eier 11,6 prosent. Øvrige 10,8 prosent eies av om lag 80 kommuner og én bank.

I statsbudsjettet for 2014 ga Stortinget sin tilslutning til at staten kan selge Filmparken. Begrunnelsen var at anleggene på Jar ikke ble benyttet til produksjon av spillefilm, og dermed ikke lenger ivaretok kulturpolitiske hensyn. Fullmakten ble fornyet hvert år frem til statsbudsjettet for 2019, da Stortinget sluttet seg til å utsette salget av Filmparken. Beslutningen ble begrunnet med en endring i markedet for filmstudioer med økt etterspørsel etter nye, norske dramaserier. Regjeringen arbeider med planer for utvikling av selskapet i lys av denne markedssituasjonen.

Folketrygdfondet (særlovselskap)

Selskapet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN) og eies 100 prosent av staten. Folketrygdfondet investerer SPN i noterte aksjer og obligasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland. SPN hadde ved utgangen av 2018 en markedsverdi på 239 milliarder kroner. Målet med forvaltningen av SPN er høyest mulig avkastning, målt i norske kroner og etter kostnader. Avkastningen legges løpende til kapitalen i SPN. Folketrygdfondet har om lag 50 ansatte og er lokalisert i Oslo.

Statens eierskap i Folketrygdfondet og SPN omhandles i årlige meldinger til Stortinget om Statens pensjonsfond og finansmarkedet.

Rosenkrantzgate 10 AS

Selskapet er et eiendomsselskap hvis eneste aktivum er eiendommen med adresse Rosenkrantzgate 10 i Oslo. Selskapets virksomhet er utleie av lokaler i denne eiendommen. Bygningen huser Oslo Nye Teater som har førsterett til leie av lokaler.

Staten eier 3,07 prosent av selskapet. Oslo kommune eier 78,89 prosent, 16,69 prosent er i ukjent eie, mens resterende eies av Oslo Nye teater AS og privatpersoner. Statens eierandel er et resultat av tidligere engasjement/eierskap i Oslo Nye Teater, som Oslo kommune nå eier alene.

Staten har ikke lenger en begrunnelse for eierskapet i selskapet. Avhending av aksjene har vært krevende i lys av ukjente aksjeeiere i selskapet. I 2017 ble aksjene i ukjent eie deponert i Norges Bank for 20 år. Disse aksjene kan i perioden frigjøres til aksjeeiere som godtgjør at de er eiere. Når deponeringsperioden er omme kan selskapet kreve å få aksjene.

Rygge 1 AS

Selskapet etablerer og eier infrastruktur (testcelle) på Rygge flystasjon som benyttes til testing av vedlikeholdte motordeler til F135-motoren som brukes i F-35 kampfly. Testcellen inngår som en viktig del av motordepot for vedlikehold av disse motorene, og leies ut til Kongsberg Aviation Maintenance Services AS, tidligere Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway), som er ansvarlig for motordepot og bruker testcellen i sin vedlikeholdsproduksjon. Rygge 1 var tidligere et datterselskap av AIM Norway. Staten overtok eierskapet gjennom en utdeling av samtlige aksjer i Rygge 1 som tingsutbytte i 2019 forut for gjennomføring av salg av aksjene i AIM Norway til Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Staten eier 100 prosent av selskapet. Statens mål som eier i Rygge 1 er å bidra til å muliggjøre etablering av motordepot i Norge. Når testcellen er ferdigstilt og satt i drift, vil det vurderes om selskapet skal løses opp og testcellen legges inn under Forsvarsbyggs portefølje.

Fotnoter

1.

Näringsdepartementet (2019): «Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2018». Verdien er omregnet fra svenske til norske kroner med valutakurs per 31. desember 2018.

2.

Statsrådets publikationer 2019:19: «Regeringens årsberettelse 2018 bilaga 4 - Statens bolagsinnehav och affärsverk samt statliga fonder utanför budgeten». Verdien er omregnet fra euro til norske kroner med valutakurs per 31. desember 2018.

3.

Dette følger av Reglement for økonomistyring i staten, jf. kapittel 8.5.2.

4.

Se for øvrig DIFI (2014): «Fra stat til marked – Veileder om utskilling av virksomhet fra staten».

5.

Det er ikke i aksjeloven krav om angivelse av forretningskontor i aksjeselskaps vedtekter. Aksjeloven hadde tidligere et slikt lovkrav.

6.

Enkelte selskaper er ikke kategorisert, se kapittel 6.4.

7.

Se kapittel 7.1.2.

8.

Fullmaktene er for ett år av gangen og fornyes normalt hvert år i Prop. 1 S.

9.

Se regjeringens nettsider om statlig eierskap.

10.

Se for øvrig figur 8.1 for ulike karakteristika ved selskapene i kategori 3.

11.

Kulturdepartementet la i 2018 frem Meld. St. 8 (2018–2019) Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida. Der fremgår nye nasjonale kulturpolitiske mål som tydeliggjør at kulturpolitikken er en nasjonal satsing med virkemidler og tiltak på både statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. I oppfølgingen av kulturmeldingen vil Kulturdepartementet vurdere hvilken organisasjonsform og eiertilknytning som er hensiktsmessig for Carte Blanche, Den National Scene, Rogaland Teater og Trøndelag Teater i dialog med det enkelte selskapet og de andre eierne. Dette kan gi endringer i eierskap, organisering og mål i disse selskapene.

12.

Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard.

13.

Jf. omtale under Equinor.

14.

Oppdragsgiveransvaret for Næringshage- og Inkubasjonsprogrammene er foreslått overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet til fylkeskommunene fra og med 2020.

15.

Konsernets egenkapital er påvirket av en betydelig negativ egenkapital i datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, grunnet en avsetning på 2,5 milliarder kroner knyttet til oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell. Se nærmere om dette i selskapets årsrapport for 2018.

Til dokumentets forside