Milepæler i Finnmarkslovens forhistorie

Finnmarksloven - en orientering

Arbeidet med Finnmarksloven har sin bakgrunn i behovet for å avklare statens forhold til det samiske folk, og for å anerkjenne samenes rett til bruk og utnyttelse av naturressurser i samsvar med sin kultur.

Milepæler i Finnmarkslovens forhistorie

Arbeidet med Finnmarksloven har sin bakgrunn i behovet for å avklare statens forhold til det samiske folk, og for å anerkjenne samenes rett til bruk og utnyttelse av naturressurser i samsvar med sin kultur.

Disse milepælene i utviklingen av sameretten danner grunnlaget for arbeidet med Finnmarksloven:

  • Striden om utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget i 1980
  • Samerettsutvalget oppnevnt i 1980
  • Sametinget opprettet ved sameloven 12. juni 1987
  • Vedtakelse av Grunnloven § 110 a om samene 27. mai 1988
  • Samerettsutvalgets utredning NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur, lagt frem januar 1997
  • Regjeringens forslag til finnmarkslov i Ot.prp. nr. 53 (2002–2003), lagt frem 4. april 2003
  • Finnmarksloven vedtatt i Stortinget 24. mai 2005 (Odelstinget) og 8. juni 2005 (Lagtinget) og stadfestet («sanksjonert») av Kongen i statsråd 17. juni 2005

I de to årene Stortingets justiskomité arbeidet med loven, holdt komiteen blant annet åpne høringer i juni 2003 og besøkte Finnmark høsten 2003. Komiteen holdt også fire konsultasjoner med Sametinget og Finnmark fylkesting der man drøftet regjeringens lovforslag.

Justiskomiteens lovforslag ble sendt til Sametinget og Finnmark fylkesting til uttalelse. Et enstemmig Sameting og et stort flertall i Finnmark fylkesting sluttet opp om justiskomiteens lovforslag, som så ble endelig vedtatt av Stortinget i mai/juni 2005.

Publisert: 14.09.05